Planningsproces

Kerninfo

Het totstandkomen van het sportbeleidsplan dient te worden opgevat als het doorlopen van een proces bestaande uit verschillende, elkaar opeenvolgende stappen (fasen). Het komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd via een interactieve bestuurstijl, waarbij de sportraad een expliciete rol vervult.

 

Het planningsproces bestaat meestal uit:

 • Een startfase (stuurgroep/klankbordgroep samenstellen)
 • Missie (her) formuleren
 • Gegevensverzameling
 • Gegevensanalyse
 • Doelstellingen formuleren
 • Plan van Aanpak opstellen
 • Evaluatie plannen en uitschrijven
 • Opstellen van het sportbeleidsplan
 • Evalueren en bijsturen

 

Wetgeving

In het decreet Sport voor Allen van 9 maart 2007 staan volgende bepalingen over het planningsproces:

 • Bevat wijze waarop de sportraad begeleid en betrokken wordt.
 • Komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuurstijl
 • Het gemeentelijk sportbeleidplan omvat (...) de wijze waarop men bij de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk sportbeleidsplan de principes van een interactieve bestuursstijl in de praktijk zal brengen (Art. 3. §1.)

In de volgende legislatuur (2014-2019) vervalt het sportbeleidsplan als subsidiëringsvoorwaarde. Wel dient het advies van de sportraad nog steeds toegevoegd worden over de elementen met betrekking tot sport in het integrale meerjarenplan. Meer info over de nieuwe regelgeving op de Bloso-website.

Publicaties

Uit 't veld

FAQ's

Wie coördineert het planningsproces?

 

De gemeentebesturen worden door het Decreet Sport voor Allen-beleid van 2007 verantwoordelijk gesteld voor het maken van een sportbeleidsplan. In de praktijk zal dit betekenen dat het sportbeleidsplan door de één persoon wordt gecoördineerd. Meestal zal de sportgekwalificeerde ambtenaar de functie van coördinator op zich nemen. Deze coördinator kan zich het best laten bijstaan door een stuurgroep.

 

Wat is een planningsproces?

 

Het totstandkomen van een beleidsplan dient te worden opgevat als het doorlopen van een proces bestaande uit verschillende, elkaar opeenvolgende stappen (fasen). :

 • Een startfase (stuurgroep/klankbordgroep samenstellen)
 • Missie (her) formuleren
 • Gegevensverzameling
 • Gegevensanalyse
 • Doelstellingen formuleren
 • Plan van Aanpak opstellen
 • Evaluatie plannen en uitschrijven
 • Opstellen van het sportbeleidsplan
 • Evalueren en bijsturen

Hoe kan je de verschillende stappen in het planningsproces uitvoeren?

 

Voor een uitgebreide handleiding voor het komen tot een sportbeleidsplan, verwijzen we naar het handboek sportbeleidsplanning

 

Wat verstaan we onder een interactieve bestuursstijl?

 

Een interactieve bestuursstijl omvat een aantal elementen:

 • Het installeren van een stuurgroep
 • Een nauwe samenwerking met de sportraad
 • Het betrekken van belanghebbenden
 • Het oprichten van een klankbordgroep

Wanneer doorlopen gemeenten het planningsproces?

 

Het planningsproces vindt plaats om de zes jaar in het jaar na de lokale verkiezingen. Voor de legislatuur 2014-2019 betekent dit dat gemeenten in 2013 het integrale meerjarenplan zullen opmaken (cf. sportbeleidsplan is niet langer een subsidiëringsvoorwaarde voor de legislatuur 2014-2019) 

 

 

 

 

Extra info

 
 • ShareDelen
 • Afdrukken