Over ISB


"Samen voor een sterk lokaal sportbeleid, voor en met sport"

 

Dit is de collectieve ambitie van het ISB-bestuur, het professionele team en al onze actieve leden. 

 1. We zetten in op leren van en met elkaar tussen collega's actief op het lokale werkveld.
 2. We creëren kansen voor jou in een toekomstig sterk lokaal sportbeleid.
 3. En we gaan samen aan de slag! 

ISB is een ledenvereniging en een kenniscentrum. ISB is het netwerk van ambtenaren actief in én betrokken bij gemeentelijke sportbeleid, sport- en vrijetijdsdiensten, schepenen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. Meer dan 290 gemeenten en steden zijn lid van ISB als uniek forum voor ervaringsuitwisseling. Dit in een netwerk van diverse partnerorganisaties in Vlaanderen en Europa; en ondernemers en bedrijven in sport en recreatie. • Onze werkingsdomeinen

  1. Collegiale ontmoeting

  Sportambtenaren, buurtsportprofessionals, iederen in de gemeente bezig met sport (ruimtelijke planners, sociaal werkers, ...) schepenen van Sport, beheerders van sportcentra, zwembaden en recreatiedomeinen en andere professionals actief in en betrokken bij lokaal sportbeleid ontmoeten elkaar binnen ISB. Zij wisselen ervaringen uit en werken in een aangename collegiale sfeer. Het 2-daags ISB-Congres is hét jaarlijks ontmoetingsmoment. ISB biedt ook een platform aan bedrijven in de sport- en recreatiesector.

   

  2. Kansen creëren voor een sterk lokaal sportbeleid

  ISB probeert vanuit de praktijk en deskundigheid van de lokale sport- en recreatiesector te wegen op het beleid van de andere overheden met betrekking tot sport. Het wil ook een spreekbuis zijn en een forum bieden aan de sector. Dit steeds met de blik op de toekomst, voor een sterk lokaal sportbeleid.

   

  3. Leren met en van elkaar

  ISB is een kenniscentrum voor beleid, beheer en promotie op vlak van sport, bewegen en recreatie. De lokale sport- en recreatiesector vindt bij ISB relevante en praktijkgerichte informatie en duiding. Het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer, de ISB-Kennisbank en deze website zijn hierbij belangrijke instrumenten. Via onderzoek willen we bijdragen aan het voeren van een gefundeerd beleid.

   

  ISB is het belangrijkste vormingscentrum voor de lokale sport- en recreatiesector met een uniek vormingsaanbod op maat van de sector. Het vormings- en bijscholingsaanbod gaat van management- en beleidsgerichte studiedagen, over technische beheersaspecten, tot bijscholingen op maat van alle profielen van medewerkers in lokale besturen, sportinfrastructuren en zwembaden.

   

  In het kader van het Decreet Lokaal Sportbeleid sloot ISB een beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid ter ondersteuning van de gemeenten. ISB heeft ook een opdracht als Expertisecentrum Buurtsport.

   

  4. Samen aan de slag

  ISB vervult een rol als helpdesk en geeft vorm aan concrete begeleidingstrajecten voor en met de leden. Via Ethias wordt een polis aangeboden voor de verzekering van gemeentelijke sportactiviteiten. Bijzondere aandacht gaat sinds het ontstaan naar de promotie van het zwemmen en zwembadbezoek via het aanbieden van zwembrevetten.

   

  ISB wordt bestuurd vanuit een Raad van Bestuur met vertegenwoordigers uit het werkveld. Een professioneel team van medewerkers ondersteunt en faciliteert de werking. Diverse commissies en werkgroepen zorgen voor kennisontwikkeling, inspiratie en gedragenheid van de werking.


  ISB werkt vanuit de volgende 7 waarden die de 'leidend' zijn voor wat we doen en hoe we werken ...

  • Met een open ledennetwerk in co-creatie met gedeelde verantwoordelijkheid (intern verbinden)
  • Autonoom vanuit de collectieve ambitie
  • Samenwerking met partners (incl. partnerorganisaties, experten, andere overheden), binnen én buiten sector (extern verbreden voor de sector)
  • Met oog voor maatschappelijke, bestuurlijke tendensen, … zijn we innovatief (In alle domeinen, op alle niveau’s van inter-gemeentelijk tot EU)
  • Met impact (concreet verschil maken in actie(s))
  • Zichtbaar trots
  • Wendbare en faciliterende organisatie

 • Statuten en Huishoudelijk Reglement

  Raadpleeg de actuele statuten en het huishoudelijk reglement van ISB vzw:

   

  Deze statuten en het reglement werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 23 mei 2013 in Boom.

 • Jaarverslagen ISB vzw

  Raadpleeg de jaarverslagen van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw. Deze werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering tijdens de ISB-Congressen of de aparte Algemene Vergaderingen volgend op het werkingsjaar.

 • De geschiedenis van ISB

  ISB is een organisatie met een rijk verleden. De belangrijkste mijlpalen van onze geschiedenis:

  • 2019: ISB is samen met de Nederlandse, Italiaanse en Duitse zusterorganisaties oprichter van Active Local Europe.
  • 2016: Op de AV van mei neemt Dany Punie na 20 jaar afscheid als voorzitter en bestuurder van ISB. In juni 2016 wordt Cindy Winters de nieuwe voorzitter van ISB.
  • 2015: In december verschijnt het 250ste nummer van het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer en de ISB-Kennisbank, met een digitaal archief van alle artikel, krijgt nieuwe functionaliteiten.
  • 2015: Een nieuwe ISB-Zwembrevettenlijn wordt gelanceerd samen met experten, de Vlaamse Zwemfederatie, de onderwijssector en mascotte Fred Brevet.
  • 2014: ISB krijgt een opdracht als Expertisecentrum Buurtsport.
  • 2011: ISB verhuist naar een nieuw kantoorgebouw aan de August De Boeckstraat te Sint-Niklaas.
  • 2010: ISB lanceert de ISB-Kennisbank
  • 2009: De Vlaamse Zwemweek wordt omgevormd tot de Zwembaddagen
  • 2009: ISB krijgt een nieuw logo en huisstijl
  • 2008: ISB ontvangt de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste. David Nassen volgt Edwin Aerts op als directeur van ISB.
  • 2007: ISB wordt opgenomen en gesubsidieerd via het uitvoeringsbesluit van het Decreet Sport voor Allen-beleid voor de begeleiding van de gemeenten in het kader van dit decreet.
  • 2005: op het ISB-congres in Leuven wordt wordt de kaap van de 700 deelnemers overschreden.
  • 2003: 25ste editie van de Vlaamse Zwemweek. 
  • 2002: uitreiking van het 5.000.000ste zwemdiploma en lancering van de ISB-Sportverzekering samen met Ethias.
  • 2001: Edwin Aerts volgt Maria De Coninck op als directeur van ISB 
  • 1999: naamswijziging naar Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
  • 1998: ISB lanceert haar eerste website
  • 1996: Dany Punie volgt na 10 jaar Erik Roelandt op als voorzitter.
  • 1994: op het ISB-congres in Hasselt wordt de kaap van de 500 deelnemers overschreden.
  • 1990: in december verschijnt het 100ste nummer van het VTS.
  • 1990: het ISB-secretariaat verhuist van de Houten Schoen naar een eigen kantoor in de Plezantstraat in Sint-Niklaas. Maria De Coninck wordt de eerste directrice van ISB.
  • 1986: Erik Roelandt wordt voorzitter van ISB.
  • 1985: ontstaan van het Instituut voor Sportbeheer (ISB) door fusie van de Liga van Sportfunctionarissen en de Bond van Zweminrichtingen, Sportcentra en Recreatiecentra.
  • Jaren '80: ontstaan van de Liga van Sportfunctionarissen.
  • 1982: Gent is gastheer voor het eerste tweedaagse congres.
  • 1980: 500.000ste zwemdiploma uitgereikt. 
  • 1980: het 2-maandelijkse Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer (VTS) vervangt Thermae.
  • 1979: eerste editie van de Vlaamse Zwemweek.
  • 1979: de Bond krijgt een eigen permanent secretariaat in de Houten Schoen ten huize van secretaris Luc Van Royen met de eerste werkneemster Guyssy Matthynssens.  
  • 1979: Mathieu Lambrechts volgt John van den Bossche op als voorzitter.
  • 1977: oprichting van de Bond van Zweminrichtingen, Sportcentra en Recreatiecentra (BZSR) vanuit de Nederlandstalig Gemeenschapsraad van de BBZ. 
  • 1975: lancering van de zwemdiploma's.
  • 1969: verschijnen van het eerste vaktijdschrift-ledenblad: Thermae. Thermae verscheen 4x per jaar zowel in het Nederlands als in het Frans. 
  • 1969: ontstaan van de Belgische Bond van Zweminrichtingen (BBZ) met als voorzitter John van den Bossche
  • 1959: door afsplitsing van de particuliere zwembaden ontstond de Nationale Vereninging der Gemeentelijke Badinrichtingen van België met Luc Van Royen als secretaris (in 1962 werd nog 'Provinciale' toegevoegd aan de naam). 
  • 1949: ontstaan van de Nationale Federatie der Bad- en Zweminrichtingen van België met als secretaris John van den Bossche 

  De oprichters van de de Bond van Zweminrichtingen, Sportcentra en Recreatiecentra (BZSR) in januari 1977

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken