Doe jij het al zonder pesticiden?

15 februari 2016
Doe jij het al zonder pesticiden?

Informeer je sportclubs over de ondersteuning van VMM en check ook de aanpassingen voor 2016.


Bijna een jaar geleden is de Vlaamse wetgeving voor het gebruik van pesticiden strenger geworden. Wat betekent dat concreet voor de sportclubs en het onderhoud van de terreinen? 

 

Geen pesticiden meer ...

Sinds 1 januari 2015 mogen pesticiden niet meer gebruikt worden op sportdomeinen die eigendom zijn van de gemeente of provincie. Ook als de club het onderhoud zelf doet of uitbesteedt. Het mag evenmin op private sportdomeinen:

  • Die gelegen zijn in drinkwaterbeschermingsgebied.
  • In een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers.

De regels over het gebruik van pesticiden gelden voor het hele sportdomein. Dit zijn dus alle terreinen waarop gesport wordt, alle randinfrastructuur, de wegen en paadjes in het domein, het parkeerterrein, het terras … 

 

Mogelijke afwijkingen

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod. Bijvoorbeeld als er voor bepaalde soorten planten of dieren geen niet-chemisch bestrijdingsmiddel bestaat, of als pesticidenvrij beheer onevenredig hoge kosten met zich mee zou brengen. Dit laatste kan je dan aanvragen via een procedure 5 voor probleemterreinen.

 

Op een privaat (sport)domein of toch op de delen daarvan die niet onder de verbodsbepalingen vallen, geldt een minimumgebruik. Pesticiden mogen er enkel pleksgewijs gebruikt worden. Gebruik enkel toegelaten producten en volg nauwkeurig de gebruiksvoorwaarden.

 

Bij de (her)aanleg van het domein of een deel ervan moet de pesticidentoets toegepast worden. Daarvoor kan je de aanbevelingen nagaan in de 'Leidraad pesticidenvrij ontwerp'.

 

Zonder is gezonder

De Vlaamse Milieumaatschappij verzamelde zoveel mogelijk informatie over de wetgeving en het pesticidenvrije onderhoud van sportvelden en bundelde dit samen met informatie over het afwijken van het pesticidenverbod in het 'Toetsingskader duurzaam pesticidengebruik op sportvelden'.

 

De ‘Zonder is gezonder’-campagne geeft de tools in handen om je inspanningen voor terreinonderhoud zonder pesticiden positief in de verf te zetten. Op www.vmm.be/zonderisgezonder vind je allerhande tips om je terreinen pesticidenvrij te onderhouden.

 

Word mee ambassadeur!

Sporten zonder pesticiden is gezonder. Pesticiden bedreigen naast ons milieu en de waterkwaliteit, ook onze gezondheid. Wie beter dan een sportclub om die boodschap duidelijk te maken?

 

Daarom wil VMM ook clubs inschakelen. Hang een gepersonaliseerde affiche op aan de ingang of in de cafetaria. Op eenvoudig verzoek via communicatie@vmm.be maakt VMM jouw affiche op maat.


Bekijk alle affiches, folders en beeldmateriaal, ook bruikbaar voor je website of nieuwsbrief. Ook hier helpt de communicatiedienst van de VMM je graag mee. Stel je vraag via communicatie@vmm.be.

 

Aanpassingen 2016

In 2016 werden een aantal aanpassingen doorgevoerd voor de procedure 5. Het gaat hier om de soorten ondergronden en de uitbreiding van de daaraan gelinke sporten waarvoor je uitzonderingen kan aanvragen bij VMM. Check hiervoor het aangepaste dossier op de ISB-website. Je vindt de aanpassingen en het nieuwe toetsingskader onder rubriek Uit het veld.

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken