Corona - sportinfrastructuur: veelgestelde vragen update 1/09

FAQ's

Bestaat er een protocol voor de (her)opening van de indoorsportinfrastructuur?

Ja, je vindt het protocol voor indoorsportinfrastructuur hier.

Moeten de sporters mondmaskers dragen? 

Alle +12-jarigen moeten mondmaskers dragen wanneer ze hun sport niet beoefenen, dus ten allen tijde als ze de accommodatie betreden, behalve tijdens de training zelf.  
 

Hoeveel personen mag ik toelaten in mijn indoor sportaccommodatie? 

Dit is afhankelijk van 3 factoren:

1. Er zitten maximum 50 personen in een bubbel (is ook enige regel die nog geldt voor -12-jarigen)

2. Per persoon moet je voldoende ruimte hebben, dus soms kan slechts een kleinere groep binnen omwille van de beperkte ruimte. De richtlijn van 30m² is een richtlijn voor dynamische sporten waarbij er veel onvoorspelbare verplaatsingen zijn in de ruimte. 10m² is de richtlijn voor sporten die zeer voorspelbaar zijn en telkens op dezelfde plaats blijven cfr baantjeszwemmen, fitnesstoestellen, stepaerobics... Hiertussen liggen dus interpretaties van federaties en beheerders. De basketbalfederatie geeft bijvoorbeeld aan in hun richtlijnen om met max 20 personen op een basketbalveld te spelen. 

3. Je kan meerdere bubbels toelaten per locatie àls je voldoende ruimte hebt, voldoende scheiding kan voorzien tussen de bubbels en voldoende mogelijkheden hebben voor reinigingen waar nodig

 

Mogen scholen hun schoolsportinfrastructuur naschools openstellen?

Scholen mogen hun schoolsportinfrastructuur verhuren op voorwaarde dat de protocollen van de sportsector gevolgd worden. Ook wat betreft het reinigen (van de contactoppervlakken) moet duidelijk afgesproken zijn wie hiervoor instaat (gebruiker, sportdienst, school, …) zodat dit zeker in orde is voor de leerlingen van de school er weer gebruik van maken. De scholen mogen natuurlijk zelf beslissen of ze dit al doen, maar er is geen negatief advies over geformuleerd.

 

Kunnen LO-lessen in de gemeentelijke/stedelijke sporthal plaatsvinden?

Ja, zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs geldt er momenteel geen beperking op wat nodig is in functie van het bereiken van de leerplandoelen.
Dus scholen kunnen gebruik maken van de gemeentelijke/stedelijke sportinfrastructuur voor hun LO-lessen.


Mag de tribune open?

Vanaf 29 juli mogen wedstrijden doorgaan in aanwezigheid van 100 personen indoor en 200 personen outdoor. Social distance is nog steeds van toepassing. Eerst moet je als beheerder bekijken hoeveel personen je aankan met respect voor de afstandsregel (kan dus ook minder dan 200 zijn), en dit niet alleen op de tribune zelf, maar ook in de doorstroming van de supporters, en rekening houdend met verschillende activiteiten en bubbels in je accommodatie. 
De sportsector raadt aan om in deze periode geen publiek toe te laten. 

Kunnen de squashterreinen openen ? 

Ja, die kunnen open. Vanuit het lokaal bestuur kan je dit alsvolgt bekijken: openstellen kan, ofwel in clubverband volgens richtlijnen van de Squashfederatie, ofwel voor personen in de sociale bubbel (de verantwoordelijkheid ligt bij de sporters zelf). 

Het is dus de beheerder die deze oefening moet maken met respect voor de veiligheid van alle sporters. 

Kunnen de outdoorfitnesstoestellen worden opengesteld?

Outdoorfitnesstoestellen kunnen worden opengesteld. Outdoorfitnesstoestellen zijn meestal geschikt voor individueel gebruik, en staan normaal op een aanvaardbare afstand van elkaar. Je kan hier de verantwoordelijkheid leggen bij de gebruiker zelf op het vlak van hygiëne. Je voorziet dan ook het best aangepaste signalisatie. Je kan overwegen om op de locatie een handgeldispenser te installeren, maar je kan dat ook overlaten aan de gebruiker zelf.

 

Kunnen de speelpleintjes en het skatepark open blijven ?

Ja, als sinds 18 mei mogen deze open. Update 29 juli: Samenscholingen mogen max met 10 personen uit dezelfde sociale bubbel, personen -12 niet meegerekend. Onder begeleiding is er meer mogelijk (zie hiervoor de voorwaarden van sporten in georganiseerd verband).  


Denk goed na hoe de geldende veiligheidsmaatregelen kunnen nageleefd worden. Doe dit samen met de skaters. Denk samen met enkele skaters er over na hoe een bepaalde vorm van begeleiding/opvolging…. kan georganiseerd worden om afspraken op te volgen. Communiceer deze maatregelen. Denk hierbij aan onderlinge afstand (1,5 meter), max. 20 skaters tegelijk, toezicht door een volwassene, hygiëne/afval/poetsen/ontsmetten, niet en masse samentroepen in de 

buurt van het park… Een skatepark zal sowieso een hot spot vormen. Er zullen dus ook afspraken moeten gemaakt worden met andere diensten, stadswachten, buurtbewoners, lokale politie…

Kunnen ook de cafés in sportinfrastructuur en bij sportclubs open?

Ja, ook de horeca bij sportinfrastructuur en clubs mogen open sinds 8 juni. Zij moeten uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden van de horeca om herop te starten. De vraag blijft of clubs hier kunnen aan voldoen.

Wij verwijzen hiervoor graag naar Horeca Vlaanderen - https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden/

Het kan interessant zijn om als sportdienst hier toch ook te vragen naar hun heropstartplan voor de kantine, zodat clubs zich bewust zijn dat ze niet zomaar 'een koffie' mogen verkopen.

  

Mogen andere provincies reservaties aanvaarden van clubs uit de provincie Antwerpen?

Er is geen verbod uitgesproken om de provincie Antwerpen te verlaten, dus het is niet verboden om ze toe te laten. Het is echter niet in de geest van de nieuwe maatregelen om deze clubs een aanbod te geven. De doelstelling is om de broeihaarden van het Coronavirus niet te laten uitbreiden en het virus in te dijken. Antwerpse sportclubs kunnen nog steeds trainen in hun provincie, zij het onder beperkende voorwaarden. We geven dus het advies clubs uit de provincie Antwerpen niet in een accommodatie toe te laten buiten de provincie (tenzij dit misschien ook voorheen het geval was).

Elke gemeente kan hierover zelf beslissen.

Zijn contactsporten toegestaan?

Er zijn federaal geen beperkingen op de manier van sporten, dus ook sporten met contact zijn toegestaan.
In de provincie Antwerpen is gespecifieerd dat sporten met contact niet toegestaan is in de hele provincie en voor niemand (dus ook niet voor de -12-jarigen). We willen hier adviseren dat het moet niet moet gaan om de sport op zich, maar om de manier waarom men zich organiseert. Enkel conctactloos sporten is hier toegestaan. 

Mag een sportkamp overdag gecombineerd worden met gebruik door sportclubs 's avonds? 

Zoals we in de sporthallen besmetting tussen bubbels willen vermijden, moeten we dat uiteraard ook vermijden tussen sportkamp en sportclub. 

 

Alles hangt hier af van de mogelijkheid om te reinigen. Opnieuw gaat dit om het reinigen van de contactoppervlakken, het sanitair, het sportmateriaal. Welke rol kunnen de zaalwachters en poetspersoneel opnemen om na de sportclubs alles weer klaar te zetten voor het sportkamp de volgende ochtend? Welke rol en verantwoordelijkheid ligt bij de clubs?

 

Als er geen kans is op extra reinigingen, wordt delen moeilijk. Als die mogelijkheid er wel is, dan kan je als gemeente wel kiezen om te delen. 

 

Mogen we de waterfonteintjes gebruiken?

Het risico op besmetting met het nieuwe coronavirus door gebruik van een openbare drinkwaterfontein is eerder klein. Leidingwater is goed beschermd tegen het nieuwe coronavirus en dus veilig om te drinken. Maar de oppervlakken rond de fontein inclusief de tuit en de knop / hendel kunnen een risico voor overdracht van het nieuwe coronavirus inhouden. Tijdens de coronacrisis zijn daarom de meeste drinkwaterfonteinen op openbaar domein buiten gebruik gesteld, zoals dit ook tijdens wintermaanden gebeurt. Ook scholen krijgen – in het kader van heropstart lessen – vanuit het Departement Onderwijs momenteel het advies om drinkwaterfonteintjes tijdelijk buiten gebruik te stellen. Dit als voorzorgsmaatregel om elk risico, hoe klein ook, van kruisbesmetting te minimaliseren. De meeste drinkwaterfonteintjes worden immers vaak aangeraakt door veel verschillende personen en, afhankelijk van het type, komt de mond heel dichtbij of kan deze zelfs in contact komen met de fonteinkop.

 

Stel je de drinkfonteint toch open, heb dan zeker aandacht voor hetvolgende : enkel het vullen van drinkbussen (dus niet rechtstreeks van de waterfontein drinken), begeleider voorzien bij sportkampen voor vullen van drinkbussen,  duidelijke signalisatie aan de fontein en richtlijnen bij begin van het kamp. 
Je vindt hier het advies van Agentschap Zorg en Gezondheid. 

 

Waar moeten we op letten bij de heropstart van de sanitaire installaties in accommodaties?

Door een verminderd waterverbruik ontstaat er een zeker stilstand in de leidingen, waardoor de kwaliteit van het drinkwater vaak terugloopt en het risico op legionellagroei kan toenemen. Sporthallen, zwembaden, kleedaccommodaties ... Kortom: matig risico-inrichtingen dienen volgens de wetgeving geregeld verbruik te hebben op alle tappunten. Alle aftappunten moeten minstens één keer per week gebruikt zijn. Het warmwaterproductietoestel dient minimaal eens per week volledig op 60° C gebracht te worden.

 

Aangeraden is om een week voor opening staalnames te laten doen zodat bij opening duidelijk is of de legionella normen zijn overschreden.

 

Meer informatie over Legionella.

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid formuleerde een advies voor het heropstarten van de sanitaire installaties:

Wat zijn op het vlak van hygiëne aandachtspunten bij de heropening van de sporthallen?

Voor sporthallen en andere sportaccommodaties die gesloten zijn, volstaat het om de standaard onderhoudsplanning te blijven volgen (of terug op te nemen). Voor gebouwen en locaties die mogelijk besmet zijn met SARS-CoV-2 wordt aanbevolen om de heropening te reinigen met producten die antimicrobiële middelen bevatten waarvan bekend is dat ze effectief zijn tegen coronavirussen. Dat omwille van de mogelijke overleving van het virus gedurende enkele dagen in het milieu. 


Het reinigen met water en huishoudelijke reinigingsmiddelen en het gebruik van gewone desinfecterende producten is voldoende voor algemene voorzorgsreiniging. Na het reinigen met een neutraal reinigingsmiddel, moet een op chloor gebaseerd desinfectiemiddel worden gebruikt (0,1% natriumhypochloriet). Voor oppervlakken die kunnen worden beschadigd door natriumhypochloriet, kan 70% ethanolconcentratie worden gebruikt voor decontaminatie. Alle toegankelijke oppervlakken van muren en ramen, deurkrukken, lichtschakelaars, douches … moeten zorgvuldig gereinigd worden. Reiniging en ontsmetting wordt best uitgevoerd door personeel dat opgeleid is in het correct gebruik van aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen.


Het Agentschap Zorg en Gezondheid formuleerde adviezen in het kader van Legionellabeheersing en drinkwaterkwaliteit

Hebben alle federaties richtlijnen voor hun sport?

Hier vind je alle richtlijnen van federaties. Sommige federaties verspreiden echter hun richtlijnen rechtstreeks naar de clubs en die zijn niet online te vinden. Je kan dus wel via de site zien wie richtlijnen heeft, en de club ernaar verwijzen of de richtlijnen opvragen als je twijfels hebt.

 

Moet de sportvloer gepoetst worden na elk gebruik? 

De focus bij de reiniging en desinfectie moet liggen op zaken die veel aangeraakt worden. Een sportvloer hoort daar niet bij. Je kan wel extra poetsbeurten inplannen. 

 

Moet de gevechtsportzaal gepoetst worden na elk gebruik? 

Een gevechtsportzaal zal je wel wat frequenter moeten reinigen dan een gewone sportvloer. Gevechtsporten zijn ook zeer verschillend in uitvoering, en dus is de zaalbezetting hier zeker belangrijk voor het bekijken van de hygiënemaatregels.  

Er zijn een aantal afwegingen die je kan maken om een aangepast onderhoudsschema op te stellen:

- judo die intensief op de mat werkt tov bv karate die vooral rechtopstaand werkt 
- -12-jarigen waarvan men minder risico’s verwacht tov +12 jarigen 

- Bij bepaalde sporten een extra ontsmetting voorzien tijdens de training

Sowieso bij begin van de training moet er altijd handhygiëne zijn. 

 

Draagt zweet het virus over?

Neen, zweet draagt het virus niet over.

 

Is het noodzakelijk om een tijdsslot tussen clubs te hanteren?

Het is in veel infrastructuren wel aangewezen om met een tijdsslot te werken om zo te vermijden dat bubbels vermengd worden (aan de in en uitgang van het complex of bij betreden van de zaal(eenheden)). Voor die aanpak lijkt een kwartier tussen groepen voldoende.  Sommige gemeenten passen het uurschema niet aan, maar vragen aan clubs om 5 minuten vooraf de zaal te verlaten, en de volgende club om de zaal slechts 5 minuten later te betreden. 

 

Wie staat in voor de aankoop van het materiaal voor ontsmetting ? 

Veel gemeenten voorzien zelf het materiaal wat eigen is aan de infrastructuur (denk aan de inkomhal, aan de toiletten, ...) en vragen clubs om dit zelf voor hun eigen leden te voorzien, of afspraken te maken met de leden om hierin te voorzien. Voor het desinfecteren van het sportmateriaal zou je ook kunnen kiezen om dit vanuit de gemeente te voorzien zodat materiaal niet wordt aangetast door gebruik van foute producten. 

 

Zijn er ISB-bedrijfspartners die kunnen helpen met de desinfectie of met de legionella materie?

U vindt hier de partners in schoonmaak en hier de partners in legionella en sanitaire installaties.  

 

Komt de uitbater van de cafetaria in de sporthal of het zwembad in aanmerking voor de steunmaatregelen van de overheid?

Zelfstandigen, vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE RSZ-ingeschrevene in dienst en verenigingen met economische activiteit (vzw) met minstens 1 VTE RSZ-ingeschrevene in dienst komen in aanmerking voor de hinderpremie. Horecazaken die uitgebaat worden door vrijwilligers vallen op dit moment dus uit de boot. Meer info hierover vind je via de website van het Dynamo project en VLAIO. 

Bestaat er communicatiemateriaal met gedragscodes voor sporters in sportinfrastuctuur?

Ja, je vindt het communicatiemateriaal voor de sportsector hier (Update 1 juli)

 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken