Overdekte circulatiebaden

Wetgeving

 

De sectorale voorwaarden voor overdekte circulatiebaden staan beschreven in subafdeling 5.32.9.2 van VLAREM II bis. Deze subafdeling bevat 2 artikels die verder onderverdeeld zijn in paragrafen:

 • Art. 5.32.9.2.1. Architectonische normen
  § 1 Bouw
  §2 Zwemhal en zwembad
  §3 Kaden en vloeren
  §4 Omkleedcabines
  §5 Sanitaire voorzieningen
  §6 Recreatieve voorzieningen
  §7 Ventilatie en verwarming
  §8 Waterbehandelingssystemen
 • Art. 5.32.9.2.2. Exploitatie
  §1 Procedures
  §2 Opslag chemicaliën
  §3 Veiligheid bezoekers
  §4 Kwaliteitsvereisten van het water
  §5 (zonder titel)
  §6 Onderhoud
  §7 Reglement van interne orde

Op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie kun je steeds de meest recente en gecoördineerde teksten van VLAREM raadplegen.

Extra info

 

Hier vind je enkele aspecten uit Vlarem waar veel vragen over gesteld worden.

 

Raadpleeg de Vlarem-regelgeving in detail in de ISB-uitgave 'Vlarem-reglementering voor zweminrichtingen: informatiemap op maat van de sportfunctionaris en de zwembadbeheerder'. Heb je bijkomende vragen? Aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met ISB.

 

Toezicht op de baders

Procedures

Recreatieve voorzieningen

Waterkwaliteit

Reglement van interne orde


Toezicht op de baders

De redders zijn in het bezit van het brevet Hoger Redder van Bloso of een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Bloso. Het afschrift van dit brevet of getuigschrift ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

 

De redders worden tenminste 1x per jaar geoefend in de reddings- en reanimatietechnieken. Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie. Bedoelde bijscholing moet erkend zijn door Bloso.

 

Een leerkracht/trainer/lesgever/begeleider van activiteiten in het zwembad kan onder bepaalde voorwaarden een lesgeeftaak combineren met de functie van toezichthoudend persoon of redder:

 • Hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders die tot een groep behoren rechtstreeks kunnen gadeslaan
 • Het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximaal 35 bedragen
 • Indien redder: in het bezit zijn van het brevet Hoger Redder van Bloso of een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Bloso (inclusief bijscholing)

Volgens 'toezichtsformule'

Het minimale aantal toezichthoudende personen, waarvan minstens de helft redder is, wordt bepaald volgens de volgende formule (afronden naar beneden):

 1. Voor de eerste 150 baders: aantal toezichthoudende personen = (aantal baders/50) +1
 2. Daarboven, per 150 meer, is een extra toezichthoudende persoon nodig.

Tenminste de helft (afgerond naar boven) is redder. Deze regel geldt niet voor baders in baden van minder dan 50 cm diepte.

Bij ieder afzonderlijk bad of risicozone staat minstens 1 toezichthoudende persoon, ongeacht het resultaat van de vermelde formule.

 

De toepassing van deze formule leidt tot de volgende tabel:

 

Aantal baders     

  Aantal redders 

  Aantal toezichthoudende personen   

1 - 4910
50 - 9911
100 - 14921
150 - 29922
300 - 44932

 

Met toezichtsplan

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning mag de exploitant, in afwijking van de bepalingen omtrent de toezichtsformule, het aantal redders en toezichters berekenen zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze berekeningswijze mag enkel toegepast worden wanneer de exploitant een toezichtsplan heeft opgesteld en naleeft ter verzekering van de veiligheid van de baders. Dit toezichtplan ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren.

 

Wateroppervlakte (m²)Extra voorwaarden Aantal toezichthoudende personen 
≤ 200niet van toepassing1 redder
> 200

vorm van het bad is zo dat dit

volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

2 waarvan ten minste 1 redder
> 200

vorm van het bad is zo dat dit

niet volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

3 waarvan ten minste 2 redders

 

Lees meer over de opmaak van een toezichtsplan in het praktijkboek 'Beheer en exploitatie van zwembaden'

 

In baden die nergens dieper zijn dan 1,40 meter

Onverminderd de voorwaarden inzake het maximale toegelaten aantal baders, wordt in zwembaden - met inbegrip van open zwemgelegenheden in meren en vijvers - die niet gebruikt worden als instructiebad en die nergens dieper zijn dan 1,40 meter het aantal toezichthoudende personen berekend als volgt:

 

Wateroppervlakte   

(diepte < 1,4 m)

Extra voorwaarden Maximaal aantal baders   Aantal toezichthoudende personen
≤ 200 m²niet van toepassing3 m²/bader1
> 200 - 500 m²

vorm van het bad zo is dat dit

volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

941
> 200 - 500 m²

vorm van het bad zo is dat dit

volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

1442
> 200 - 500 m²

vorm van het bad zo is dat dit

volledig in het gezichtsveld ligt van 1 persoon

> 1443


* De toezichthoudende personen hier bedoeld zijn elk in het bezit van hetzij een basisreddersbrevet van Bloso, hetzij van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Bloso, of hetzij van een EHBO-brevet afgeleverd door een gemachtigde instelling voor het inrichten van de cursussen EHBO. 

 

Procedures

De exploitant beschikt over geschreven procedures waarin de werking onder normale en onder noodomstandigheden wordt beschreven. Deze procedures worden jaarlijks geëvalueerd en tijdig bijgewerkt. Elk personeelslid heeft hiervan een kopie en kent de inhoud. Deze procedures worden ter inzage gehouden van de toezichthoudend ambtenaar.

 

Lees meer over de opmaak en evaluatie van (nood)procedures in het praktijkboek 'Beheer en exploitatie van zwembaden'.

 

Recreatieve voorzieningen

De constructie van recreatieve voorzieningen moet stroken met de normen opgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN). Tot op heden is er slechts 1 norm gepubliceerd met betrekking tot recreatieve voorzieningen in zwembaden, namelijk norm EN 1069.

 

In de onmiddellijke nabijheid is bijkomend toezichthoudend personeel aanwezig.

 

Waterkwaliteit


Register

De exploitant houdt een register bij dat hij 5 jaar bewaart en dat steeds ter inzage ligt van de toezichthoudende ambtenaar. Dit register omvat volgende gegevens:

 1. Resultaten van de dagelijkse zwembadwateranalyses
 2. Resultaten van de maandelijkse analyses
 3. Data waarop de filters worden gespoeld en/of het filtreermateriaal wordt vervangen
 4. Dagelijkse bezetting van het zwembad
 5. Elk bijzonderheid, incident of ongeval
 6. Maandelijkse notering van het waterverbruik
 7. Elke vaststelling m.b.t. het technisch nazicht bij de lediging van het zwembad en bij de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen

Overschrijding van de normen

Elke overschrijding van de normen van pH (7,0 - 7,6), vrij beschikbaar chloor (0,5 - 1,5 mg/l) en doorzichtigheid (doorzichtig tot op de bodem van het bad) waarvan de oorzaak niet binnen het half uur is gecorrigeerd vereist de onmiddellijke sluiting van het zwembad.

 

Reglement van interne orde

De exploitant voert een reglement van interne orde in om de goede exploitatie te verzekeren. Dit reglement hangt op voor de bezoekers duidelijk zichtbare plaatsen en omvat ten minste de volgende punten:

 1. De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden
 2. Dieren worden niet in de inrichting toegelaten
 3. Elke bader moet een stortbad nemen alvorens de zwemhal te betreden
 4. Kinderen van minder dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene

Naast de volgens Vlarem verplichte elementen is de beheerder vrij bijkomende elementen toe te voegen of strenger te zijn dan Vlarem. Lees meer in het praktijkboek 'Beheer en exploitatie van zwembaden'

 

 
 • ShareDelen
 • Afdrukken