Rubberinstrooi op kunstgrasvelden?

10 maart 2017
Rubberinstrooi op kunstgrasvelden?

ISB geeft extra duiding voor gemeenten en steden naar aanleiding van de recente media-aandacht.

 

De media-aandacht gaat over het mogelijk kankerverwekkend zijn van de rubberinstrooi van kunstgrasvelden:

Op 28 februari werd o.a. in De Standaard bericht over de resultaten van een grootschalig Europees onderzoek met als conclusie het veilig zijn van spelen op kunstgras. Ook Minister Muyters en Sport Vlaanderen communiceerden duidelijk over de onderzoeken en de ondernomen stappen op Vlaams niveau.

 

Dit nieuwsbericht werd aangepast op 10.03.17 om 21u.


 

Conclusies en aanbevelingen Europees onderzoek

In het najaar 2016 voerde ECHA, het Europees Agentschap voor Chemische stoffen een grootschalig Europees onderzoek

 

Dit onderzoek concludeerde dat sporten op kunstgras met rubberinfill veilig is (via deze link lees je de volledige originele conclusies). Het eindrapport verscheen op 28 februari 2017.

 

Gezien de gemeten concentraties (PAK's) is het risico op kanker zeer klein. Irritatie aan huid en ogen is wel mogelijk. Het onderzoek beveelt dan ook aan zich steeds te goed te wassen na het sporten. (wanneer meer informatie beschikbaar is, wordt de berichtgeving van ISB aangepast)

 

De studie, gestart in juni 2016, moest alle gevaarlijke stoffen (waaronder PAK’s) in rubbergranulaten die gemaakt zijn van autobanden identificeren die een mogelijk risico vormen voor de gezondheid van de mens.

 

De risico’s die werden geëvalueerd:

  • Contact met de huid
  • Orale inname (inclusief inslikken van rubberen korrels)
  • Inademing

Dit rapport zal worden besproken binnen de Europese Commissie. Wanneer nodig zal de Europese Commissie op basis van de resultaten van de ECHA-studie en de daaropvolgende bespreking bepaalde reglementering en normering (REACH-normen) moeten bijstellen. Gezien de Europese markt is het belangrijk op Europees niveau aan te pakken. 

 

Het onderzoek van ECHA deed echter ook aanbevelingen. O.a. zullen de REACH-normen verscherpt moeten worden, zodat enkel rubberinfill met lage waarden wordt geproduceerd. Goede metingen, testing en voorlichting is ook belangrijk. En in indoorhallen is goede ventilatie nodig.

 

Als ISB verwijzen we zoals onze Nederlandse collega's Vereniging Sport en Gemeenten ook naar recent onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM). Dat concludeerde ook dat sport op kunstgrasvelden met rubberinstrooi verantwoord is. We wijzen er ook op dat het hoger vermelde onderzoek grootschaliger is dan het onderzoek van het RIVM in Nederland en het onderzoek vanuit het Belang van Limburg. 

 

 

Duidelijkheid over velden in Vlaanderen

De 63 velden die in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan werden aangelegd, voldoen aan de huidig geldende normen. Dit kan men lezen in het online dossier van Sport Vlaanderen.

 

Hieruit kan niet geconcludeerd worden dat de andere velden in Vlaanderen niet voldoen aan de geldende normen. Hierover heeft de Vlaamse overheid uiteraard geen overzicht.

 

Er mag ook niet verondersteld worden dat de bedrijven die uiteindelijk al jarenlang op de Vlaamse concurrentiële markt actief zijn, niet werken volgens de geldende normen. Er zijn ook heel wat gemeenten die bij de aanbesteding zelf aandacht hebben geschonken aan deze problematiek, die niet nieuw is.

 

Gemeenten kunnen zich best informeren over de gebruikte infill (attesten en certificaten) via de aannemer van het kunstgrasveld of de leverancier van de mat en de rubberinfill, als men dat al niet deed bij de aanbesteding.

 

Intussen vond er vanuit de Vlaamse overheid ook intensief overleg plaats via de federatie van de autosector en de aanverwante sectoren (Traxio) met vzw Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België.

 

De Nederlandse collega’s van RecyBEM B.V. onderzochten, op initiatief van de sector, in Nederland ook kunstgrasvelden op rubbergranulaat. Recytyre gaat na overleg met de Vlaamse overheid stalen van rubberkorrels op voetbalvelden onderzoeken van lokale sportclubs en besturen die grasvelden hebben die niet door de overheid zijn gesubsidieerd. Meld je aan voor het onderzoek.

 

 

Veiligheid is geen beleidskeuze

Voor gemeenten, die vaak exploitant of subsidierende overheid zijn van kunsgrasvelden is het belangrijk dat er duidelijkheid is, zodat zij een onderbouwd, doordacht en langetermijnbeleid kunnen voeren hieromtrent.

 

Op basis van de resultaten van het ECHA-onderzoek en de informatie van Sport Vlaanderen is een paniekreactie momenteel niet aangewezen volgens ISB. We roepen ook op tot een totaalaanpak voor alle gemeenten en alle gebruikers. Veiligheid dient een basisvoorwaarde te zijn en geen beleidskeuze.

 

Als ISB werken we graag mee aan overleg met alle actoren, overheden, clubs en aannemers en fabrikanten omtrent heldere en onafhankelijk op te volgen normering die is afgestemd op de recente onderzoeksresultaten en een toekomstig duurzame aanpak rond veilige kunstgrasvelden. 

 

 

Totaalbeleid kunstgrasvelden belangrijk

Zonder afbreuk te doen aan het belang van duidelijkheid omtrent de hogervermelde gezondheidsrisico's, is een totaalbeleid voor de aanleg en exploitatie van kunstgrasvelden aangewezen volgens ISB.

 

Kunstgrasvelden bieden veel potentieel voor kwaliteitsvolle sportomstandigheden voor een grote capaciteit van spelers en spelertjes in voetbal, hockey, korfal ... in tijden waar ruimte steeds schaarser wordt. Kúnnen sporten en bewegen is ontegensprekelijk belangrijk voor de gezondheid.

 

ISB stimuleert ook na te denken over de ligging en inplanting van kunstgrasvelden (en sportvelden): een ligging waar de impact van een slechte luchtkwaliteit omwille van druk autoverkeer of industriezones minimaal is of rekening houdend met de impact van het gebruik van pesticiden in landbouwzones.

 

Ook het creëren van verkeersveilige omgevingen en routes is belangrijk, zodat kinderen en ouders met de fiets in plaats van de wagen naar het sportveld kunnen komen. Tot slot werkt ISB ook mee aan een pesticidenvrij beheer van natuur- en kunstgrasvelden. 

 

 

Meer informatie nodig?

Meer duiding over de gezondheidseffecten van de rubberinstrooi kan je vinden een uitgebreid dossier van Sport Vlaanderen. Duiding en praktische informatie (o.a. een voorbeeldbrief om clubs te informeren) kan je vinden in het online dossier van onze Nederlandse collega's Vereniging Sport en Gemeenten. Het ECHA publiceert op haar website de resultaten van het Europees onderzoek (28.02.17)

 

Vanuit ISB organiseren we in 2017 twee studiedagen omtrent kunstgrasvelden: op 18 mei in Herselt en op 1 juni in Kortrijk.  Ook op het ISB-Congres op 22 en 23 maart in Kortrijk zal je je uitgebreid kunnen informeren.

  

 

 

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken