Ethisch verantwoord sporten

Kerninfo

De sportsector engageert zich om de positieve waarden in de (jeugd)sport te promoten, met als uitgangspunt een ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Een faire en gezonde sportbeoefening en het stimuleren van het plezier en de integriteit in de sport op alle niveaus is een doelstelling waarin alle sportverenigingen een cruciale rol moeten spelen.

 

De sector wil aandacht besteden aan de preventie en bestrijding van seksueel misbruik en geweld, daarbij het thema bespreekbaar maken 

Affiche ethieken situaties van grensoverschrijdend gedrag doeltreffend aanpakken. Het streefdoel is een klimaat creëren waarin jongeren zich kunnen ontplooien, ongeacht hun geslacht, godsdienst, kleur, seksuele oriëntatie en mentale of fysieke capaciteiten.

 

Op 29 februari 2012 ondertekende Vlaams minister van Sport Philippe Muyters samen met de sportsector een engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige. Ook ISB zette zijn handtekening onder de verklaring.

 

Verder ontwikkelde de Vlaamse Regering, samen met Sensoa, Child Focus en diverse partnerorganisaties, het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport. Het raamwerk is een werkdocument dat je helpt bij het uitwerken of aanvullen van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit bij jongeren in de sport.

 

Elke sportdienst ontving in maart 2012 een gratis pakket met het 'vlaggensysteem: sport, een spel met grenzen' en een handleiding voor sportclubs.

 

ICES heeft ook een uitgebreid aanbod aan opleidingen. Meer info

Wetgeving

 

Met het decreet van 13 juli 2007 werd de bestaande regelgeving rond medisch verantwoord sporten vanaf 1 januari 2009 aangevuld met een eerste, algemeen kader om het ethisch verantwoord sporten te stimuleren. Het aanscherpen van ethische waarden in de sport is daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid én de sportverenigingen. In de eerste plaats worden de erkende sportfederaties aangesproken en geresponsabiliseerd. Die sensibiliseren op hun beurt de aangesloten sportverenigingen.

 

In het decreet werd gekozen voor de methode van gestuurde zelfregulering van de sportsector via een "open coördinatiemethode". Zelfregulering betekent dat de sportsector zelf, voor zichzelf, met een hoge graad van autonomie, bindende maatregelen opstelt, uitvoert en handhaaft, en dus niet de overheid van bovenaf een "moraal" oplegt.

 

Na een consultatieronde met de sportsector werden zes thema's met bijhorende richtsnoeren vastgelegd, en bij besluit op 21 december 2012 (159.09 kB)door de Vlaamse Regering bekrachtigd. De thema's zijn:

 1. De rechten van het kind in de sport
 2. Inclusie
 3. Respect voor diversiteit
 4. Fair play
 5. De fysieke en psychische integriteit van het individu
 6. Solidariteit

Meer info

Publicaties

Uit 't veld

 • Kortrijk:

  De stedelijke sportraad Kortrijk besteedt extra aandacht aan ethich verantwoord sporten en ontwikkelt acties die het ‘ethisch verantwoord sporten’ nastreeft voornamelijk op het vlak van de rechten van het kind, fair play en solidariteit en werkt gedragscodes uit voor de verschillende doelgroepen. Ze ontwikkelden een uitgebreide brochure.

   

 • Utah (V.S.): Een bordje over de ethische regels dat in een baseballclub aan de muur hangt

Extra info

Het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport bestaat uit:

 • Een modelvisie, vertaald in uitgangspunten op drie beleidsniveaus (kwaliteit, preventie en reactie) die verder geconcretiseerd moeten worden in doelstellingen rond zorg en educatie, huisregels en accommodatie, deskundigheid van begeleiders en communicatieLogo Raamwerk Ethiek
 • Instrumenten die het beleid toepasbaar maken in de praktijk, zoals een competentiechecklist voor begeleiders, een gedragscode, een checklist voor omgangsregels en een handelingsprotocol
 • Achtergrondinformatie, waaronder de engagementsverklaring van 29 februari 2012 ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de sportsector

Bij het maken van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit is het belangrijk dat vertrokken wordt van een positieve visie op seksualiteit: jongeren alle kansen geven om zich op hun eigen tempo seksueel te ontwikkelen.

 

Nuttige links

 

1712 Elk vermoeden van geweld telt

Meldpunt voor misbruik, geweld en kindermishandeling:

 

Op 12 maart 2012 ging het meldpunt "geweld, misbruik en kindermishandeling" van start: één meldpunt voor alle vormen van misbruik, geweld en  kindermishandeling.

 

Het integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, intrafamiliaal geweld). Het meldpunt is voor alle burgers vlot bereikbaar op het telefoonnummer 1712.

 

 

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken