Etnisch-culturele minderheden

Kerninfo

De Vlaamse samenleving wordt steeds multicultureler en etnisch diverser. Ook in het sportlandschap is dit meer en meer te merken. Daarom is het een kerntaak om er ook vanuit sport ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt.

 

Ga in dialoog met mensen met verschillende culturele achtergronden, werk samen met betrokken (lokale) organisaties en doe!

Wetgeving

Op 22 april 2009 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe integratiedecreet goed. Het vervangt het minderhedendecreet van 1998. Het integratiedecreet vormt het minderhedenbeleid om tot een integratiebeleid.

 

Wie nieuw is in Vlaanderen of Brussel, heeft sinds enkele jaren recht op een inburgeringstraject. Sommige nieuwkomers zijn verplicht zo een traject te volgen. Dat bepaalt het Vlaamse inburgeringsdecreet van februari 2003.

  

Na de staatshervorming van 1980 werden de gemeenschappen verantwoordelijk voor het 'onthaal en de integratie van inwijkelingen'. Maar de federale overheid behield een aantal bevoegdheden die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het minderheden- of diversiteitsbeleid. Ze is onder andere bevoegd voor de verblijfswetgeving en voor het antiracismebeleid. In 1993 richtte ze het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) op. In 2004 pakte ze uit met een Federaal Actieplan inzake racisme, antisemitisme en xenofobie. De belangrijkste ingrediënten van het plan zijn: vorming en sensibilisering, samenwerking met justitie, en bestrijding van racisme op internet.

Publicaties

 

Sport en interculturaliseren 

Lees meer over hoe 8 verschillende sportdiensten het op het terrein aanpakken. Deze publicatie ontstond in samenwerking met het Antwerps Minderhedencentrum De8 en is het resultaat van een begeleidingstraject met zeven gemeenten rond sport en interculturaliseren, waarin goede praktijken de kans kregen om te ontstaan en te groeien. Deze publicatie belicht elk voorbeeld door de ogen van de sportdienst en een betrokken persoon of partnerorganisatie.

Uit 't veld

 

SportenDiversiteit.be

Voor sportclubs en hun trainers, vrijwilligers, bestuursleden, ouders... maar ook voor professionele ondersteuners staan hier heel wat tips. Lees de tips, doe de test en ga aan de slag met de sportclubs in jouw gemeente.

 

Samen Inburgeren

Je kan als sportdienst participeren aan Samen Inburgeren, een Vlaams model van inburgeringscoaching waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces, want inburgeren doet de maatschappij best samen en met z'n allen! O.a. in Liedekerke stapten ze mee in dit project.

Extra info

Er zijn heel wat organisaties waar je extra informatie kan opvragen:

  • Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen. Sinds 2000 treedt het Minderhedenforum op als spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.
  • Het Kruispunt M-I, voorheen Het Vlaams Minderhedencentrum, onwikkeld expertise en doet aan uitwisseling over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit. Het Kruispunt M-I is een onafhankelijke organisatie, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
  • Demos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Het zet in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Demos streeft naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.
 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken