Jaarlijks verslag

Kerninfo

Via het jaarlijks verslag kan Bloso controleren als het sportbeleidsplan uitgevoerd werd zoals gepland en als de gemeente aan de voorwaarden voldoet zoals in het decreet Sport voor Allen bepaald werden.

 

In het kader van het Decreet Sport voor Allen van 9 maart 2007 dienen gemeenten in de periode 2008-2013 jaarlijks ten laatste tegen 1 september van elk jaar een verslag over het voorgaande jaar in te dienen bij Bloso.

 

Met de beleids -en beheerscyclus en het planlastendecreet komt er vanaf 2013 een nieuwe manier van plannen op gemeenten af. Concreet betekent het dat plannen en subsidieaanvragen onderdeel zijn van de gemeentelijke meerjarenplanning en een jaarlijks verslag hiervan niet langer een subsidievoorwaarde voor Vlaanderen zijn.

 

Tot en met 2013 dienen gemeenten een jaarlijks verslag op te maken.

Wetgeving

De bepalingen van het jaarlijks verslag staan beschreven in het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007. Samengevat:

 • Enkel voor het hoofdstuk 1 (directe subsidiëring van sportclubs) dien je op basis van goedgekeurde rekeningen de gerealiseerde uitgaven aan te tonen.
 • Een verklaring van het gemeentebestuur waarin staat:
  1. dat het sportbeleidsplan in het desbetreffende jaar uitgevoerd werd zoals gepland. Hierbij hoort een argumentatie bij de anders of niet uitgevoerde onderdelen;
  2. dat men aan de voorwaarden voldoet met betrekking tot de sportgekwalificeerde ambtenaren;
  3. dat men aan de voorwaarden voldoet met betrekking tot de sportraad

Aanvullend stelt het uitvoeringsbesluit beleidssubsidies dat:

 • De sportraad 30 dagen de tijd krijgt om een advies te formuleren
 • De goedkeuring, na advies van de sportraad, dient te gebeuren door het College van burgemeester en schepenen (een wijziging van het sportbeleidsplan moet echter goedgekeurd worden door de gemeenteraad)
 • Het jaarverslag moet, samen met advies en goedkeuring, voor 1 september, van het jaar dat volgt op het jaar waarop het verslag betrekking heeft, aan Bloso en de gemeentelijke sportraad bezorgd worden.

Aandachtspunten bij de wettelijke bepalingen:

 

 • Eerst wordt het jaarlijks verslag voorgelegd aan de sportraad en pas daarna aan het college (of desgevallend de gemeenteraad).
 • Indien de gemeentelijke sportraad, college en desgevallend de gemeenteraad tijdens de maanden juli en augustus niet samenkomt, dient u het jaarlijks verslag 2009 uiterlijk in juni 2010 te agenderen.
 • Aan de sportraad wordt het volledige jaarlijks verslag, dus zowel het formulier, de gepersonaliseerde fiches als de toe te voegen bijlagen, voor advies voorgelegd.
 • Ook het college (of desgevallend de gemeenteraad) moet het volledige jaarlijks verslag, dus zowel het formulier, de gepersonaliseerde fiches als de toe te voegen bijlagen, goedkeuren.
 • Het college (of desgevallend de gemeenteraad) moet het jaarlijks verslag "goedkeuren". Het is dus geen kennisneming van het jaarlijks verslag.
 • Wanneer het besluit van het college afwijkt van het advies van de sportraad, dient het college een gemotiveerd antwoord mee te sturen.
 • Het advies van de sportraad met de datum en handtekening van de voorzitter van de sportraad wordt bij het jaarlijks verslag meegestuurd.
 • Enkel als het gemeentelijk sportbeleidsplan wordt gewijzigd op het strategische niveau dient het jaarlijkse verslag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • zowel wijzigingen van de doelstellingen, als wijzigingen in plan van aanpak - maatregel, timing, financiële prognose - dienen geïnventariseerd en geargumenteerd (waarom is iets gewijzigd) te worden in het jaarlijks verslag.

 

Het ingevulde formulier, de 4 (of 3) gepersonaliseerde fiches en al de nodige bijlagen dient u tegen 1 september per post in bij:

 

Bloso-afdeling Subsidiëring

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5

1000 Brussel.

Publicaties

FAQ's

Wat is een jaarlijks verslag?

Het jaarlijks verslag is een controle-instrument voor Bloso om te kijken als het sportbeleidsplan uitgevoerd werd zoals gepland en dat de gemeente aan de voorwaarden voldoet zoals in het decreet Sport voor Allen bepaald werden. 

Wanneer dient het jaarlijks verslag ingediend te worden?

Tussen 2008 en 2013 jaarlijks ten laatste tegen 1 september van het jaar volgend waarop het jaarlijks verslag betrekking heeft. Bijvoorbeeld het jaarverslag 2012 dient ten laatste 1 september 2013 ingediend te worden.  

Hoe dient het jaarlijks verslag ingediend te worden?

 • De sportraad adviseert het college over het volledige document: jaarlijks verslag en de bijlagen. Handtekening voorzitter sportraad niet vergeten.
 • Volledige document naar het college ter goedkeuring.
 • Jaarlijks verslag, bijlagen, advies sportraad, goedkeuring college en eventueel aangepaste delen van het sportbeleidsplan doorsturen naar Bloso voor 1 september.

Hoe geef je lokale wijzigingen in het kader van het decreet door?

Als het sportbeleidsplan of het subsidiereglement wijzigt, dienen ze bij het jaarlijkse verslag worden toegevoegd.

 

Indien SGA langdurig afwezig (vb. ziekte) is of er veranderingen zijn in werkregime (vb.deeltijds), dient dit onmiddellijk gemeld te worden met eventuele bewijsstukken. Wacht hierbij niet tot het jaarlijkse verslag. Elke afwezigheid of tekort inzake VTE's, langer dan 4 maanden, heeft gevolgen voor de subsidiëring. Bij vervanging moet een volledig dossier ingediend worden (identificatiegegevens, aanstellingsbesluit, studiediploma, ev.diploma SF)

Welke uitgaven komen in aanmerking voor subsidies van de Vlaamse Overheid?

 • Hoofdstuk 1:

De 50% van de beleidssubsidie voor hoofdstuk 1 kan je enkel verantwoorden door subsidie aan sportverenigingen op basis van een aanvaard subsidiereglement.

 

 • Hoofdstuk 2:

Uitgaven in het kader van andersgeorganiseerde sport, d.i. sport die voornamelijk buiten de praktijk voor de sportvereniging plaatsvindt, komen in aanmerking voor hoofdstuk 2.

 • Hoofdstuk 3:

Uitgaven voor hoofdstuk 3 van het decreet betreffen enkel uitgaven (dus geen gederfde inkomsten vb.korting) specifiek om de personen met een handicap en/of senioren en/of allochtonen en/of financieel kansarmen te ondersteunen en stimuleren tot toegankelijkheid tot sport.

Wanneer worden de subsidie vanuit de Vlaamse overheid aan de gemeente uitbetaald?

Het voorschot van 90% wordt in het tweede trimester uitbetaald van het begrotingsjaar zelf (VSBP 3de trimester). Nadat de minister het jaarlijkse verslag aanvaard heeft, wordt het saldo van de subsidies uitbetaald voor 31 december van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar.

Extra info

Presentatie jaarlijkse verslag – Bloso

 

Voor vragen en informatie over het jaarlijks verslag kan u ook steeds contact opnemen met het Bloso, afdeling Subsidiëring:

Geertrui Schiltz - 02/209.45.68 - geertrui.schiltz@bloso.be

 
 • ShareDelen
 • Afdrukken