Veiligheid bij evenementen

Kerninfo


Veiligheid is een belangrijk onderdeel van de totaalorganisatie van sportieve activiteiten en evenementen. Naast een algemeen groeiende aandacht voor veiligheid in alles wat we doen, weerspiegelt zich dit voor evenementen ook via 3 wetgevingen die van toepassing zijn voor de sportdienst.Voor de sportdienst spreken we dan vooral over KB Actieve Ontspanningsevenementen, maar ook over de wet op veiligheid van producten en diensten, en zelfs het KB Extreme Ontspanningsevenementen.Het toepassingsgebied van het KB Actieve Ontspanningsevenementen situeert zich voor het lokaal sportbeleid voornamelijk in het organiseren van bepaalde activiteiten op sportkampen en sportdagen. Sportdiensten zullen in regel met dit KB een aantal risico-analyses moeten opstellen als bewijs van het leveren van een veilige activiteit.
Niet alle sporten en niet alle activiteiten zijn onderworpen aan dit KB, dus de administratieve kant van het veiligheidsgebeuren moet niet voor alles en iedereen worden opgesteld.

 

Om het KB actieve ontspanningsevenementen toe te passen, is het aangewezen een aantal praktische richtlijnen te volgen. Eerst en vooral stelt een organisator zich immers de vraag of zijn activiteit al dan niet onderworpen is aan het KB actieve ontspanningsevenementen, en of er dus al dan niet een risicoanalyse moet worden opgesteld. En wanneer deze vraag positief beantwoord is, komt de vraag op welke manier deze risicoanalyse dan wel moet worden opgesteld.

 

Samen met de FOD Economie werden enkele praktische digitale werkinstrumenten opgesteld die een leidraad zijn bij het opstellen van een risico-analyse. Deze documenten zijn vrij te gebruiken, maar het blijft echter jouw taak als organisator om ze in te vullen naar jouw eigen lokale situatie en de omstandigheden van het evenement dat je organiseert.

LET OP! Je moet de invuldocumenten eerst opslaan op de harde schijf vooraleer ze te gebruiken. Op die manier blijven alle formules werken.
LET OP! Je dient de macro's in te schakelen om alle formules te kunnen toepassen.


Bij heel wat organisaties worden niet alle aspecten van het evenement georganiseerd of voorbereid door de organisator zelf. Men spreekt hier dan van een tussenkomst van derden voor het uitvoeren van een activiteit of voor een deel van de activiteit. Hiervoor werden 2 overeenkomsten opgesteld die u als organisator kunt gebruiken. U moet ze laten ondertekenen door de 'derde' die de activiteit op zich neemt en hiermee wordt deze 'derde' verplicht zich ook te houden aan het KB Actieve ontspanningsevenementen (een veiligheid voor u als organisator).

Wetgeving

 

Aan de basis van de specifieke regelgevingen, ligt één algemene wet, namelijk de wet veiligheid producten en diensten.

 • Wet veiligheid producten en diensten
  Algemene wet betreffende de veiligheid van de consumenten die de veiligheid van alle producten, installaties en diensten regelt die niet gedekt zijn door een specifieke reglementering.

Deze wet werd daarna verfijnd aan de hand van verschillende koninklijke besluiten die ieder een bepaald toepassingsgebied hebben.

 • KB Actieve ontspanningsevenementen
  Actieve ontspanningsevenementen vallen onder het Koninklijk Besluit houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen van 25 april 2004. Dat koninklijk besluit is een uitvoeringsbesluit van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.
  Meer info over deze wetgeving vind je hieronder.
 • KB Extreme Ontspanningsevenementen

  Extreme Ontspanningsvenementen vallen onder het Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van extreme Ontspanningsvenementen van 16 april 2004. Dat koninklijk besluit is een uitvoeringsbesluit van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten. Het KB op de extreme ontspanningsevenementen is een KB dat voor de lokale sportsector minder van toepassing is.

 

Meer details bij KB Actieve ontspanningsevenementen

Artikel 1. Artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen wordt vervangen als volgt :
« 2° actief ontspanningsevenement: een dienst waarbij een activiteit wordt aangeboden door een organisator, aan één of meerdere consumenten, ter vermaak en/of ter ontspanning, waarbij de consument :

a) actief dient te participeren, en
b) lichamelijke inspanningen dient te leveren, en
c) een bepaalde kennis, vaardigheid of techniek dient aan te wenden die noodzakelijk is om de activiteit op een veilige manier te kunnen uitvoeren.

 

Worden niet beoogd :

a) de activiteiten ingericht door jeugdwerkinitiatieven erkend door de daartoe bevoegde overheden;
b) de activiteiten ingericht door een sportvereniging, -club of -federatie voor hun leden indien deze activiteiten binnen het normaal kader van hun sportactiviteit vallen. Lidmaatschap houdt in dat de sport in principe meerdere malen per jaar gedurende niet aaneengesloten periodes wordt beoefend; ».

 

Met deze aanpassing is het de bedoeling de definitie van een actief ontspanningsevenement duidelijker te bepalen, zodat enkel nog die activiteiten onder het KB vallen, waarbij een bepaalde vaardigheid, kennis en techniek een meerwaarde zijn om veilig te kunnen participeren. Activiteiten waarbij het noodzakelijk is een bepaalde techniek aan te wenden, maar waarbij het niet kennen van die techniek geen bijzondere gevaren met zich meebrengt, worden niet (meer) beschouwd als actieve ontspanningsevenementen. Daardoor wordt het toepassingsgebied beperkt tot de echt 'gevaarlijkere' activiteiten, waarvoor het noodzakelijk is om extra verplichtingen op het vlak van de veiligheid op te leggen.

Voor de sportsector is de tweede uitsluiting b) van belang:

 • Activiteiten ingericht door een sportvereniging, -club of federatie worden uitgesloten, op voorwaarde dat dergelijke activiteiten worden aangeboden aan hun leden en dat ze binnen het normaal kader van hun sportactiviteit vallen.
 • Voor activiteiten georganiseerd door een lokale, regionale overheid of het Bloso dient WEL een risico-analyse te worden opgemaakt evenals voor activiteiten 
 • Voor dergelijke activiteiten aangeboden aan niet-leden dienen sportverenigingen, -clubs, -federaties WEL een risicoanalyse te worden opgemaakt 
 • Voor dergelijke activiteiten die vallen buiten het normaal kader van de sportvereniging, -club, of -federatie dient WEL een risico-analyse te worden opgemaakt. Bv een volleybalclub organiseert muurklimmen voor haar leden: risico-analyse.

Verder zijn enkel die activiteiten geviseerd waarbij een produkt is betrokken. Dit volgt uit de definitie van 'dienst' in de wet van 9/2/1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten, waar het KB AOE een uitvoeringsbesluit van is.

Publicaties

 • www.nbn.be
  Nationaal Bureau voor normalisatie - verkoop van Belgische en Europese normen

Uit 't veld

Wij stellen graag enkele ingevulde draaiboeken ter beschikking, maar we willen er de duidelijke aandacht op vestigen dat deze werkdocumenten niet zomaar over te nemen zijn voor uw eigen evenement. Toepassen is de boodschap!

FAQ's

 

De bevoegde diensten van de FOD Economie hebben een lijst opgesteld van de meest gestelde vragen.

 

Extra info

 

Contactgegevens

Actieve ontspanningsevenementen vallen onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Je kan dus terecht op deze dienst voor al je vragen omtrent het KB Actieve Ontspanningsevenementen.
 • Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Afdeling Reglementering en Controlebeleid 

  Dienst Veiligheid van de Consumenten 

  North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

  T: 02/277.76.99,
  Fax: 02/277.54.39, E-mail: safety.prod@economie.fgov.be
 • Adviseur-generaal Chris Van Der Cruyssen
  T: 02/277.83 11,
  Fax: 02/277.54.39, E-mail: Chris.Vandercruyssen@economie.fgov.be
 • Contactpersoon sport- en recreatiesector Jan De Concinck (attaché)
  T: 02/277.93.16,
  Fax: 02/277.54.39, E-mail: jan.deconinck@economie.fgov.be 
Als je vragen hebt, wees zo concreet mogelijk dwz twijfel je of een activiteit al dan niet onder het KB valt, beschrijf dan de sporttakken die je wenst aan te bieden, wie er optreedt als organisator/lesgever en of er producten worden aangeboden. Op die manier zal je sneller worden verder geholpen.

Presentaties (studiedagen 2007)

Wet op verhuring van producten

Bij het organiseren van activiteiten doe je soms ook beroep op firma's of derden voor het (ver)huren van bepaalde materialen. Ook hiervan is wetgeving bepaald.

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken