Sportbeleidsplan

Kerninfo

Een sportbeleidsplan is een onmisbaar nuttig en belangrijk instrument om via een strategische langetermijnplanning te komen tot een integraal en kwaliteitsvol lokaal en regionaal sportbeleid.

 

Meer dan 92% van de Vlaamse gemeenten dienden in 2008 een sportbeleidsplan in bij Bloso, of 285 gemeenten. In 12 gemeenten werd een sportbeleisplan gemaakt. In 10 gemeenten is er niets.

 

In de huidige legislatuur (2014-2019) is het maken van een sportbeleidsplan niet langer een subsidiëringsvoorwaarde voor de Vlaamse Overheid. Gemeenten dienen slechts een integraal meerjarenplan in te dienen waarin de sportbeleidsdoelstellingen -en acties zijn in vervat.

Wetgeving

In het decreet Sport voor Allen van 9 maart 2007 staan volgende bepalingen over het gemeentelijk sportbeleidsplan:

  • Opgemaakt en goedgekeurd tijdens eerste jaar van de gemeentelijke bestuursperiode
  • Van toepassing op de daaropvolgende jaren van de gemeentelijke bestuurdperiode en eerste jaar van volgende gemeentelijke bestuursperiode
  • Bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en instrumenten voor het voeren van een gemeentelijk sportbeleid
  • Bevat wijze waarop de sportraad begeleid en betrokken wordt.
  • Komt tot stand, wordt uitgevoerd en geëvalueerd op basis van een interactieve bestuurstijl
  • Bevat minstens vier hoofdstukken met beleidsmaatregelen voor:

- de ondersteuning en stimulering van sportverenigingen

- de ondersteuning en stimulering van andersgeorganiseerde sport

- de ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid tot sport en de diversiteit in sport

- een globaal meerjarenplan met betrekking tot sportinfrastructuur, met aandacht voor ruimtelijke ordening en leefmilieu

 

Het uitvoeringsbesluit beleidssubsidie bepaalt de generieke elementen en elementen die in elk van de hoofdstukken afzonderlijk dienen voor te komen.

 

Voor de huidige legislatuur (2014-2019) werd het huidige decreet Sport-voor-Allen aangepast aan het decreet planlastvermindering van 15 juli 2011.

 

Meer info over het decreet Sport-voor-Allen.

Publicaties

Uit 't veld

FAQ's

Wat is een sportbeleidsplan?

Een sportbeleidsplan is een onmisbaar nuttig en belangrijk instrument om via een strategische langetermijnplanning te komen tot een integraal en kwaliteitsvol lokaal en regionaal sportbeleid.

Hoe stel je een sportbeleidsplan op?

Een sportbeleidsplan is het resultaat van een interactief planningsproces, in een netwerk van politici, ambtenaren en het sportieve middenveld. In het handboek 'sportbeleidsplanning' staat stap voor stap uitgelegd hoe een sportbeleidsplan kan opgesteld en uitgevoerd worden.

Wie stelt het sportbeleidsplan op?

De gemeentebesturen worden door het Decreet Lokaal Sport voor Allen-beleid verantwoordelijk gesteld voor het opmaken van een sportbeleidsplan. In de praktijk zal dit betekenen dat het sportbeleidsplan door één persoon wordt gecoördineerd. Meestal zal de sportgekwalificieerd ambtenaar de functie van coördinator op zich nemen. In andere gevallen kan dat bijvoorbeeld ook de vrijetijdsambtenaar zijn. Deze coördinator kan zich best laten bijstaan door een stuurgroep.

Over welke periode is het sportbeleidsplan van toepassing?

Het sportbeleidsplan op basis van het huidig Decreet Sport voor Allen is van toepassing van 2008 tot en met 2013. Eventuele bijsturing is steeds mogelijk.

Wat is de impact van het decreet planlastvermindering op het sportbeleidsplan?

In de volgende legislatuur dient een gemeente enkel nog een integraal meerjarenplan op te maken. Het sportbeleidsplan - net zoals andere sectorplannen - zijn niet meer verplicht op te maken als subsidiëringsvoorwaarde voor Vlaanderen.

Extra info

 
 
  •  ShareDelen
  • Afdrukken