Kern van de subsidieoproep

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 2.300.000 euro

 

Voor infrastructuurwerken is 2.000.000 euro beschikbaar. Hier zijn volgende maximumbedragen bepaald:

 • Go!-scholen: 200.000 euro
 • Gesubsidieerd secundair onderwijs: 120.000
 • Gesubsidieerd lager onderwijs: 140.000

  

De overige 300.000 euro wordt gebruikt voor exploitatie. De subsidie dekt maximaal 50% van de exploitatiekost, met een plafond van 30.000 per aanvrager.


Wie kan een aanvraag indienen?

Alle inrichtende machten en schoolbesturen in het leerplichtenonderwijs (basis en secundair) uit Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) komen in aanmerking. 

 

De infrastructuurwerken moeten gerealiseerd worden voor 31 oktober 2018.

 

Na de subsidie moet:

 • Een extra openstelling van 5u worden toegevoegd aan reeds bestaande openstelling 
 • De sporthal ten minste 3 jaar worden opengesteld
 • Overdekte sportruimte beschikbaar zijn met een minimale oppervlakte van 200 m²

 

Waarvoor kan je subsidies aanvragen?

1. Infrastructuurwerken

 • Om de toegang te verbeteren
 • Om het sportieve gebruik te verbeteren
 • Aan het sanitair

 

2. Exploitatiekosten

 • (Personeels)kosten die verbonden zijn aan de extra openstelling van de schoolsportinfrastructuur
 • Tijdens schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 

    

Waar, wanneer en hoe dien je je aanvraag in?


De verantwoordelijkheid voor de volledigheid van het ingediende dossier ligt bij de aanvrager.

 

Het volledige dossier mail je naar sport@sport.vlaanderen met als onderwerp 'projectoproep schoolsportinfrastructuur' en per post naar dit adres:

Sport Vlaanderen
Afdeling Subsidiëring
Arenbergstraat 5
1000 Brussel

 

Op welke manier wordt jouw aanvraag beoordeeld?

De beoordelingscommissie is samengesteld uit afgevaardigden van de beleidsdomeinen sport en onderwijs: 3 afgevaardigden van Sport Vlaanderen, 1 afgevaardigde van het Departement Onderwijs en Vorming, 1 afgevaardigde van AGION, 1 afgevaardigde van GO! en 1 afgevaardigde van ISB als raadgevend lid.

 

In de eerste plaats kijken we na of de ingediende dossiers voldoen aan de volgende minimale eisen:

 •  De deadline voor indiening werd gerespecteerd
 •  Het subsidiedossier is volledig (ingevuld en ondertekend aanvraagformulier + begroting)
 •  De opgenomen kosten gelden voor infrastructuurwerken en/of bijkomende exploitatiekosten
 •  De infrastructuurwerken moeten uiterlijk op 31 augustus 2018 klaar zijn
 •  De exploitatiekosten moeten betrekking hebben op de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019

  

De selectiecriteria (met bijhorend gewicht in %) moeten ervoor zorgen dat de geselecteerde projecten aansluiten bij de doelstellingen van de oproep:

 1. Het aantal uren buitenschoolse openstelling dat wordt gecreëerd, ook rekening houdend met openstelling in de weekends en schoolvakanties. Zowel het totale aantal uren als de extra inspanning worden meegenomen in de beoordeling. De extra inspanning moet minstens een extra openstelling van 5 uren op weekbasis zijn. (40%)
 2. De kwaliteit van het exploitatieplan: samenwerking, lange termijn-denken, innovatieve ideeën rond openstelling, … (25%)
 3. De kwaliteit van het aanbod: in hoeverre wordt de schoolsportinfrastructuur kwaliteitsvoller voor clubs, sportdienst en tegelijkertijd voor de lessen lichamelijke opvoeding? (25%)
 4. De diversiteit van de gebruikers: leerlingen via sport na school, sportclubs, sportdiensten … (10%)

  

Bij gelijke scores hebben projecten die zowel inzetten op infrastructuur als exploitatie een voordeel. Als er dan nog ex aequo’s zouden zijn, dan wordt voorrang gegeven aan die projecten die het hoogst scoren op het criterium 'aantal uren buitenschoolse openstelling'.

 

Bekijk de volledige oproep met alle details

 

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken