ISB-sportverzekering voor gemeentelijke activiteiten

Kerninfo

 

Over de ISB-sportverzekering


Als sportdienst organiseer je heel wat activiteiten. Helaas leiden intensieve inspanningen vaak ook tot een ongeluk(je). Om je deelnemers te beschermen tegen de financiële gevolgen van een verkeerde beweging of handeling, is er de ISB-sportverzekering. Een eenvoudige en complete verzekering voor wanneer een van je deelnemers of vrijwillige begeleiders een kwetsuur oploopt en/of aansprakelijk wordt gesteld voor materiële of lichamelijke schade aan derden.

 

En dat allemaal voor een geringe premie en tal van voordelen:

 • Minimale administratieve verplichtingen
 • Volledige dekking: lichamelijke dekking, burgerlijke en strafrechtelijke verdediging en burgerlijke aansprakelijkheid
 • Voor alle Vlaamse gemeenten en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Mogelijkheid tot verzekeren individuele verplaatsing
 • Ruime waaier van verzekerbare activiteiten

Bekijk de informatiebrochure ISB-sportverzekering


 

 

Procedure


1. Meld een activiteit

2. Aangifte van een sportongeval 

 

Schreef jouw gemeente nog niet in op de ISB-sportverzekering?

 

   

Wetgeving

Het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk vzw voerde een onderzoek uit naar de mogelijke gevolgen van de wet inzake de verzekering van vrijwilligers en hun organisaties. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het eindrapport 'Verzekeringen & vrijwilligerswerk'.

 

Meer over vrijwilligers


FAQ's

 

Wie en wat verzekert de basispolis ISB-sportverzekering?

 

De ISB-sportverzekering dekt de lichamelijke, burgerlijke en strafrechtelijke verdediging van deelnemers en vrijwillige begeleiders aan activiteiten van de sportdienst, de sportraad of vzw binnen een gemeente die instaat voor sportpromotie van het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

 

Welke activiteiten vallen onder de polis en welke niet?

 

In aanmerking komen initiaties, sportkampen, lessenreeksen, sportcursussen, sportacademies, sporthappenings, recreatieve tornooien die occasioneel plaatsvinden. 

 

Uitgezonderd duiksport in open wateren; alle vormen van triathlon, quadrathlon en aanverwante organisaties; luchtsporten (zoals parachutisme, parasailing, zweefvliegen, delta-plane, e.a.); wielerwedstrijden (die onder de toepassing vallen van het KB van 21 augustus 1967 of alle andere wettelijke bepalingen die deze wetgeving zouden vervangen, wijzigen of aanvullen); gemotoriseerde sporten (zoals motorsport, autosport, e.a.) en alle activiteiten in georganiseerd competitie- of trainingsverband evenals professionele wedstrijden waaraan al dan niet prijzen zijn verbonden, zijn initiaties in alle sporttakken verzekerd. 

Vallen hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct on der de noemer lichamelijke ongeval?

Vanaf 2013 is de ISB-sportverzekering voor alle intekende gemeenten, provincies en VGC automatisch uitgebreid met de dekking van hartproblemen. Het zich plots manifesteren van een beroerte (cerebro vasculair accident) en een hartprobleem, zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct valt vanaf dan onder de noemer lichamelijk ongeval en is bijgevolg verzekerd.

 

afbeelding hartfalen

 

 

 

 

Wie en wat verzekert de optie individuele verplaatsing?

 

De optie individuele verplaatsing is een optie bovenop de basispolis. Deze verzekert de deelnemers en vrijwillige begeleiders voor lichamelijke ongevallen tijdens de verplaatsing tussen thuis en de verzamelplaats voor de verzekerde activiteit.

 

Wie kan intekenen op de verzekeringspolis van ISB?

 

De polis is van toepassing op de:

 

 • Gemeente (onafhankelijk van structuur sportdienst: AGB, autonome dienst, vzw...)
 • Provincie
 • Sportraad
 • Vzw binnen een gemeente die instaat voor sportpromotie
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie

van het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De gemeente hoeft geen lid te zijn van ISB om in te schrijven.

 

Hoe kan je intekenen op de basispolis en optie individuele verplaatsing verzekering?

 

Heel eenvoudig. Vul een inschrijvingsformulier in:

 • Inschrijvingsformulier basispolis
 • Inschrijvingsformulier optie individuele verplaatsing

Alle praktische documenten worden na inschrijving opgestuurd.

 

Hoeveel betaal je voor de basispolis en/of optie individuele verplaatsing?

 

Voor de basispolis betalen de gemeenten onder de 100.000 euro inwoners 0,060 euro per inwoner per jaar en voor de optie individuele verplaatsing 0,01 euro per inwoner per jaar . Een gemeente met bijvoorbeeld 30.000 inwoners betaalt voor de basispolis 1800 euro en voor de optie individuele verplaatsing 300 euro per jaar. De bedragen zijn inclusief btw en administratieve kosten. Provincies of steden met meer dan 100.000 inwoners nemen best persoonlijke contact op met ISB op 03 780 91 00 of secretariaat@isbvzw.be

 

Moet je ieder jaar opnieuw intekenen?

 

De intekening op de basispolis en optie individuele verplaatsing wordt, mits een aangetekend schrijven met vraag tot opzeg, jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggen kan jaarlijks vóór 30 november. 

 

Hoe kan je uittekenen?

 

Via een aangetekend schrijven aan ISB vóór 15 november voorafgaand aan het jaar waarin men geen gebruik meer wenst te maken van de polis.

 

Hoe moet ik te verzekeren activiteiten melden aan ISB?

 

Alle activiteiten worden op voorhand gemeld aan ISB op het ISB-sportverzekering-meldingsformulier via sportverzekering@isbvzw.be (enkel meldingsformulieren)

 

Voor de melding van de activiteiten dient volgende werkwijze toegepast te worden:

 • 1ste meldingsperiode: vóór 16/1 de activiteiten voor januari, februari, maart en april of het ganse jaar
 • 2de meldingsperiode: vóór 1/5 de activiteiten voor mei, juni, juli, en augustus.
 • 3de meldingsperiode: vóór 1/9 de activiteiten voor september, oktober, november en december
 • Extra activiteiten kunnen 7 dagen voor de activiteit gemeld worden

 

In dit overzicht moet duidelijk datum, tijdstip, locatie en omschrijving per activiteit vermeld worden.

Enkele aandachtspunten:

 

 • Activiteiten chronologisch melden en niet per thema, sport of frequentie.
 • Altijd ISB-standaard-meldingsformulier gebruiken, dus ook als men een lijst als aparte bijlage toevoegt.
 • Bewaar voor jezelf de gemelde activiteiten
 • Geef een duidelijke omschrijving van de activiteit, zodat er geen twijfel mogelijk is over de aard ervan.

 

Wat als er een ongeval gebeurt?

 

Bij een ongeval dient de organisator een ISB-ongevalaangifteformulier volledig en correct ingevuld, ondertekend en binnen de 8 dagen te bezorgen aan ISB vzw, August De Boeckstraat 1 bus 3, 9100 Sint-Niklaas. Verdere afhandeling gebeurt tussen Ethias en het slachtoffer.

Hoe lang duurt de verwerking van een ongevalsaangifte

 

Een ongevalaangifteformulier dat toekomt bij ISB, wordt geregistreerd en gecontroleerd op eventuele onvolledigheden of fouten. Indien er geen opmerkingen zijn, sturen wij de aangifte door naar Ethias. Dit gebeurt binnen de 10 dagen na ontvangst.

 

De verwerking bij Ethias (toewijzen dossierbeheerder, openen dossiernummer, brief aan slachtoffer) duurt gemiddeld 6 weken. Wanneer een dossier geopend wordt, zullen de slachtoffers rechtstreeks op de hoogte gebracht worden.

 

Hoe ongevalaangifteformulieren bestellen?

 

Ongevalaangifteformulieren kan je aanvragen bij het ISB-secretariaat via secretariaat@isbvzw.be of 03/780 91 00.

 

Wat met de onkostennota's, rekeningen ...?

 

Het slachtoffer ontvangt van Ethias een brief met een dossiernummer. De onkostennota's, rekeningen, enz. kunnen vanaf dan rechtstreeks aan Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt bezorgd worden. Deze hoeven dus niet naar ISB gestuurd te worden.

 

Zijn activiteiten van de cultuur- of jeugddienst verzekerd?

 

Enkel als de cultuur –of jeugddienst een activiteit doet in samenwerking met de sportdienst en waarbij de sportdienst hoofdorganisator is.

 

Wat wordt verstaan onder 'hoofdorganisator' ?

De hoofdorganisator staat in voor het verstrekken van info over de activiteit, het voeren van de promotie, het aanstellen van lesgevers of begeleiders, het leveren van materieel, het voorzien van accommodatie, ... Belangrijk is vooral dat de hoofdorganisator controle en toezicht uitoefent op de activiteit, vermits hij er verantwoordelijk voor is. Dit kan rechtstreeks gebeuren of via een aangestelde door de hoofdorganisator.

 

Is de verzekering ook voor activiteiten van sportclubs ?

De verzekering geldt niet voor activiteiten van sportclubs. Clubs kunnen hun activiteiten verzekeren via de voor hen aangestelde instanties, zoals federaties of private verzekeringsmaatschappijen.

 

Zijn deelnemers van buiten de organiserende gemeente of provincie verzekerd ?

 

De organisator telt als referentiepunt en niet de woonplaats van de deelnemer. Alle deelnemers van een activiteit georganiseerd door een gemeente of provincie die de polis onderschreef, zijn dus verzekerd.

 

Zijn tornooien of (beker-)competities verzekerd ?

Indien dit een occasioneel recreatief tornooi is, waarvan de hoofdorganisator de sportdienst, sportraad of vzw sportpromotie is, kan deze activiteit verzekerd worden. Indien het echter gaat om een uitgebreide en georganiseerde competitie, met wekelijkse wedstrijden, adviseert het ISB de gemeentelijke sportdiensten de deelnemende clubs te wijzen op verzekeringsmogelijkheden bij federaties of private maatschappijen.

 

Zijn deelnemers verzekerd bij een verplaatsing tijdens de activiteit?

Groepsgewijze verplaatsingen zijn verzekerd. Dit op voorwaarde dat er afgesproken wordt op een locatie van waaruit iedereen gezamenlijk vertrekt. Busvervoer naar het zwembad of ander sportdomein is dus ook verzekerd.  

Zijn verenigingswerkers die activiteiten begeleiden ook via deze polis verzekerd?

Wie een beroep doet op een verenigingswerker moet voor deze persoon een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering lichamelijke schade hebben. Het is de werkaanbieder die hier voor instaat.
Als voldaan is aan de voorwaarden van de ISB-sportverzekering (hoofdorganisator, type activiteit, etc.), zijn zowel vrijwilligers als verenigingswerkers  die instaan voor de begeleiding van de activiteit via de ISB-sportverzekering verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verdediging. 
Lees meer over verenigingswerk!


Wordt in het geval van hyperventilatie een tussenkomst voorzien?

De verzekering dekt lichamelijke ongevallen ten gevolge van de 'eigenheid van de activiteit'. Hyperventilatie wordt gecategoriseerd onder de noemer van 'eigen aan het organisme'. De verzekering is in de meeste gevallen dus niet van toepassing in het geval van hyperventilatie. Indien er echter kan aangetoond worden dat de hyperventilatie uitsluitend het gevolg is van de actviteit zelf, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Dat kan aangetoond worden door een medisch verslag.

 

Kan je als ouder sociaal verlof om dwingende redenen ingeven bij de verzekering?

Wij verzekeren enkel de medische kosten van het slachtoffer, niet de financiële gevolgschade van de ouders. Hier komt de ISB sportverzekering dus niet in tussen. 

 

Zijn activiteiten in het buitenland verzekerd?

Enkel ééndaagse begeleide activiteiten met vertrek en aankomst in België zijn verzekerd. Meerdaagse activiteiten in het buitenland zoals een skireis zijn niet verzekerd.

 

Worden altijd alle behandelingskosten terugbetaald?

Voor medische verstrekkingen is de tussenkomst gelijk aan 100 % van het tarief van het R.I.Z.I.V. verminderd met de terugbetaling die de verzekerde ontving van het ziekenfonds.

Medische kosten die niet in de nomenclatuur van het R.I.Z.I.V. zijn opgenomen (voorgeschreven door de geneesheer) kunnen tot € 250 terugbetaald worden. 

 

Wat verstaan we onder begeleide activiteiten?

Begeleiding of toezicht houdt in dat er permanente controle is op de activiteit, door (een) perso(o)n(en) met het nodige gezag en bekwaamheid in verhouding tot de activiteit.

 

Zijn toeschouwers van de activiteiten verzekerd?

Een toeschouwer, in de echte zin van het woord, is enkel verzekerd indien het ongeval te wijten is aan 'slechte organisatie' van de activiteit. Een deelnemer aan de activiteit tijdens de pauze neemt tijdelijk de rol van toeschouwer op.

 

Dekt de ISB-sportverzekering een deelnemer die schade aan infrastructuur of materialen aanbrengt?

Een deelnemer die schade toebrengt aan een sporthal, eigendom van of gehuurd door de gemeentelijke sportdienst is niet gedekt voor burgerlijke aansprakelijkheid. De organisator (gemeente) kan via een andere polis dan de ISB-sportverzekering hier wel verzekerd voor zijn.

 

De schade veroorzaakt aan materieel, kledingsstukken en persoonlijke voorwerpen van al of niet door deze verzekeringsovereenkomst verzekerde sportbeoefenaars, behalve van scheidsrechters en officiëlen in de uitoefening van hun functie, zijn uitgesloten van de ISB-sportverzekering.

 

Een deelnemer die schade aanbrengt aan een geparkeerde wagen naast een sportterrein is wel gedekt door de ISB-sportverzekering. De deelnemer die schade aanbracht wordt als slachtoffer vermeld.


Wordt brilschade gedekt door de ISB- sportverzekering?

Vanaf 2017 is schade aan brillen en lenzen ook gedekt door de ISB-sportverzekering. Deze schade is alleen gedekt op voorwaarde dat deze gepaard gaat met een lichamelijk letsel en de bril of lenzen gedragen wordt op het ogenblik van het ongeval.

 


 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken