Recente wijzigingen

De VLAREM-actualisatietrein 2017 die op 1 oktober 2019 in werking trad, bracht een herschikking van het hoofdstuk zwembaden met zich mee. Hierdoor beginnen in VLAREM II de artikels die met zwembaden te maken hebben voortaan met 5.32.8.

 

De meest recente versie van VLAREM II voor zwembaden kan je raadplegen via de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie. Via de knop 'extra' kan je er een pdf van maken. 

 

In het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer verscheen een artikel met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Dit artikel kan je online lezen in de ISB-Kennisbank.

 

ISB werkt aan een actualisatie van de website en een nieuwe editie van de VLAREM-infomap. • VLAREM

  De VLAREM-actualisatietrein 2017 die op 1 oktober 2019 in werking trad, bracht een herschikking van het hoofdstuk zwembaden met zich mee. Hierdoor beginnen in VLAREM II de artikels die met zwembaden te maken hebben voortaan met 5.32.8.

   

  De meest recente versie van VLAREM II voor zwembaden kan je raadplegen via de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie. Via de knop 'extra' kan je er een pdf van maken. 

   

  In het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer verscheen een artikel met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Dit artikel kan je online lezen in de ISB-Kennisbank.

   

  ISB werkt intussen aan een actualisatie van de website en een nieuwe editie van de VLAREM-infomap.

 • Vlaremtrein 2012

  Onderstaande informatie is gebaseerd op de tekst die op 7 juni 2013 definitief goedgekeurd werd door de Vlaams regering.

  De uiteindelijke tekst verscheen op 10 september 2013 in het Belgisch Staatsblad momenteel wordt er nagegaan of deze tekst identiek is.

   

  Algemene uitbatingsvoorwaarden

  • NIEUW - Art. 5.32.9.1.6. (zonder titel)
   Het zwembad volledig laten leeglopen gebeurt in overleg met de beheerder van de ontvangende waterloop of rioolwaterzuiveringsinstallatie.

   

  Overdekte circulatiebaden

  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. § 1. 5°
   Een alternatief op deze hellingsgraad is aanvaardbaar in bestaande inrichtingen, indien een hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd wordt door de exploitant in overleg met de milieu-arts of de milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid. Dit hygiëneplan bevat minimaal de opdracht om het water, afkomstig van de natte baders, minimaal om de twee uur weg te trekken en om de natte ruimten minimaal dagelijks te ontsmetten. In overleg met de milieu-arts of de milieugezondheidskundige worden ook vloercontrolesopgenomen in het meetprogramma voor de zwemwaterkwaliteit. De resultaten worden maandelijks bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten:
   Parameter

   KVE per 25 cm²

   Coliforme bacteriën

   ≤ 150

   Fecale Colibacteriën

   ≤ 1

   Fecale Streptokokken

   ≤ 1

   Pseudomonas aeruginosa

   ≤ 1

   Pathogene Staphylokokken

   ≤ 10

   Dermatofyten

    < 1

    

  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. § 2. 4° 
   In bestaande inrichtingen mag het restwater ook verwijderd worden door middel van een pomp of een alternatief systeem.
  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. §3. 4°
   Indien de kaden niet voldoen aan deze voorwaarden vermeld in het eerste en tweede lid, gebeurt de afvoer van het kuiswater via een volautomatisch systeem met een driewegkraan en wordt de turbiditeit, uitgedrukt in NTU, als extra parameter opgenomen in de maandelijkse waterkwaliteitsanalyse, uitgevoerd door een erkend laboratorium in de discipline water, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREL. Deze turbiditeit mag maximaal 0,5 NTU zijn.
  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. §4. 1°
   Indien geen omkleedcabines en kleedkamers van het wisseltype beschikbaar zijn in een bestaande inrichting, creëert de exploitant een duidelijk gescheiden zone voor geschoeide en niet geschoeide bezoekers op een door de milieuarts of de milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid, goed te keuren wijze.
  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. §5. 1°
   Voor elke toilettenruimte wordt er ten minste één wastafel voorzien.
   Indien in bestaande inrichtingen geen afzonderlijke toiletten beschikbaar zijn wordt een hygiëneplan opgesteld en uitgevoerd in overleg met de milieu-arts of de milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid. Dit hygiëneplan bevat minimaal de opdracht om het water, afkomstig van de natte baders, om de twee uur weg te trekken; en om de natte ruimten minimaal dagelijks te ontsmetten. In overleg met de milieu-arts of de  miliieugezondheidskundige worden ook vloercontroles opgenomen in het meetprogramma voor de zwemwaterkwaliteit. De resultaten worden maandelijks bezorgd  aan de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid. De vloeren voldoen aan de volgende kwaliteitsvereisten: (zie bovenstaande tabel)
  • Art. 5.32.9.2.1. §5. 2°
   Idem aanvulling als in Art. 5.32.9.2.1. § 1. 5° (zie hoger).
  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. §5. 3°
   De staande toiletten van bestaande inrichtingen, aanwezig bij de aktename of bij het verlenen van de milieuvergunning, mogen in gebruik blijven mits een  hygiëneplan wordt opgesteld en uitgevoerd in overleg met de milieu-arts of de milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid.
  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. §8. 2°

   De filters die in bestaande inrichtingen bij de aktename of bij het verlenen van de milieuvergunning een filterbedhoogte hadden kleiner dan 1 meter, mogen in gebruik blijven zolang zij voldoen aan de kwaliteitsvereisten van het zwemwater vermeld in artikel 5.32.9.2.2, §4. Bij vervanging van de filter, wordt een filter met een filterbedhoogte van minimum 1 meter voorzien.

    

  • Aanvulling bij Art. 5.32.9.2.1. §8. 6°

   ...voor een bad met een capaciteit van 100 m³of lager is de turnover maximaal 2 uur behoudens toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, en behoudens de turnover de vier uur niet overschrijdt.

    

  • NIEUW - Art. 5.32.9.2.1. §9. Luchtkwaliteit

   De richtwaarde voor het gehalte aan trichlooraminen in de lucht bedraagt 300 μg/m³ en de grenswaarde bedraagt 500 μg/m³. Het gehalte aan trichlooraminen wordt door en op kosten van de exploitant gecontroleerd op gemotiveerd verzoek van de toezichthoudende ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Het tijdstip, de apparatuur en de meetmethode zijn goedgekeurd door de toezichthoudende ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

    

  • Wijziging Art. 5.32.9.2.2. §4. 1.
   De rij 'gebonden chloor - mg/l - ≤ 1,0' wordt vervangen door de rij 'gebonden chloor - mg/l - ≤ 0,6 (1)'

   (1) In afwijking van deze emissiegrenswaarde voor gebonden chloor geldt tijdelijk tot en met 31 december 2015 voor zwembaden waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend vóór 1 januari 2013 of waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is aangevraagd vóór 1 januari 2013, als ze uiterlijk op 1 januari 2014 in gebruik is genomen, een emissiegrenswaarde voor gebonden chloor van ≤ 1,0 mg/l.

    

  • Wijziging Art. 5.32.9.2.2. §5.

   Per bader en per dag wordt, behoudens toelating toegestaan door de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, minimaal 30 liter vers water toegevoegd...

    

  Niet-overdekte circulatiebaden

  • Art. 5.32.9.3.1. §1. 5°
   Idem aanvulling als in Art. 5.32.9.2.1. § 1. 5° (zie hoger).
  • Art. 5.32.9.3.1 §2. 4°
   Idem aanvulling als in Art. 5.32.9.2.1. § 2. 4° (zie hoger).
  • Art. 5.32.9.3.1 §3. 3°
   Idem aanvulling als in Art. 5.32.9.2.1. §3. 4° (zie hoger).
  • Art. 5.32.9.3.1 §5. 2°
   Idem aanvulling als in Art. 5.32.9.2.1. § 1. 5° (zie hoger).
  • Art. 5.32.9.3.1 §7. 2°
   Idem aanvulling als in Art. 5.32.9.2.1. §8. 2° (zie hoger).
  • Art. 5.32.9.3.1 §7. 6°
   Idem aanvulling als in Art. 5.32.9.2.1. §8. 6° (zie hoger).
  • Art. 5.32.9.3.2 §5. 5°
   Idem wijziging als in Art. 5.32.9.2.2. §5.

  Noot: De wijzigingen voor de hot wirhlpools, dompelbaden en therapiebaden zijn niet in dit overzicht opgenomen maar omvatten vooral een herhaling van de hierboven vermelde aanpassingen. De wijzigingen voor deze types baden kan je in dit document nalezen in artikels 173 tot 181.

 • Vlaremtrein 2011

  Op 21 maart 2012 verscheen de Vlaremtrein 2011 in het Belgisch Staatsblad. Deze aanpassingen en wijzigingen zijn in voege sinds 31 maart 2012. Sommige punten treden pas in werking op 1 januari 2015. Ook voor zwembaden zijn er enkele wijzigingen.

   

  Definitie voor 'vers water' (art. 28, 5°, b)

  De belangrijkste wijziging is de definitie van vers water en de bijhorende kwaliteitsvereisten.

  Vers water is water dat voldoet aan de volgende kwaliteitsvereisten:

   

  ParameterParameterwaarde
  Escherichia coli0/100 ml
  Enterokokken0/100 ml
  Pseudomonas aeruginosa0/100 ml
  Totaal kiemgetal bij 22° C< 100/ml
  Totaal kiemgetal bij 37° C< 20/ml
  Pathogene micro-organismen en parasietenAfwezig

   

  In de milieuvergunning kunnen op advies van de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling, bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid, andere kwaliteitseisen worden opgelegd.

   

  Controle van water dat geen leidingwater is in overdekte- (art. 118), openlucht- (art. 119) en therapiebaden (art. 126)

  Indien in deze baden geen leidingwater wordt gebruikt als vul- en suppletiewater en ze vóór 1 januari 2012 vergund zijn, gelden vanaf 1 januari 2015 de volgende eisen:

  • Het vul- en suppletiewater voldoet aan de normen van vers water (zie eerder)
  • De controles worden uitgevoerd door een laboratorium dat werd erkend in het kader van het Vlaams reglement inzake erkenningen m.b.t. het leefmilieu (VLAREL)
  • Ter controle van het werkelijk toegevoegde watervolume wordt een debietmeter voorzien op de aanvoer van het suppletiewater.

  "Het zwembad wordt gevuld of bijgevuld met vers water. Als het vul- en suppletiewater geen leidingwater is, wordt het water ten minste halfjaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een erkend laboratorium in de discipline water, deeldomein drinkwater, vermeld in artikel 6, 5°, a), van het VLAREM. Ter controle van de effectief toegevoegde hoeveelheid water wordt voorzien in een debietmeter op het suppletiewater."Voor inrichtingen die voor 1 januari 2012 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, vanaf 1 januari 2015.


  Wijziging van de term 'gezondheidsinspecteur' (art. 117)

  In de bestaande wettekst was nog op meerdere plaatsen sprake van de gezondheidsinspecteur. Deze benaming is echter al enkele jaren vervangen door de 'milieuarts of milieugezondheidsdeskundige' van Toezicht Volksgezondheid. De Vlaremreglementering werd op dit punt aangepast.

   

  Een juiste definitie van een 'therapiebad' (art 28, 5°, a)

  In de reeds bestaande definitie van een therapiebad (baden welke uitsluitend aangewend worden voor medische behandelingsdoeleinden) wordt 'baden' vervangen door 'circulatiebaden'. Dit is om duidelijk aan te geven dat een therapiebad over een waterbehandelingsinstallatie moet beschikken, wat ook meestal het geval zal zijn. 

   

  Wijzigingen voor hot whirlpools (art. 120 en 121)

  In hot whirlpools met eenmalig waterverbruik waren de extra voorwaarden inzake debiet, turnover en bovenafvoer niet van toepassing. Deze uitzondering werd geschrapt omdat whirlpools die na elk gebruik worden geledigd krachtens een Besluit van 20/11/2009 niet langer onder de bepalingen van VLAREM vallen.

   

  Verder werd de bovengrens voor de watertemperatuur verhoogd van 36°C naar 38°C. Een milieuarts of milieugezondheidsdeskundige van Toezicht Volksgezondheid kan nog steeds een afwijking toestaan.

   

  Wijzigingen voor dompelbaden (art. 122 en 123)

  De voorwaarden inzake waterbehandeling in dompelbaden worden gewijzigd of herschikt:

  • Een chloreringssysteem is verplicht. Een andere manier van ontsmetten is onderworpen aan de goedkeuring van de milieuarts of milieugezondheidsdeskundige van Toezicht Volksgezondheid die extra voorwaarden kan opleggen
  • De bestaande voorwaarde (bodeminjectie, 100% bovenafvoer met mogelijk hergebruik in circulatiebaden met toevoeging voor de filters, debiet ? 1m3/uur en turnover ? 2 uur) blijft behouden maar werd verplaatst naar een ander artikel;
  • Er moet wel vers water gebruikt worden (zie eerder)
  • In baden die vóór 1 januari 2012 vergund zijn gelden bovenvermelde voorwaarden vanaf 1 januari 2015.

   

  Wijzigingen voor plonsbaden (art. 124 en 125)

  De bestaande voorwaarden blijven van toepassing maar de tekst wordt herschikt. Waterontsmetting anders dan met chloor blijft onderworpen aan de goedkeuring van de milieuarts of milieugezondheidsdeskundige van Toezicht Volksgezondheid die extra voorwaarden kan opleggen.

   

  Verder geldt de voorwaarde dat vers water moet gebruikt worden en er wordt uitstel verleend tot 1 januari 2015 voor baden die vóór 1 januari 2012 vergund zijn. 

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken