Decreet Lokaal Sportbeleid

Kerninfo

 

Decreet met beleidsprioriteiten sport

 

Dit decreet is niet meer van toepassing sinds de inkanteling van de sectorale middelen van sport in het gemeentefonds vanaf 2016. Onderstaande informatie is nog beschikbaar om de historiek van lokaal sportbeleid te kunnen plaatsen. De thema's, praktijkinfo en voorbeelden blijven uiteraard relevant.

 

Het 'Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een Lokaal Sportbeleid' van 6 juli 2012 regelt de subsidiëring en ondersteuning van Vlaanderen aan gemeenten en steden (en provincies en de VGC) op vlak van sportbeleid.

 

Gemeenten ontvangen hiervoor van Vlaanderen 2,4 euro per inwoner. Deze middelen moeten zij besteden aan volgende 4 Vlaamse beleidsprioriteiten Sport (BPS):

  • BPS1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid (ten minste 25% van de subsidies)
  • BPS2: Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking (ten minste 35% van de subsidies)
  • BPS3: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod (ten minste 10% van de subsidies)
  • BPS4: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport (ten minste 10% van de subsidies)

Gemeenten en steden dienen zelf een co-financiëring te doen van 30% met eigen middelen. Deze co-financiëring dient men te besteden aan de 4 BPS, maar volgens een eigen verdeelsleutel.

 

Gemeenten en steden pasten het decreet toe bij de opmaak van het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019 in het lokale planningsjaar 2013. Vanaf werkingsjaar 2014 dienen de verkregen Vlaamse subsidies voor lokaal sportbeleid te worden besteed volgens deze regelgeving. In 2016 werden de sectorale middelen van dit decreet ingekanteld in het gemeentefonds. Het decreet hield zodoende op met bestaan.

 

ISB ondersteunt de gemeenten hierin via een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

 

Vlaams Regeerakkoord 2014-2019: sectorale subsidies in gemeentefonds

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019 staat het volgende

 

We integreren de sectorale subsidies aan lokale besturen (cultuurbeleid, jeugd, sport, ontwikkelingssamenwerking…) in het gemeentefonds, wat hen meer autonomie en minder planlast oplevert. We geven de steden en gemeenten ook meer autonomie op vlak van hun interne organisatie.


Deze beleidsoptie werd geconcretiseerd in de beleidsnota's van de Vlaamse ministers die verantwoordelijk zijn voor binnenlands bestuur en sport. Dit betekent dat tijdens deze Vlaamse legislatuur de subsidies in het kader van het Decreet Lokaal Sportbeleid zullen ingekanteld worden in het gemeentefonds. Verwacht wordt dat ten vroegste in 2016 in voege gaat. Voor het gemeentelijk werkingsjaar 2014 en 2015 dient men dus nog steeds uit te gaan van de bepalingen in het Decreet Lokaal Sportbeleid.

 

Houding ISB tegenover de integratie in het gemeentefonds

Bij de bekendmaking van het Vlaams regeerakkoord formuleerde ISB haar standpunt t.o.v. de integratie van de sectorale middelen in het gemeentefonds.

 

"In de visie van het nieuwe regeerakkoord - vereenvoudiging, meer autonomie, efficiëntie … voor lokale besturen - willen we als ISB de integratie in het gemeentefonds onderschrijven. Dit is een logische stap in de vraag naar meer autonomie en het volwassen worden van beleidsdomeinen als cultuur, sport … Mits voor alle sectoren dezelfde spelregels gelden (wat ISB al jaren stelt), denken we als waardevolle en aantrekkelijke sportsector niet te moeten vrezen", zei voorzitter Dany Punie (Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 242 - Woord van de Voorzitter, sept. 2014)


Raadpleeg de integrale houding van ISB

Wetgeving


Decreet Lokaal Sportbeleid

Op 27 juni 2012 werd het nieuwe decreet aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en op 6 juli 2012 werd het bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Uitvoeringsbesluit

Op 16 november 2012 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring. Raadpleeg het definitieve uitvoeringsbesluit:

Publicaties

 

Mijn sportbeleid

ISB ontwikkelde een aantal tools en publicaties ter ondersteuning en inspiratie bij de uitvoering van het Decreet Lokaal Sportbeleid: inspiratie voor BPS 2 (samenwerking en professionalisering sportclubs) en BPS4 (kansengroepen), het formuleren van acties gekoppeld aan de BPS'n en het werken met indicatoren. Alle tools vind je via:

Begeleidende informatie (regelgeving, FAQ's ...) van het de Vlaamse overheid

 

FAQ's

Extra info

 

Rol en standpunten ISB bij de totstandkoming van dit decreet

ISB is als vertegenwoordiger van het werkveld betrokken in de Vlaamse stuurgroep rond het aangepast decreet samen met het kabinet sport van minister Muyters als trekker en eindverantwoordelijke en het Bloso, afdeling subsidiëring als beleidsvoorbereider. Het proces startte in het voorjaar van 2011.

 

Bijdrage ISB aan het debat rond het uitvoeringsbesluit 30 augustus 2012

Eind juli 2012 gaf de Vlaamse regering haar eerste principiële goedkeuring aan een ontwerp van uitvoeringsbesluit. Dit ontwerp werd voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Sportraad en Vlabest. ISB maakte eind augustus vanuit de Raad van Bestuur een nota op als bijdrage aan het debat rond het ontwerp van uitvoeringsbesluit met als doel de nodige duidelijkheid en helderheid te geven rond alle elementen.

Debat Vlaams Parlement nieuw Decreet Lokaal Sportbeleid (27 juni 2012)

Via de website van het Vlaams Parlement kan je het hele debat nalezen:

Hoorzitting Vlaams Parlement Decreet Lokaal Jeugd, Cultuur en Sportbeleid (30 mei 2012)

Naast het sportdecreet werden ook de decreten omtrent lokaal cultuurbeleid, jeugdbeleid en cultureel-erfgoed besproken tijdens deze commissie. Diverse actoren uit de vrijetijdssector waren uitgenodigd om hun menig te geven naast de VVSG, VVP en de SARC

ISB gaf een toelichting met 3 onderdelen: een aftoetsing aan de principes van het planlastendecreet, een specifieke kijk op het voorliggend ontwerp van decreet en suggesties voor ondersteuning en uitvoeringsbesluiten.

Naast ISB kwamen diverse andere actoren aan het woord. Hieralvast enkele linken naar andere meningen:

Eerder gaf reeds de Commissie Bestuurszaken en Binnenlands Bestuur van het parlement zijn advies over het sportdecreet. Raadpleeg hun positief advies.

 

De verslagen en alle documenten van de commissies kan je online raadplegen.

 

Duiding ISB eerste ontwerp van decreet 14 november 2011

Op 10 november 2011 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet goed. ISB gaf enige duiding bij dit voorontwerp

 

Aftoetsingsmoment 24 mei 2011

Op 24 mei 2011 organiseerde ISB een aftoetsingsmoment waar Bloso en het kabinet sport een ontwerp van conceptnota omtrent het aangepast decreet voorlegden. Hiernaast werd een situering gegeven over het decreet planlastvermindering en de BBC.

 

Situering Decreet Planlastvermindering

Aanleiding voor de aanpassing van het Decreet Sport voor Allen van 2007 naar een Decreet Lokaal Sportbeleid anno 2012 is het Decreet Planlastvermindering, wat de periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen van de lokale en provinciale besturen naar Vlaanderen regelt. Bedoeling is het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de lokale besturen en van de Vlaamse overheid. Het nieuwe instrumentarium van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) biedt de tools voor planning en rapportering.

 

Duiding en vergelijking nieuw Decreet Lokaal Sportbeleid met Decreet Sport voor Allen

 


 


 
  •  ShareDelen
  • Afdrukken