Wetgeving Electriciteit en sportinfrastructuur

Kerninfo

In elke onderneming zorgt elektriciteit voor potentiële risico's waaraan werknemers kunnen blootgesteld worden. Elektrische installaties zijn onderworpen aan strikte reglementen en controles. Maar ook een degelijke informatie en opleiding maken deel uit van de preventiemaatregelen. De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

 

De toepassingen in de sportinfrastructuur zijn al zeker de volgende:

 

1. BA4 / BA5 – Attest Electriciteit
De werkgever bepaalt wat de medewerkers moeten kunnen/weten. De welzijnswet legt de verantwoordelijkheid bij de werkgever om, via een risico-analyse, te bepalen of een medewerker een BA4 moet hebben.
Het is dus op zich geen wettelijke verplichting, al is het wel aan te raden.
Bv in Lochristi is bepaald dat x aantal mensen per dienst een BA4 attest moeten hebben, x aantal mensen moeten een BA5-attest hebben


2. Hoogspanningscabines
Heel wat sportinfrastructuur heeft zijn eigen hoogspanningscabine en hiervoor zijn speciale richtlijnen opgemaakt (zie wetgeving). Dat de periodieke keuring van een hoogspanningscabine beschouwd moet worden als een werk onder gevaarlijke omstandigheden en zodoende niet door een afgezonderd werknemer mag worden uitgevoerd, hangt af van de toestand ter plaatse.  (zie tabblad wetgeving voor meer info) 

Wetgeving

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 maart 1981. Het is van toepassing op de elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Het geeft een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit en bevat bovendien voorschriften met betrekking tot de keuze en de aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten.


De maatregelen die moeten worden nageleefd door de personen worden eveneens in dit reglement uiteengezet. Bovendien bepaalt het welke de specifieke voorschriften zijn met betrekking tot bepaalde oude elektrische installaties.

 

1. BA4/BA5

De welzijnswet legt de verantwoordelijkheid bij de werkgever om, via een risico-analyse, te bepalen of een medewerker een BA4 moet hebben.


2. Hoogspanningscabines

Toelichting bij Periodieke controle van een hoogspanningscabine door een afgezonderd tewerkgestelde werknemer:

Deze toelichting is in de eerste plaats opgesteld als leidraad of instructie voor de ambtenaren belast met het toezicht op de regelgeving inzake de arbeidsveiligheid. Zij is bedoeld om, in concrete gevallen, een correcte interpretatie of stellingname mogelijk te maken en alzo op éénduidige en uniforme wijze duiding aan de toepassing van de wetgeving te geven. Dit betekent dat de invulling van deze toelichting door genoemde ambtenaren steeds onderworpen is aan hun pragmatisch oordeel, dat afhankelijk is van de elementen en de omstandigheden waarmee zij in welbepaalde en concrete gevallen op de arbeidsplaatsen geconfronteerd worden.

 

Hierbij dient men rekening te houden met het aanwezige risico, de getroffen beschermingsmaatregelen, de aard van de activiteit, ...  Het al dan niet toelaatbaar zijn dat een afgezonderde werknemer een periodieke controle uitvoert zou dus moeten blijken uit een risico-evaluatie.

 

Het is evenwel noodzakelijk dat de werkgever aan de werknemers gepaste instructies geeft in verband met het al dan niet alleen betreden van een cabine, onder andere een opsomming van de toestanden waarbij de cabine niet betreden mag worden zonder de onmiddellijke nabijheid van een tweede persoon of zelfs helemaal niet (bijvoorbeeld bij afwezigheid van een aangepaste verlichting).

 

FAQ's

Is een jaarlijkse keuring van de electrische installatie wettelijk verplicht? 

Een keuring is wettelijk verplicht om de 5 jaar, maar de meeste laten jaarlijks hun installatie keuren. 

 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken