Het sportprogramma van Erasmus+

Kerninfo

 

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor 2021-2027.

 

Lees meer over indienen, doelstellingen, beoordeling ... in het tabblad FAQ's.

 

Welke mogelijkheden biedt het Erasmus+ sportprogramma in 2021?

 

De Erasmus+ programmagids beschrijft in detail hoe je een projectvoorstel moet uitwerken en indienen, alsook hoe het zal worden beoordeeld. De Erasmus+ programmagids is geldig voor de periode 2021-2027, maar wordt regelmatig bijgewerkt. Met een klik op Erasmus+ Programma Gids kan je de meest recente versie raadplegen en aan de slag gaan met jouw projectvoorstel. 

 

 

 

 

Erasmus+ Sport 2021 call open

Erasmus+ Sport 2021 call open

Nieuwe EU subsidieregels meer op maat van Vlaamse sportorganisaties.

 

Op 25 maart 2021 werd de definitieve programmagids Erasmus+ gepubliceerd, dit samen met het openen van de projectoproep. De deadline voor het indienen van projecten is 20 mei 2021 om 17u00.

 

EU Sport Link werkt aan een overzichtelijke folder om de accenten en nieuwigheden te duiden voor deze subsidieoproep, maar via dit nieuwsbericht geven we graag beknopt de vernieuwde inhoud mee. Meest opvallend en opportuun voor Vlaamse sportorganisaties en lokale besturen is dat er een grote differentiatie in subsidiebedragen is binnen de kleine en grote samenwerkingsverbanden en de not for profit sport evenementen. Bovendien werkt de EU vanaf 2021 met zogenaamde 'lump sums' zodat de administratieve last minder wordt.

 

Small-scale partnerships (kleine samenwerkingsverbanden):

 

Nieuw is dat het minimum aantal partners voor een klein samenwerkingsverband terug gebracht is naar twee, dit wel op voorwaarde dat de partners uit verschillende programmalanden komen. Het is zeer aanbevolen om minstens één partner te hebben die ook lokaalactief is (sportclub).

Men kan kiezen om een project in te dienen voor 30.000 of 60.000 euro.

 

Cooperation Partnerships (grote samenwerkingsverbanden):

 

Vanaf 2021 kan men met drie partners uit verschillende programmalanden een groot samenwerkingsverband indienen. Ook hier is een differentiatie gebeurd in subsidiebedragen, indieners kiezen een lump sum van 125.000, 250.000 of 400.000 euro. 

 

Thema's:

 

Waar men vroeger zowel binnen de grote als de kleine samenwerkingsverbanden specifieke thema's moest kiezen, kan men nu de keuze maken tussen één overschrijdend horizontaal thema en/of één sportspecifiek thema. 

 • Horizontale thema's: inclusie en diversiteit, ecologische duurzaamheid en digitale dimensie
 • Sportspecifieke thema's: bevordering van deelname aan sport en fysieke activiteit, promotie van integriteit en waarden van sport, promotie van opleiding van en door sport en de bestrijding van geweld en van racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en de aanpak van radicalisering.

Not for profit sport evenementen:

 

Ook hier wordt het mogelijk om kleinschaligere projecten te laten subsidiëren. Vanaf 2021 kan men zich richten op drie types van evenementen met name Type I (minimum 3 deelnames uit 3 verschillende programmalanden), Type II (minimum 6 deelnames uit 6 verschillende programmalanden) en Type III (minimum 10 deelnames uit 10 verschillende programmalanden). De lump sums zijn respectievelijk 200.000, 300.000 en 450.000 euro.

 

De evenementen moeten kaderen in één van volgende thema's.

 • Vrijwilligerswerk in de sport.
 • Sociale inclusie door sport.
 • Bestrijding van discriminatie in de sport, met inbegrip van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
 • Bevordering van de deelname aan sport en fysieke activiteit, met inbegrip van:
  • De uitvoering van de aanbeveling van de Europese Raad over lichaamsbeweging die bevorderlijk is voor de gezondheid, de EU-richtsnoeren voor lichaamsbeweging en de Tartu call voor een gezonde levensstijl.
  • De ondersteuning van de uitvoering van de Europese week van de sport.
  • De bevordering van sport en lichaamsbeweging als een instrument voor gezondheid.
  • De bevordering van alle beweeg- en sportactiviteiten, met inbegrip van traditionele sport en spel en intergenerationele sport.

De volledige programmagids en de portal voor je project in te dienen vind je op de website van EACEAC.

 

Bekijk ook de powerpoint over subsidiemogelijkheden op de ISB-kennisbank.

FAQ's

 

Welke doelstellingen heeft het sportprogramma van Erasmus+?

Het sportprogramma van Erasmus+ in de EU-beleidsperiode 2014-2020 is in het bijzonder gericht op de breedtesport en streeft de volgende doelstellingen na:

 1. Het bestrijden van grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, matchfixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie
 2. Het bevorderen en het ondersteunen van goed bestuur in de sport en van de dubbele loopbanen (dual careers) van atleten
 3. Het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met maatschappelijke integratie, gelijke kansen en het bewustzijn van het belang van gezondheid-bevorderende lichaamsbeweging, door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor allen

 

Welke activiteiten ondersteunt het sportprogramma van Erasmus+?

De doelstellingen van het sportprogramma van Erasmus+ in de EU-beleidsperiode 2014-2020 worden nagestreefd door transnationale activiteiten, die gericht zijn op de breedtesport:

 • Het ondersteunen van samenwerkingsverbanden
 • Steun aan Europese sportevenementen zonder winstdoeleind, waarbij meerdere deelnemende landen betrokken zijn en die bijdragen aan het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, samen met maatschappelijke integratie, gelijke kansen en het bewustzijn van het belang van gezondheid-bevorderende lichaamsbeweging, door een grotere deelname aan en gelijke toegang tot sport voor allen
 • Steun aan de versterking van de kennis (evidence base) voor beleidsvorming
 • Dialoog met Europese belanghebbenden

 

Hoe verloopt het indienen van een project binnen het sportprogramma van Erasmus+?

Als je als partner of als leider wenst deel te nemen aan een projectvoorstel binnen het sportprogramma van Erasmus+, dan moet je jouw organisatie registreren bij de Europese Commissie en een unieke PIC-code (dit is een identificatie bij de Europese Commissie) aanvragen. Doe dit vroeg genoeg om rompslomp en problemen rond de deadline te vermijden.

 

De volledige procedure rond het indienen van Erasmus+ projectvoorstellen verloopt online via de website van het EACEA. Maak daarbij gebruik van de Erasmus+ Programma Gids die je begeleidt bij de verschillende stappen van het aanvraagproces.

 

Hoe wordt een samenwerkingsverband van het sportprogramma van Erasmus+ beoordeeld?

De jury beoordeelt de ‘grote samenwerkingsverbanden’ op 4 criteria:

 1. De relevantie van het project. Sluit het projectvoorstel aan op de prioriteiten van de EU, is het innovatief, biedt het een meerwaarde, enzovoort. (30 punten)
 2. De kwaliteit van de aanpak en de implementatie. Is het werkplan volledig, duidelijk, gefocust en doelgericht, is de voorgestelde methode toereikend en haalbaar, enzovoort. (20 punten)
 3. Kwaliteit van het projectteam. Zijn de nodige partners in het project aanwezig om succesvol te zijn, zijn ze complementair, hebben ze de nodige expertise, enzovoort. (20 punten)
 4. Impact en verspreiding van de resultaten van het project. Impact van het project op de deelnemers en derden, zowel lokaal als in Europa. Duurzaamheid van het project. (30 punten)

De jury beoordeelt de ‘kleine samenwerkingsverbanden’ op 3 criteria:

 1. De relevantie van het project. Sluit het projectvoorstel aan op de prioriteiten van de EU, is het innovatief, biedt het een meerwaarde, enzovoort. (40 punten)
 2. De kwaliteit van de aanpak en de implementatie. Is het werkplan volledig, duidelijk, gefocust en doelgericht, is de voorgestelde methode toereikend en haalbaar, enzovoort. (30 punten)
 3. Impact en verspreiding van de resultaten van het project. Impact van het project op de deelnemers en derden, zowel lokaal als in Europa. Duurzaamheid van het project. (40 punten)

Een projectvoorstel wordt door de EU enkel geselecteerd, als het minimaal 50% scoort op elk afzonderlijk criterium én als het daarenboven minimaal 60% scoort op alle criteria samen.

 

Bovendien worden de projecten geselecteerd in volgorde van hun score, tot het beschikbare budget voor de oproep is bereikt.

 

Wie kan deelnemen aan een project binnen het sportprogramma van Erasmus+?

Publieke organisaties en organisaties zonder winstoogmerk uit de programmalanden van de EU kunnen leider of partner zijn in een ‘samenwerkingsverband’ binnen het sportprogramma van Erasmus+. Dit zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie en 5 niet-lidstaten van de EU: Liechtenstein, Macedonië, IJsland, Noorwegen en Turkije.

 

Ook publieke organisaties en organisaties zonder winstoogmerk uit alle andere landen van de wereld kunnen partner zijn in een ‘samenwerkingsverband’ binnen het sportprogramma van Erasmus+, maar dan moet de meerwaarde van hun deelname voor het project voldoende wordt aangetoond.

 

Wanneer worden de oproepen van het sportprogramma van Erasmus+ gepubliceerd?

De oproepen worden doorgaans bekend gemaakt in het najaar (meestal in oktober) met de uiterste indiendatum in het voorjaar (meestal in april). De ingediende projecten worden daarna geëvalueerd en de selectie wordt bekend gemaakt in de zomer (meestal in juli).  De projecten gaan dan meestal van start op 1 januari van het daaropvolgend jaar.

 

De oproepen vind je, van zodra ze zijn gelanceerd, in het ISBzine.

 

Wie beheert het sportprogramma van Erasmus+?

De projecten binnen het sportprogramma van Erasmus+ worden beheerd door het EACEA, het Europese uitvoerend agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele zaken en Cultuur. EACEA staat in voor de publicatie van de oproepen, het verwerken en evalueren van de ingediende dossiers, toekenning en opvolging van de projecten, administratieve beheer van de projecten, etc.

 

Ook op de website van de Unit Sport van de DG EAC (het Directoraat Generaal voor onderwijs, talen, jeugd, cultuur en sport van de Europese Commissie) vind je veel informatie die je kan helpen bij het opstellen van een projectvoorstel.

 
 • ShareDelen
 • Afdrukken