Expertisecentrum Buurtsport

Kerninfo

Expertisecentrum Buurtsport

 

ISB als Expertisecentrum Buurtsport

ISB wil sinds 2014 vanuit hun rol als Expertisecentrum Buurtsport het lokale beleid verder inspireren en activeren, in opdracht van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters.

 

We voeren 3 kernopdrachten uit:

  1. Vertegenwoordiging van buurtsport vanuit een transversaal Platform Buurtsport en overleg met diverse beleidsdomeinen
  2. Kennisopbouw en het ontwikkelen en delen van modellen
  3. Ondersteuning op het terrein, faciliteren van ervaringsuitwisseling en een helpdesk

Al wie zich betrokken voelt bij het thema buurtsport kan bij ons terecht voor vormingsbijeenkomsten met pit, intervisies, kennisdeling, onderzoeken, linken met Europese projecten ... Op die manier is er voor iedereen op eigen maat, schaal en tempo een ondersteuningsaanbod.

 

Wat is buurtsport?

Buurtsport is een overkoepelende term voor laagdrempelige en buurtgerichte initiatieven, gebaseerd op een visie die een optimale toegankelijkheid van sport wil garanderen voor kansengroepen. Sport wordt hierbij al dan niet expliciet ingezet als middel ter bevordering van ontwikkeling op individueel en/of buurtniveau. Afhankelijk van de aanwezigheid van de bouwstenen buurtsport bij je  buurtsportinitiatief kan je dit positioneren onder één van de 3 verschijningsvormen. De mix/combinatie van je verschillende initiatieven kan je totale werking positioneren.

 

Bepaal wat buurtsport voor jou is met onze visietool. Positineer zo zelf je buurtsportbeleid.

 

Laat gerust weten met welke vraag je zit, wij helpen jou graag verder!

 

Publicaties

 

Er is binnen Buurtsport heel wat praktijkinfo verzameld. Al onze beschikbare informatie vind je terug op het Kennisplatform Buurtsport in de ISB Kennisbank.

 

Buurtsport Visietool : Positioneer je buurtsportbeleid

Met de buurtsport-visietool kan je je buurtsportbeleid positioneren: waar staan we? Waar willen we naartoe? De visietool omvat een korte zelfanalyse van je buurtsportinitiatief aan de hand van acht bouwstenen.

 

Quickscan Buurtsport : Breng de vitaliteit van je buurtsportwerking in kaart

De quickscan helpt je om inzicht te krijgen in je actieterrein, doelstellingen en doelgroepen en je organisatie. Je kan de quickscan toepassen op je volledige werking of focussen op de thema’s: sociale cohesie, gezondheid of persoonlijke ontwikkeling bij kwetsbare jongeren.

 

Laat een ander betalen voor jouw Buurtsportaanbod

Budgettaire krapte heeft ongetwijfeld ook bij jou al eens de rem gezet op innovatieve projecten. Met goede afspraken, klaverbladfinancieringsvormen en externe middelen kan je soms iets van de ideeënlijst naar de takenlijst schuiven. Creatief en functioneelsamenwerken leidt tot resultaat.


Benchmark Buurtsport : Buurtsport in Vlaanderen anno 2014

ISB deed eind 2014 een nulmeeting over Buurtsport, oftewel een buurtgericht sportaanbod. Alle 308 Vlaamse gemeenten vulden de enquête in. Waarom kiezen gemeenten voor een buurtsportaanbod? Welk aanbod valt het meest in de smaak? Welke deelnemers worden bereikt, en hoe? En waarom doen zoveel gemeenten het nog niét? 

 

Functieprofiel buurtsportwerker

ISB heeft op basis van voorbeelden uit de sector een sjabloon gemaakt en toegepast op een aantal functies van de sportdienst/sportinfrastructuur, zo ook voor een buurtsportwerker (m/v). Het profiel geeft een overzicht van de competenties die nodig zijn om een de functie van buurtsportwerker uit te voeren. Natuurlijk moet dit voorbeeld afgestemd worden met de specifieke setting. 

 

Street Action Checklist

Deze praktijkgerichte checklist is er om samen met collega’s de eerste of verdere stappen te zetten richting een buurtgerichte sportieve jongerenwerking. Neem de Street Action Checklist bij de hand op een werkgroepvergadering, gebruik hem om actiepunten te bepalen, tussentijds stil te staan bij gedane acties en vink hem volledig af bij de eerste eindevaluatie. Bestel enkele gedrukte exemplaren (gratis).

 

'Start to Buurtsport-infographic'

Gebruik de infographic als een overzichtelijke houvast om (opnieuw) aan de slag te gaan met buurtsport. Deze fiche gaat veel verder dan inspiratie bieden, en geeft je een concreet stappenplan. Leg hem op tafel bij een overleg met je werkgroep en gebruik hem als leidraad voor planning, uitvoering en evaluatie van je buurtsportinitiatief. Bestel enkele gedrukte exemplaren (gratis).

 

 

 

 

Uit 't veld

 

Maak gebruik van de subgroep binnen het ISBForum om uit te wisselen met collega's. Start gerust zelf een discussie.

 

Extra info

 

Geschiedenis van Buurtsport

De term 'Buurtsport' werd in Vlaanderen voor het eerst gehanteerd in het jaar 2000. Toen de Koning Boudewijnstichting bekend maakte dat ze de actie 'Buurtbal', die ze gedurende 10 jaar had ondersteund, niet langer zou voortzetten, nam de Vlaamse overheid het initiatief over en gaf het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) de opdracht in samenwerking met de Vereniging Vlaamse Jeugdconsulenten (VVJ) de campagne 'BuurtSport Vlaanderen' te coördineren via de installatie van een secretariaat.

 

Die koerswijziging lag voor de hand, aangezien het begrip 'Buurtbal' niet langer de inhoud dekte: de klemtoon lag niet enkel meer op de populaire balsporten voetbal, volleybal, basketbal, maar bij uitbreiding op alle sporten; en ook het sportief bewegen werd meer in de verf gezet.

 

Zes campagnejaren later was 'BuurtSport Vlaanderen' een waar begrip geworden. Vanuit de missie van de campagne, "het stimuleren en bevorderen van de sportieve recreatie van mensen in de eigen woon- en leefomgeving, met het accent op sportkansarmen", werden heel wat impulsen gegeven aan laagdrempelige, buurtgerichte en recreatieve sportbeoefening.

  

Sinds begin 2008 heeft Buurtsport een vaste plaats gekregen in de algemene werking van ISB. We zien in Buurtsport een unieke vorm om op een 'andersgeorganiseerde manier' aan sport te doen met uitgelezen mogelijkheden om iedereen te laten participeren. Het is zeker geen  fenomeen dat zich enkel situeert in (grotere) steden, waarbij men in hoofdzaak sport aanwendt als een middel tot sociale integratie van maatschappelijk kwetsbare jeugd. Er zijn ook heel wat (kleinere) gemeenten die meer en meer op een sportpromotioneel aanbod op buurtgericht niveau uitbouwen.

 

Buurtsport in Zuid-Afrika

In het voorjaar 2007 werd er een akkoord gesloten tussen het kabinet van Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en de Zuid-Afrikaanse overheid om in het kader van samenwerkingsontwikkeling in vier gemeenschapscentra in Zuid-Afrika een project op te starten. Aan ISB en meer bepaald het toenmalige secretariaat Buurtsport Vlaanderen werd gevraagd als structurele operator mee te stappen in dit project dat de naam 'Batsha youth project' meekreeg.

 

In het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 2011/221 p. 51-55 schreven Jan Matthys, coördinator Buurtsport Antwerpen en An Van Buggenhout, sportfunctionaris VGC Sportdienst, hun kijk op dit project.

 

Op de 2de Trefdag Sportparticipatie (02/12/2010) werd dit project ter inspiratie aangeboden tijdens een plenummoment. Lees zeker verder!

 

Via deze weg dankt ISB de personen die meewerkten aan het welslagen van dit project:

An Van Buggenhout, Dirk Van Hoeydonck, Hendrik Vandermarliere, Iris De Keyser, Jan Matthys, Mohamed Meftah en Pascal De Maesschalck. 

 
  •  ShareDelen
  • Afdrukken