Telex Raad van Bestuur: voorjaar

18 juni 2018
Telex Raad van Bestuur: voorjaar

Een kort overzicht van de dossiers en projecten besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • De Raad van Bestuur bereidde de AV van ISB vzw van 24 mei in Brussel voor: de jaarrekening 2017 en het werkingsverslag 2017 werden opgevolgd ter voorlegging op de AV. De opvolging van de voordracht van kandidaten voor het bestuur gebeurde en een voorstel voor lidgeld 2019 (+ 2%) werd gedaan. 
 • Helena Van Remoortel (Stekene) en Wim Bosschaerts (Lille) waren in het voorjaar reeds waarnemend aanwezig op de Raad van Bestuur ter vervanging van andere provinciale afgevaardigden. Op de AV in mei werden zij formeel voorgedragen. Op de AV werd ook het ontslag van Marc Vlogaert (Bornem) aanvaard als bestuurder bij ISB. We wensen Marc ongelooflijk te bedanken voor zijn engagementen. Op de eerst volgende Raad van Bestuur van augustus zal het DB (openstaande plaats) en de openstaande functies (secretaris) worden ingevuld.
 • In het kader van het nieuwe ISB-beleidsplan maakte een kerngroep werk van een oefening rond de 'Collectieve Ambitie' van ISB en de waarden die we voorstaan. Dit werd ook met het bestuur en op de AV besproken.
 • In samenspraak met het bestuur wordt een voorstel van wijzing van de decretale opdracht van ISB in het kader van het 'Decreet Lokaal Sportbeleid' gedaan. Er was hieromtrent reeds overleg met het kabinet Muyters en Sport Vlaanderen. Aanleiding is voornamelijk het wegvallen van het Decreet Lokaal Sportbeleid en de evoluties in projectmatige opdrachten. Timing is in werking treding 2019.
 • ISB diende een werkingsverslag in bij Sport Vlaanderen voor het werkjaar 2017 (decretale opdracht ISB van de Vlaanderen). Dit verslag werd ondertussen goedgekeurd.
 • ISB kreeg de opdracht van Sport Vlaanderen om ondersteuning te voorzien bij het project Naschoolse Sport voor 1ste en 2de graad secundair. De opdracht loopt tot de zomer 2020. Roel Noukens, eerder bij ISB aan de slag rond buurtsport en openstelling schoolsportinfrastructuur zal deze opdracht invullen. De focus voor ISB ligt op het begeleiden van de netwerken en ondersteuning in leerlingenparticipatie. Complementair met de rollen van de andere actoren. 
 • ISB rapporteerde tegen 31.03.18 aan Sport Vlaanderen omtrent het project Buurtsport. De begeleiding van 2 x 7 werkingen werd afgerond en op het ISB-Congres in Gent werd kennis gedeeld in 2 sessies. Voor de begeleiding van 5 projecten rond sport en ruimte was er in juni een slotmoment en wordt momenteel met de VRP werk gemaakt van de kennisdeling.
 • ISB zal samen met de mede-eigenaars volgende investeringen doen in het kantoorgebouw: plaatsen van een schuifdeur en reining en behandeling van de gevel.
 • De Raad van Bestuur kreeg een analyse van ISB als kenniscentrum: bezoekerscijfers website, kennisbank, aantal behandelde vragen, forum, sociale media ...
 • ISB gaf in het voorjaar invulling aan enkele workshops voor lokale besturen, clubs en federaties rond de subsidieoproep bovenlokale sportinfrastructuur. Dit werd opgevolgd door het bestuur.
 • Op de Raad van Bestuur werden uitgebreid de ontwikkelingen in de regiowerkingen en burensportdiensten opgevolgd met de ISB-afdelingen. 
 • Het bestuur deed o.a. op basis van de evaluaties van de deelnemers en commissies een evaluatie van het ISB-Congres 2018 in Gent. Er wordt teruggeblikt op een topeditie met een zeer goede lokatie, sterk thema (goed 'gezet' door de key-notes (zeker Jitske Kramer) en veel goede sessies. We blijven werken aan het concept van de sessies en het avondprogramma.  De krijtlijnen en besprekingen voor de congreslokatie voor 2019 werden ook opgevolgd met het oog op een keuze voor de zomer. Er lopen gesprekken de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.
 • ISB gaf input aan een Opinion about Sport van het Comitte of the Regions (COR). Er was ook overleg met ISB-achtigen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië met het oog op het opzetten van een EU-netwerk, hiermee willen we in eerste instantie kansen geven aan leden om te leren en ervaringen te delen/op te doen over de EU grenzen. ISB geeft dit vorm samen met EU Sport Link. Samen met VSF en Sport Vlaanderen werd een mogelijkheid tot subsidies voor clubs in kader van de EU Week of Sport voorbereid.
 • ISB besprak de onderschrijving van het Charter Generatie Rookvrij van Kom op tegen Kanker. Er zal eerst overleg plaatsvinden met VVSG met het oog op concrete implementatie.
 • Het bestuur legde in samenspraak met de commissie sportinfrastructuur het concept van de Trefdag Sportinfrastructuur (19.06.18) vast. Thema: omgaan met flexibiliteit en verandering. Focus op concreet aanbod voor medewerkers van indoor sportinfrastructuur en teambuilding. Er is een samenwerking met de Provincie Antwerpen rond duurzaamheid (i.k.v. een EU-project)
 • Het bestuur volgde de ontwikkeling van de Visietool Buurtsport op (ism VUB). O.a. in samenspraak met experten uit het werkveld wordt een profiel opgesteld van een bewegingsanimator i.k.v. aanpassingen van deze VTS-cursus.
 • De 9 tendensenfiches n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen werden gelanceerd. Samen met de brochure met de 5 bouwstenen is dit het speerpunt met 'Sportbeleidskracht' van ISB deze periode. Er werd samen met de KU Leuven handige en concrete Factsheets Lokaal Sportbeleid gelanceerd. 
 • ISB communiceerde de aanpassingen in de BBC omtrent de beleidsvelden sport. Deze aanpassingen kwamen er o.a. op vraag van ISB bij de evaluatie in 2016.
 • Op het ISB-Congres gebeurde kennisdeling en presentatie van tools rond sportclubondersteuning op basis van eerdere begeleidingstrajecten die ISB deed. Momenteel loopt vanuit invulling behoeften lokale besturen een traject met 12 sportclubondersteuners van gemeenten met Brug 8.
 • ISB geef in opdracht van de stad Mechelen invulling aan een project rond ondersteuning van sportclubs met een maatschappelijke opdracht en ingepast in een beleid / EU-doelstellingen omtrent deradicalisering. Op het einde van het project zullen de geleerde lessen gedeeld worden. Op 11.04 was ISB aanwezig op een Vlaams overleg omtrent deradicalisering en positieve identiteitsvorming en de linken met sport.
 • Begin maart was er vanuit een delegatie van Vlaanderen is Recreatie overleg met kabinet Jambom omtrent veiligheid.
 • De projecten CATCH, Redder als knelpuntberoep, Clubgrade (VSF), TWOL-studie ... werden opgevolgd.
 • ISB had half april overleg met SVS in het kader van hun nieuwe beleidsplan.

 

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ShareDelen
 • Afdrukken