Trefdag Sportparticipatie 2012: presentaties en conclusies

Uitdaging XOp donderdag 6 december 2012 waren meer dan 200 aanwezigen te gast in het Sport- & Jeugdcomplex van Lokeren op 'Uitdaging X, een laagdrempelig sportbeleid in actie', de 3de Trefdag Sportparticipatie. • Sessie 1: Sportparticipatie in het meerjarenplan

  Interactieve werksessie om je meerjarenplanning te inspireren en concreet aan te pakken. We gaan ook aan de slag om de beleidsprioriteiten van het Decreet Lokaal Sportbeleid te vertalen. Functionele oefeningen en uitwisseling zijn een belangrijk deel van deze werksessie.

   

  presentatie - oefeningen

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Investeer tijd en zorg dat je de nodige betrokkenheid verkrijgt bij het planningsproces van het meerjarenplan in de gemeente. Informeer je intern in de gemeente en zoek meer informatie en algemene kennis om je te wapenen.
  • Werk samen met andere diensten onwille van expertise en om doelstellingen te combineren, 2+2 = 5.
  • Bij samenwerking moeten partners niet gelijk zijn, maar gelijkwaardig. Kijk welke middelen elk kan inzetten: geld, mensen, netwerk, expertise…
  • sport en armoede: Wees bewust van het andere denkkader en de 'binnenkant' (gevoel) van mensen in armoede.
  • sport en interculturaliseren: Zoek gemeenschappelijkheden: een sportclub met een groot etnisch cultureel divers publiek heeft ook trainers nodig, zoek ook mee naar vrijwilligers bij de ouders van de jeugdsporters.

 • Sessie 2: Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving. Ook in jouw stad of gemeente!

  Sportclubs bereiken steeds meer leden van andere origine of willen inspanningen doen om deze groep te bereiken. Met dat engagement vervullen ze een belangrijke rol in de samenleving, erken en steun hen daar dan ook in. Hoe werk je sectoroverschrijdend een beleid uit dat sportclubs de mogelijkheid geeft om positief om te gaan met de aanwezige diversiteit? Hoe kan je met sportclubs nadenken over de socialiserende rol van sport?

   

  presentatie

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • De prangende vraag blijft waar de middelen moeten gehaald worden. Het thema leeft, de interesse is er maar de middelen ontbreken soms nog.
  • Evidenties zijn niet evident omwille van de verschillende persoonlijke leefwerelden. Maak tijd om hier inzicht in te verkrijgen.
  • Bouw een degelijk netwerk uit met oa. sleutelfiguren. Werk met hen samen om de doelen te bereiken.
  • Durf sectoroverschrijdend te denken en in te spelen op opportuniteiten.
  • Het thema 'Sport&Diversiteit' zou meer aan bod moeten komen binnen opleidingen (ook via stage).
  • Dit is een ruimer verhaal, dit gaat breder dan sport. Ga ook zo te werk, doe het samen!

 • Sessie 3: G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

  Inclusie of integratie van personen met een beperking in het lokale sportgebeuren, is het ook in jouw gemeente mogelijk?

   

  presentatie

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Parantee vzw en andere G-federaties en -partners bieden heel wat begeleidingsmogelijkheid (oa. via hun websites) voor sportclubs met G-werking
  • Schenk aandacht aan informatiedoorstroming en sensibiliseren (ev. via sportraad).
  • Zorg voor financiele ondersteuning naar sportclubs met G-werking toe.

 • Sessie 4: Niet actieve senioren aan het bewegen brengen

  Vanuit een gedifferentieerde aanpak kan elke sportdienst de niet actieve senioren activeren. Leer tijdens deze keuzesessie lessen uit enkele boeiende praktijkvoorbeelden vanuit sportdiensten en goed werkende samenwerkingsverbanden.

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Zorg voor een gevarieerd aanbod, verschillende gradaties qua intensiteit en werk opbouwend werken (naar doel toe).
  • Investeer in het zoeken van 'trekkers' en gebruik deze personen ook om de o-zo belangrijke mond aan mond reclame aan te zwengelen.
  • Sociale contacten is een belgrijke reden om te komen sporten/bewegen voor senioren. Besteed hier dan ook aandacht aan.
  • Werk hier ook samen met partners om personen te overtuigen om te bewegen en/of sporten.
  • Zorg ervoor dat je in je communicatie en de uitvoering van je plannen voor een aangepaste aangepaste terminologie.

  Op de website van Kortom, Vereniging voor overheidscommunicatie, kan je een interessante presentatie terugvinden dat je kan linken met deze keuzesessie. 'Memori - communicatie, innovatie en inclusie', een onderzoeks- en expertisecentrum aan de Lessius Hogeschool Mechelen, zorgde voor de inhoud.

 • Sessie 5: Communicatie van je aanbod: Schiet UiT de startblokken

  Je sportactiviteiten zowel op je gemeentelijke website als in je infoblad publiceren? Ze in 1 klap ook delen op sociale media? En ook fyers en affches aanmaken? Met UiT til je je sportpromotie naar verschillende doelgroepen naar een hoger niveau! Een sessie met concrete voorbeelden!

   

  presentatie

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • De UiT-databank wordt nog te veel beschouwd als ‘cultuur’ instrument, maar het is zeker ruimer dan dat. De sportsector kan dat zelf veranderen door zaken in te putten.
  • Het gebruik van Uit in je communicatie kan ook werken binnen sport. Zo geven de sportverenigingen uit Hooglede al hun belangrijke matchen en events zelf in.
  • Plaats je boodschap waar je doelpubliek is (vb: link tussen UiT databank en sociale media).
  • Laat doelgroepen hun eigen netwerk inzetten voor je promotie.
  • Schenk voldoende aandacht aan het schrijven van webteksten. Het is daarbij zeker van belang om een duidelijke actieve schrijfstijl te gebruiken

 • Sessie 6: Schoolsport anders bekeken

  Schoolsport kan een zeer nuttige tool zijn om drempels te verlagen en kansengroepen te bereiken. Via die weg kan je hen stimuleren tot een gezonde, levenslange sportbeoefening, al dan niet in georganiseerd verband. Bekijk samen met SVS hoe je de lokale aanpak verder kan optimaliseren en zoek waar er kansen liggen voor alle betrokken partners.

   

  presentatie

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Sport kan ook in het kader van deze vorm van andersgeorganiseerde sport een samenwerking uitwerking met het beleidsgebied 'mobiliteit'. Linken met  verplaatsing naar school, naar naschoolse sport… dit in combinatie met ondermeer de maatschappelijke discussie over fijn stof.
  • Bewegen en mobiliteit moeten meer gelinkt worden (vb: VERO (verkeerseducatieve route) van Mobiel 21).
  • Bij naschools sporten blijft ‘lesgevers’ een pijnpunt. Als de leerkracht LO niet wil/kan/mag, dan moet er met grotere budgetten over de brug gekomen worden.
  • Ook naschoolse sport wil er meer voor zorgen dat naschools sporten een degelijk kwaliteitsniveau haalt.
  • Voor buitgengewoon onderwijs blijft naschools sporten een iets moeilijker thema, zowel langs de vraag als langs de aanbodszijde.
  • Alles wordt lokaal bepaald, is het nog voldoende duidelijk wie wat doet? Hoe zit het met coördinatie en afstemming gemeente, school, sportclubs…

 • Sessie 7: De financiële drempel wegwerken voor de deelname aan sport!

  Een beknopt en duidelijk overzicht van de diverse bronnen voor financiële tegemoetkomingen en de voorwaarden die hier aan verbonden zijn. Wat is het verschil tussen een gemeente met een afsprakennota vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede en een gemeente zonder? In deze sessie krijg je als sportdienst zicht op de mogelijkheden en welke rol jij hierin kan spelen in een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.

   

  presentatie

    

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Maak een inventaris op van wat er in de gemeente is aan sociale organisaties en partners.
  • Voor een duidelijke communicatie vanuit de sportdienst naar de clubs toe over dit thema.
  • Zorg ervoor dat sociale organisaties, partners en mensen in armoede over een duidelijke opsomming beschikken voor wat ze waar terecht kunnen (dit zowel qua aanbod als qua mogelijke kortingen en gedeeltelijke terugbetalingen).
  • Stap in of wordt een stevige partner binnen je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
  • Stem al je plannen en ideeën voldoende af, zowel top als down.

 • Sessie 8: Sportverenigingen ondersteunen in een veranderende context

  In deze praktijkgerichte sessie voor groot maar ook voor klein zoomen we in op de methodes die de stad Antwerpen heeft ontwikkeld om sportverenigingen te versterken. Speciale aandacht gaat naar de versterking van de maatschappelijke draagkracht van een sportvereniging. Hoe moet een sportvereniging omgaan met diversiteit, (kans)armoede, aanbieden van recreatiesport binnen de club, gebrek aan ruimte, partners uit de brede socioculturele- en welzijnssector …

   

  presentatie

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Sportclubs hebben ook nood aan andere ondersteuning dan enkel financiële steun.
  • Voorbeelden van andere vormen van ondersteuning: informatie verschaffen, infrastructuur ter beschikking stellen/onderhouden, trainers en vrijwilligers opleiden, advies verlenen in zeer specifieke dossiers, inzetten beroepskrachten…
  • Sport als doel, maar ook meer sport als middel durven inzetten, ook in clubverband.
  • Ga op zoek naar clubs die willen inzetten op doelstellingen van de stad (sportoverschrijdend) en leg op die manier verbanden met andere beleidsdomeinen.
  • Leer de clubs eerst kennen, ga dan pas gericht adviseren en ondersteunen.

 • Sessie 9: Start to Buurtsport

  Wil je meer sport en bewegen aanbieden op decentrale locaties en groene openbare ruimte gebruiken als sportplek om je sportpromotie uit te voeren? Dan is dit jouw sessie! We bieden meer duiding om het opstarten of ontwikkelen van Buurtsport en een buurtgerichte sportwerking te bevorderen, doorspekt met praktijkverhalen.

   

  presentatie - praktijkvoorbeeld Vorselaar

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Zorg dat er expertise in je dienst aanwezig is (of getraind wordt) rond procesmatig denken en on-the-field begeleiden van kansengroepen.
  • Samen rondhangen = weten wat er leeft = belangrijk en nodig! Durf dus te investeren in rondhangen, in iemand op’t veld, werk vindplaatsgericht!
  • Door het combineren en/of linken van doelstellingen kan er een gedeeld budget vanuit verschillende diensten en organisaties samengelegd worden.
  • Zorg voor toeleiding tot het aanbod door mensen die tussen de doelgroep staan.
  • Als sportdienst je sterktes en netwerk (vb: specifiek sport- en spelmateriaal) inzetten voor een kwalitatief sport- en beweegaanbod in het kader van Buurtsport.

 • Sessie 10: Sportparticipatie van kansengroepen in jouw gemeente! Zet een project op!

  Deze praktijksessie biedt je een kader rond sportparticipatie en hoe je hier samen met lokale partners werk van maakt. De focus ligt onder meer op het opzetten van participatieve projecten, vertrekkend vanuit een hele reeks concrete praktijkvoorbeelden en geleerde lessen. We doen ook de subsidielijn ‘participatieprojecten’ uit de doeken, een mogelijke weg om je lokaal initiatief net dat extra duwtje in de rug te geven.

   

  presentatie binnenkort online

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Bundelen van de krachten = juiste partners vinden en samenwerken (bruggen bouwen). Zorg er natuurlijk wel voor dat de samenwerking tot iets resulteert. Zet initiatieven op papier om naar de praktijk.
  • Werk niet enkel rond de financiële drempel. Er zijn namelijk nog een groot aantal andere drempels zoals opvang en zorg voor de kinderen, medische problemen, eenzaamheid, nieuwe omgeving, vervoer…
  • Oog hebben voor stigmatisering: “kansenpas/vrije tijdspas” voor iedereen uit de gemeente kan deels werken (vb: zorg voor een subtiel herkenningsteken dmv een code of klein grafisch detail op de pas. Zodanig dat enkel het bevoegd personeel een duidelijk bewijs ziet bij het verlenden van bijvoorbeeld korting)
  • Als je een participatieproject indient of samen met partners samenwerkt rond participatie van kansengroepen hou dan op voorhand rekening met de continuïteit van het project en/of de focus op de specifieke doelgroep binnen de reguliere werking.
  • Werk en denk op lange termijn. Focus niet te snel op aantallen, veel deelnemers, succesvolle doorstroom… vraag tijd, neem tijd en durf!

 • Sessie 11: Laagdrempelige sportclub

  Sport voor Allen, participatiedrempels wegwerken, recreatie in de sportclub, “iedereen is welkom”, diversiteit … Als deze woorden terugkomen in jouw gemeente, of als enkele clubs goesting hebben om hieraan te werken, dan is deze sessie jou op het lijf geschreven. Je ontdekt hoe je het thema, aan de hand van www.laagdrempeligesportclub.be blijvend kan promoten en welke rol jouw sportdienst kan spelen.

   

  presentatie

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Een platform sportdiensten-sportfederaties is in realiteit niet zo handig, dit kan misschien meer een taak ISB/VSF worden?
  • Gezamenlijke initiatieven in de toekomst: vb: gezamenlijke trefdag ISB-VSF rond sportclubondersteuning.
  • De website www.laagdrempeligesportclub.be is interessant voor op een algemene vergadering van een sportraad, maar er moet dan wel iemand de zaken degelijk kunnen toelichten en duidelijk de structuur overlopen.

 • Sessie 12: Gezondheidswinst als doel

  De lokale sportsector kan er samen met partners uit de gezondheidssector (oa. Logo’s, wijkgezondheidscentra) voor zorgen dat mensen met hoge gezondheidsrisico’s en/of inactieve leefstijl gezondheidswinst kunnen realiseren. Vernieuwde en laagdrempelige beweegactiviteiten vormen een belangrijke basis. Een boeiend praktijkverhaal uit Leuven over het project Bewegen Op Voorschrift (BOV). Buurtsport Leuven is hierbij een partner in een hecht netwerk tussen sport en gezondheid.

   

  presentatie 

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Bouw een netwerk uit met spilfiguren, buurtsportmedewerker, lokale sport/beweegaanbod, lesgevers…
  • Het geloven in en uitvoeren van een laagdrempelig beweegaanbod (in clubs, gemeente…) is een kernvoorwaarde.
  • Duurzame verankering van gezondheidsprojecten zijn de grote uitdaging voor alle partners.
  • Stimuleer sportclubs tot het aanbieden van een laagdrempelig en recreatief beweegaanbod.
  • Alleen (vb als sportdienst) dit thema invullen is onmogelijk!

 • Sessie 13: Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers in je gemeente

  Naast sporttakgerichte opleidingen biedt de Vlaamse Trainersschool nog heel wat begeleidingsgerichte en aanvullend sporttakgerichte opleidingen aan. Wat is de meerwaarde van een opleiding gericht op het begeleiden van senioren of G-sporters voor de lokale sport? Zijn er essentiële randvoorwaarden bij een cursus jogbegeleider? Zo’n bewegingsanimator, wat kan die betekenen voor mijn sportkampen?

   

  presentatie - infobrochure sportkaderopleidingen G-sport 2013 - infobrochure begeleiden van sportende senioren 2013 infobrochure bewegingsanimator 2013

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • De Vlaamse Trainersschool staat meer dan ooit open voor aangepaste examenvormen/lesvormen, zeker in functie van kansengroepen.
  • De organisatie van opleidingen kunnen ook op specifieke aanvraag van de gemeente. Er is steeds een mailing in juni, daarna kan je in augustus je aanvraag indienen.
  • Geef voldoende aandacht aan lesgever die met kinderen, jongeren en volwassenen in armoede in contact komen (vb: bijscholing in dit thema ook als gemeente aan clubs subsidiëren).
  • Heeft VTS ook aandacht voor trends (vb: yoga)?
  • Kunnen VTS-opleidingen goedkoper of zelfs gratis worden, dit ipv doorsluizen van subsidie Vlaamse overheid via het subsidiereglement naar de clubs?

 • Sessie 14: Sportkaderopleidingen, de drempel drastisch verlagen

  In het voorjaar van 2012 organiseerden de Vlaamse Trainersschool en Buurtsport Antwerpen het Algemeen Gedeelte Initiator op een nieuwe manier. Er werd meer tijd besteed aan het interactieve lesgeven tijdens de theoretische lessen en er werd van bij het begin sterk gefocust op de toepassing van de theorie in de praktijk.

   

  presentatie

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Een effectieve actieve rekrutering (!belang van andere partners) van cursisten is ook bij deze laagdrempelige cursus een must.
  • Het proefproject was baanbrekend en de positieve evaluatie zet aan tot meer. Het blijkt dat een langer traject en een langere aanpak werken! Zeker voor personen uit kansengroepen.
  • Besteed ook aandacht aan het overtuigen van de meerwaarde van zo'n opleiding aan collega's en medewerkers, zerker binnen de eigen gemeente/organisatie/dienst.
  • Een aangepaste manier van lesgeven is heel belangrijk, deze methodiek bewees zijn nut.
  • Ook naar het opleiden van senioren kan een soortgelijke opzet werken, wel met een aangepaste aanpak natuurlijk.

 • Sessie 15: Jongeren zelf kansen geven

  Mix van praktijkverhalen om aan te tonen dat jongeren kansen geven werkt, ook in kleine gemeenten en steden! Ga vindplaatsgericht te werk, durf jongeren inschakelen in je basiswerking, doe zelf die eerste stap! Ga, durf, doe!

   

  praktijkvoorbeeld NISB - praktijkvoorbeeld Bornem (prezi)

   

  conclusies van deze keuzesessie:

  • Investeer tijd om een vertrouwensband te smeden met jongeren. Van daaruit kan je signalen opvangen en vervolgens samen met de jongeren een aanbod uitwerken (vraaggericht i.p.v. aanbodgericht werken). Een echt laagdrempelig aanspreekpunt (o.a. continu bereikbaar) is nodig om dit vertrouwen niet te schaden. Als je zelf niet de ruimte hebt om die noodzakelijke tijd te spenderen, spreek dan als sportdienst af met iemand die dat wel doet en idealiter daar de ruimte voor krijgt, bv. een straathoekwerker, een vindplaatsgerichte jongerenwerker, een, buurtwerker, … . Dat is voor iedereen een comfortabele situatie: zowel voor de jongeren zelf, de straathoekwerker en voor de sportdienst Zo leren de gasten de sportdienst ook daadwerkelijk kennen.
  • Vertrek steeds vanuit een positieve houding.
  • kansrijk i.p.v. kansarm! Sport als middel, de gasten kunnen zich daar wel meestal mee manifesteren.
  • Sport is meer dan sport, maar ook een ontmoetingsmoment. Biedt jongeren een veilige omgeving aan waarin ze kunnen experimenteren en vraag hen verantwoordelijkheden op te nemen. Die omgeving (waaronder bv. een sporthal) moet ook toegankelijk zijn voor hen (banken voor de supporters, kantines met democratische prijzen, betaalbare tarieven, aanspreekbare zaalwachters …). De straat en de pleinen is voor deze jongeren the place to be, zorg dus ook daar voor voldoende en goede sportplekken.
  • Bouw een netwerk uit met diverse partners vanuit een waaier van invalshoeken. Ga een keer samen met de straathoekwerker op pad (dankzij hem kom jij op dé plaatsen waar de jongeren zijn en de jongeren vertrouwen hem). Wees je ervan bewust dat je met straathoekwerk vooral jongens bereikt.
  • Jongeren kijken naar elkaar op en leren  van elkaar. Zichtbaarheid speelt hierbij o.a. een rol.  Hou hier ook rekening mee bij de samenstelling van de teams (ervaren + starter) die activiteiten begeleiden. De mate van begeleiding vanuit de verantwoordelijke organisatie kan geleidelijk aan afgebouwd worden.
  • Vraag die gesteld werd: wat met aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van een zeer diverse vindplaatsgerichte aanpak en het uitbesteden van aanbod aan de jongeren zelf?
  • Er is nog een te grote kloof tussen de jongeren zelf en de klassieke sportdienst, én tussen de diensten die met sport werken als middel en de traditionele sportdienst. Die twee verschillende werelden moeten dringend meer met elkaar kennismaken en leren samenwerken.
  • Jongeren zelf kansen geven is maatwerk: in een kleinere gemeente vraagt het een andere aanpak dan een stad; erbij horen is overal een constante (greatness is for all of us).
  • Aangepaste vorming is belangrijk in de ondersteuning van de gasten, zo heeft Bornem zijn eigen sportmonitorenopleiding samengesteld, ook zo bij coach actief; er zijn ook gradaties (cfr. het voortraject in Antwerpen op de eigenlijke cursus bewegingsanimator, zie sessie 14 hierboven).

 • ShareDelen
 • Afdrukken