Fiscale aftrekbaarheid van sportkampen

Kerninfo

Laatste update: februari 2021

 

De belastingvermindering van sportkampen betekent dat inschrijvingsgelden voor sportkampen fiscaal kunnen ingebracht worden, aangezien sportkampen vallen onder 'kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector'.

 

Welk bedrag komt in aanmerking?

 • Een maximaal bedrag van 13 euro per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang voor het inkomstenjaar 2020.
 • Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt het maximumbedrag per opvangdag per kind 13,70 euro.
 • Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximaal bedrag per opvangdag en per kind van toepassing.
 • Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt.
 • De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Welke zijn de voorwaarden?

 1. Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen tijdens dewelke het kind onderwijs volgt en dit voor kinderen beneden de 14 jaar. Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.
 2. De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar.
  Dit betekent dat alleen de uitgaven gedaan voor kinderopvang voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar niet hebben bereikt in aanmerking komen. M.a.w., valt de veertiende verjaardag van een kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de veertiende verjaardag voorafgaan. Desgevallend mag het betaalde bedrag voor de opvang proportioneel verrekend worden.
 3. De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
 4. De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbare inkomen. De beroepsinkomsten omvatten onder andere de bezoldigingen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, andere vervanginskomens, ...
 5. De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf (zie lager).
 6. De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken (moet niet meegegeven worden in de belastingaangifte, maar moet wel ter beschikking zijn van de administratie).

Welke activiteiten/opvangkosten komen in aanmerking?

 • Als opvangactiviteiten komen alle vrijetijdsinitiatieven in aanmerking, behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.
 • Voor de sportsector zijn dit bijvoorbeeld sportkampen en sportvakanties in binnen- en buitenland (enkel in de Europese Economische Ruimte), sportactiviteiten zoals kennismakingsactiviteiten, promotionele acties, ...
  Voor de jeugdwerksector zijn dit bijvoorbeeld jeugdwerkinitiatieven, jeugdkampen, weekends van jeugdbewegingen, Grabbelpas, Roefel, speelpleinwerking, (open) kinderateliers, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening, vakantieprogramma's van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die rechtstreeks met kinderen werken, ...
 • Uitgesloten activiteiten: Het lidgeld van de sportclub of de jeugdvereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs en jeugdorganisaties zoals bvb trainingen, tornooien, wedstrijden, de reguliere zaterdag- en zondagwerking van de jeugdbeweging, ... niet in aanmerking komen, ook al gebeuren deze in de schoolvakanties.

Wie kan de opvangvoorziening (organisator) zijn in de sportsector?

 • Het gaat om opvangkosten betaald aan overheden die de opvangactiviteiten zelf organiseren, nl. de gemeenten (gemeentelijke sportdiensten), de provincies (provinciale sportdiensten), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (sportdienst van de VGC) en het Bloso.
 • De lokale en regionale besturen zijn autonoom bevoegd om respectievelijk sportclubs en provinciale sportorganisaties te erkennen in het kader van deze regelgeving. De lokale en regionale besturen bepalen hiervoor zelf de regels.
 • Voor de privaatrechtelijke vzw's en de feitelijke verenigingen, voor gemeentelijke en provinciale vzw's, autonome gemeentebedrijven, ... wordt de fiscale aftrekmogelijkheid gekoppeld aan één of andere vorm van erkenning, subsidiëring of controle door de lokale of regionale overheid. Dit betekent dat het gaat om opvangkosten betaald aan:
  • Door de Vlaamse overheid erkende Vlaamse sportfederaties, koepelorganisatie en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding
  • Door de provincies erkende provinciale sportorganisaties
  • Door de gemeenten erkende sportclubs of andere sportorganisaties

Wetgeving

 

De federale overheid heeft het mogelijk gemaakt de uitgaven voor de opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten van kinderen tot 14 jaar in aanmerking te nemen voor fiscale aftrek. Deze regeling is van toepassing gemaakt met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2005.

 

 

Publicaties

 • De brochure (2013) van de FOD Economie geeft alle praktische informatie over de belastingvermindering voor kinderopvang.
 • Aanpassingen vanaf aanslagjaar 2013: een uitgewerkt voorbeeld toont je de invloed op de belastingen van de aanpassingen in 2013 (van 100% fiscale aftrek naar 45% belastingvermindering).

Uit 't veld

 

Voorbeeldattest en voorbeeldbrief

Hieronder vind je een kant-en-klaar voorbeeld van een begeleidende brief, die u als sportdienst kunt versturen naar de ouders wier kind(eren) een sportactiviteit(en) heeft/hebben bijgewoond, samen met een voorbeeldattest, dat is opgesteld voor de periode van een jaar door een gemeentelijke vzw, én bijhorende bijlage waarnaar wordt verwezen vanuit het attest: 

Enkele voorbeelden voor berekening van aftrek voor het inkomstenjaar 2020

 • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 100 €. Het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, bedraagt in dit geval: 5 dagen x 13 € = 65 € en dus niet 100 €.
 • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 50 € ( 5 x 10 €/dag). In dit geval overschrijdt de kostprijs het maximaal begrensde bedrag van 13 €/dag/kind niet en kan de volledige kostprijs van 50 € voor aftrek in aanmerking komen.
 • Een kind volgt in de voormiddag een sportinitiatie met een kostprijs van 4 € en in de namiddag een grabbelpas-activiteit van de jeugddienst, kostprijs 3 €. De totaal betaalde prijs van 7 € komt voor aftrek in aanmerking. Wanneer het om twee verschillende organisatoren (opvangvoorzieningen) gaat, zijn wel twee attesten nodig. Een kind volgt een kamp van 3 tot en met 7 april. Totale kostprijs: 50 €, of 10 € per opvangdag. Het kind wordt 14 jaar op 5 april. Enkel de kost van 3 en 4 april komen voor fiscale aftrek in aanmerking, m.a.w. 20 €.

Enkele voorbeelden voor berekening van aftrek voor het inkomstenjaar 2021

 • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 100 €. Het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, bedraagt in dit geval: 5 dagen x 13,70 € = 68,50 € en dus niet 100 €.
 • Een kind volgt een kamp van 5 dagen met een kostprijs van 50 € ( 5 x 10 €/dag). In dit geval overschrijdt de kostprijs het maximaal begrensde bedrag van 13,70 €/dag/kind niet en kan de volledige kostprijs van 50 € voor aftrek in aanmerking komen.
 • Een kind volgt in de voormiddag een sportinitiatie met een kostprijs van 4 € en in de namiddag een grabbelpas-activiteit van de jeugddienst, kostprijs 3 €. De totaal betaalde prijs van 7 € komt voor aftrek in aanmerking. Wanneer het om twee verschillende organisatoren (opvangvoorzieningen) gaat, zijn wel twee attesten nodig. Een kind volgt een kamp van 3 tot en met 7 april. Totale kostprijs: 50 €, of 10 € per opvangdag. Het kind wordt 14 jaar op 5 april. Enkel de kost van 3 en 4 april komen voor fiscale aftrek in aanmerking, m.a.w. 20 €.

FAQ's

 

Kunnen we nog een eigen sjabloon van fiscaal attest gebruiken in 2021? 

De sjablonen van de attesten kunnen nu nog gebruikt worden voor het aanslagjaar 2020, maar zullen vermoedelijk niet meer kunnen gebruikt worden voor 2021. Er wordt verwacht dat voor alle activiteiten van 2021 zal moeten gewerkt worden met het nieuw attest, dus op dit moment is het advies om het uitreiken van attesten nog uit te stellen (update 16 maart 2021).

Op welke manier zullen wij als lokaal bestuur onze gegevens moeten doorsturen naar de FOD Financiën in verband met de automatische belastingaangifte? 

De administratie zal de informatie zoveel als mogelijk direct integreren in de belastingaangifte, zodat de belastingplichtige alleen maar moet controleren of de bedragen kloppen. Op dit moment is men nog aan het uitzoeken hoe de afstemming zal gebeuren tussen bijvoorbeeld een lokaal bestuur en de federale overheid. Hier is dus nog geen duidelijkheid over. Tijdens een eerste periode zullen het wellicht vooral de grotere organisaties zijn die de attesten via elektronische weg aan de fiscale administratie zullen bezorgen, maar men kan aannemen dat dit zich geleidelijk aan zal uitbreiden tot de hele sector. (update 16 maart 2021)

Wordt het volledige bedrag terugbetaald van de kosten voor kinderopvang?

Neen, het gaat om een maximum van 13 euro per opvangdag (inkomstenjaar 2020) en 13,70 euro per opvangdag (inkomstenjaar 2021). De belastingvermindering bedraagt 45% van de totale opvangsom. Vanaf het aanslagjaar 2013 worden de kinderopvangkosten een ‘belastingvermindering’. Eerst worden de belastingen berekend en dan wordt een belastingsvermindering toegekend.

 

Komen meer permanente lessenreeksen, georganiseerd door de gemeente, in aanmerking voor de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang?

Het gaat om sportlessen die 1 tot 3 keer per week door de gemeente worden georganiseerd, onder diverse benamingen zoals lessenreeksen, sportacademie, gemeentelijke (omni)sportclub … Er dient ingeschreven en betaald te worden voor de volledige lessenreeks, die soms een half tot het volledige sportseizoen loopt. De betaling wordt soms lidgeld, soms inschrijvingsgeld, soms lesgeld … genoemd.

 

De fiscale administratie bevestigt in haar antwoord nogmaals dat het lidgeld van een sportclub, jeugdbeweging, enz. inderdaad uitdrukkelijk wordt uitgesloten als opvangkost. Het louter feit dat men aansluit bij een club en daarvoor "lidgeld" betaalt, kadert immers niet in de doelstellingen van de artikelen 104, 7°, en 113, WIB 92.


Wanneer een gemeente evenwel een volledige lessenreeks organiseert en daarvoor desgevallend inschrijvingsgeld of lesgeld voor de volledige lessenreeks vraagt, dan kan deze uitgave, voor zover aan alle ter zake geldende voorwaarden is voldaan, wel als een aftrekbare uitgave voor kinderopvang worden aangemerkt.

 

Kan een grensgemeente een buitenlandse organisatie (zetel en werking in het buitenland) erkennen voor de regelgeving i.v.m. de fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportactiviteiten/jeugdwerk-activiteiten?

De fiscale administratie antwoordt dat een grensgemeente, voor zover dit mogelijk is binnen de haar toegekende bevoegdheden, een buitenlandse opvangvoorziening kan erkennen. De fiscale wetsartikelen eisen niet dat de opvangvoorziening in België moet zijn gehuisvest.

 

Kan een commerciële onderneming erkend worden voor kinderopvang?

In de circulaire dd. 20.07.2006 over fiscale aftrekbaarheid worden commerciële ondernemingen vermeld onder de rubriek: niet-bedoelde opvangvormen. De erkenning, subsidiëring of controle door de lokale openbare besturen of de openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten dient te gebeuren binnen de hen toegekende bevoegdheden. Bovendien moet deze erkenning, subsidiëring of controle betrekking hebben op de opvang van kinderen. Commerciële ondernemingen, zoals bijvoorbeeld binnen- en buitenspeeltuinen, fitnesscentra, reisbureaus, worden in principe niet beoogd voor de toepassing van deze maatregel. Een commerciële organisator van sportkampen kan echter wel erkend worden, ook al is het doel om winst te maken (broodwinning).

 

Kan de gemeente zelfstandigen in bijberoep die sportkampen organiseren volgens eigen autonome regels erkennen?

De fiscale administratie antwoordt dat de gemeente, voor zover dit mogelijk is binnen de haar toegekende bevoegdheden, zelf moet beslissen of zij een zelfstandige (al dan niet in bijberoep) als een opvangvoorziening erkent.

 

Wat als je als organisatie in verschillende gemeenten vakantiekampen organiseert?

Een opvangvoorziening moet een erkenning vragen bij het openbaar bestuur dat bevoegd is voor het bereik van hun actie, bij het openbaar bestuur dat hen controleert of subsidieert, of bij het bestuur waar hun zetel gevestigd is. Dit wil zeggen dat lokale groepen of initiatiefnemers terecht kunnen bij het gemeentebestuur.

 

Een erkenning op één bestuursniveau volstaat, ook al organiseert de vereniging op verschillende niveaus activiteiten.

Dat betekent dat de erkenning van één gemeentebestuur in deze volstaat om voor al jullie naschoolse activiteiten en alle vakantiekampen, in alle gemeenten waar jullie actief zijn, een attest af te leveren.

Extra info

 

De belastingplichtige moet de echtheid en het bedrag van de betaalde opvangkosten staven met bij de aangifte gevoegde bewijsstukken. Voor de bewijsstukken geldt er geen vormvereiste. Om een te grote verscheidenheid van documenten te vermijden heeft de federale overheid een typeattest ter beschikking gesteld.

 

Wanneer de opvang rechtstreeks aan een van de lokale of regionale overheden betaald wordt, moet alleen Vak II worden ingevuld.


Vak II van het attest bevat volgende gegevens m.b.t. de opvang:

 • Volgnummer
  Het attest dient genummerd te zijn. Het nummer kan bestaan uit cijfers, letters en woorden.
 • Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderopvang
  Alleen wie de uitgaven heeft betaald heeft recht op fiscale aftrek van de opvangkosten. Op het attest moeten dus de naam en het adres van de schuldenaar, dit is de persoon die de opvang heeft betaald, vermeld worden. Indien de naam van de schuldenaar niet is gekend, dan moet deze rubriek doorstreept worden. In dat geval valt de bewijslast hiervan bij de schuldenaar zelf.
 • Naam en voornaam van het kind
  Spreekt voor zich.
 • Geboortedatum van het kind
  De jeugdvereniging/sportorganisatie mag geen attest uitreiken voor kinderen die 14 jaar of ouder zijn. De opvangorganisatie moet hierop toezien. 
 • Periode waarin het kind is opgevangen
  Een organisatie mag zelf de perioden afbakenen, bij opvang die gedurende het volledige jaar georganiseerd wordt, kan deze periode zelfs van 1/1/2020 tot 31/12/2020 lopen. Bij opvang tijdens de schoolvakanties worden dan de periodes van die schoolvakanties vermeld. Eventueel kan de afbakening afhangen van de verschillende tarieven die in de verschillende perioden gelden. Deze afbakening kan ofwel via verschillende attesten ofwel op hetzelfde attest.
 • Aantal opvangdagen
  In principe moet hier gewoon het aantal dagen worden vermeld waarvoor onkosten werden betaald en waarvoor effectief opvang is gebeurd, ongeacht de duur per dag. Ingeval een kind niet deelneemt aan een opvangactiviteit, maar er toch een bedrag werd betaald, mogen de dagen waarop het kind afwezig was niet op het attest worden vermeld. In deze situatie wordt het betaald bedrag immers niet als een uitgave voor kinderopvang aangemerkt.
 • Dagtarief
  Het dagtarief moet enkel worden vermeld wanneer het betaald bedrag per dag 13 EUR overschrijdt. Bij overschrijding van voormelde grens van 13 EUR per dag moeten alle toegepaste dagtarieven worden vermeld, ook al zijn sommige lager dan 13 EUR. Bovendien zal dan ook per dagtarief het aantal opvangdagen moeten worden vermeld. De belastingplichtige zal vervolgens aan de hand van het attest zelf de beperking van 13 EUR per dag moeten berekenen en dit beperkt bedrag in zijn aangifte in de personenbelasting moeten vermelden. Diegene die het attest opstelt, mag dus geenszins automatisch het bedrag beperken in plaats van de belastingplichtige.
  Voor kampen waarvoor een globale prijs voor het kamp wordt betaald, wordt het dagtarief berekend door de globale prijs voor het kamp te delen door het aantal dagen van het kamp. 
 • Totaal ontvangen bedrag
  Dit is het totale bedrag dat deze organisatie heeft ontvangen voor de opvang van dit kind.
 • Het attest moet ondertekend worden door de gemachtigde van de organisatie.
  Men vraagt datum, naam, hoedanigheid en handtekening. Dit moet met de nodige ernst gebeuren. Men moet kunnen achterhalen wie voor de vereniging heeft getekend, en wat diens functie is in de organisatie. Een onleesbaar krabbeltje of een voornaam volstaat dus niet.
 • Naam en volledig adres van … het lokale openbaar bestuur, het openbaar bestuur van de gemeenschap of gewest
  Dit dient enkel ingevuld te worden wanneer rechtstreeks aan een openbaar bestuur is betaald en vak I niet is ingevuld.

Enkele aandachtspunten voor de aflevering van de attesten

 • Het is de opvangvoorziening of de organisator zelf die de ingevulde attesten zal moeten bezorgen aan de belastingplichtige. In principe moet dit gebeuren op vraag van de belastingplichtige zelf. Deze kan voor alle activiteiten die niet gedekt zijn door een lidgeld een attest opvragen.
 • Een organisator kan zelf afwegen voor welke activiteiten het 'pro-actief' attesten opmaakt die bijvoorbeeld na afloop van de activiteit worden afgegeven. Dit lijkt bijvoorbeeld aangewezen bij meerdaagse activiteiten zoals jeugd- of sportkampen.
 • Ingeval de betaling heeft plaatsgevonden vóór de opvangactiviteit, kan het attest voor een welbepaalde opvangactiviteit evenwel slechts vanaf de laatste dag van de opvangactiviteit worden uitgereikt. Het kan immers gebeuren dat een betaling is uitgevoerd maar dat het kind niet aan de opvangactiviteit heeft deelgenomen. In dit geval van niet-deelname kan de betaling uiteraard niet als een uitgave voor kinderopvang worden aangemerkt omdat er geen opvang heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor toeslagen die eventueel aan belastingplichtige worden aangerekend, bijvoorbeeld in geval van afwezigheid zonder verwittiging of bij laattijdige verwittiging.
 • Goede afspraken met de ouders voor welke activiteiten wel of niet pro-actief attesten meegegeven worden, kunnen veel lastige vragen vermijden.

Toelichtingen voor het invullen van het modelattest

Het attest bestaat uit twee vakken:

 • Vak I wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent. Voor opvangactiviteiten die worden georganiseerd door aan de gemeente, provincie of VGC verbonden organisaties (zoals bvb. gemeentelijke en provinciale vzw's, autonome gemeentebedrijven, …) of die door sportclubs of provinciale sportstructuren worden georganiseerd, is een erkenning van respectievelijk de gemeentelijke overheid, provinciale overheid of de VGC noodzakelijk opdat ze een attest aan de belastingsplichtige kunnen bezorgen. De gemeente, provincie of VGC bepaalt voor die erkenning autonoom de regels.
  Je bezorgt in dat geval aan deze erkende organisaties een exemplaar van het attest waarbij je als erkennende overheid Vak I invult. De desbetreffende organisaties kunnen dat exemplaar dan naar believen kopiëren.
 • Vak II wordt ingevuld door de organisator zelf, die al de gegevens m.b.t. de eigenlijke aftrek van de kosten voor kinderopvang moet invullen en verantwoordelijk is voor de echtheid ervan, m.a.w. door het jeugdwerkinitiatief, de jeugdvereniging, de sportfederatie, de sportclub. Alle gegevens dienen correct te worden ingevuld, zoniet verliest het attest zijn bewijswaarde.
 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken