Aftoetsingsmoment aangepast Decreet Sport voor Allen

26 mei 2011

Op 24 mei jl. werd in Antwerpen een info- en aftoetsingsmoment georganiseerd door ISB. Hier werd door het Bloso en kabinet sport een conceptnota voorgelegd omtrent een aangepast Decreet Sport voor Allen, op basis van Decreet Sport voor Allen.

De huidige Vlaamse regering maakt van planlastvermindering één van haar speerpunten. Recent werd dan ook een ontwerp van Decreet Planlastvermindering goedgekeurd. Binnen de principes van dit kaderdecreet zullen de sectorale decreten, waaronder ook het Decreet Sport voor Allen aangepast moeten worden. Naast het Decreet Planlastvermindering biedt de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) een instrumentarium voor lokale besturen om integraal via één meerjarenplan te plannen en via één systeem te rapporteren, wat administratieve vereenvoudiging kan mogelijk maken.

 

 

 

Het aftoetsingsmoment, met aanwezigheid van een 150-tal sportfunctionarissen en schepenen, was een stap in het proces van de opmaak van een aangepast decreet. Na voorbereidend werk in een stuurgroep (kabinet, Bloso en ISB als adviserend vertegenwoordiger van het werkveld) en bespreking met klankbordgroep (enkele sportfunctionarissen, uniefs, bestuurskundigen, ...) en o.a. VVSG werd door kabinet en Bloso een conceptnota voorgelegd. Bedoeling was plus- en minpunten te verzamelen en consequenties van bepaalde keuzes af te toetsen.


 

Inleidend werd door het kabinet  van minister Bourgeois, verantwoordelijk voor bestuurszaken een algemeen beeld geschetst van het Decreet Planlastvermindering en het instrumentarium van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). U kan hier de presentatie downloaden:

Vervolgens werd een gedetailleerde conceptnota omtrent een aangepast Decreet Sport voor Allen toegelicht door het kabinet sport en Bloso. Gezien het belang van duiding en het opzet van dinsdag kan de presentatie niet online worden aangeboden. Met vragen kan u uiteraard steeds bij ISB terecht, wij informeren u graag. Via mail bezorgen wij graag de gewenste informatie.

 

Als ISB waarderen we de participatieve aanpak van de Vlaamse overheid en het betrekken van het werkveld via dit aftoetsingsmoment en in de stuurgroep. Debat is zonder twijfel waardevol in een veranderingsproces als dit. 

 

Dé rode draad was echter de kritiek op de gedetailleerde randvoorwaarden die mogelijks blijven gesteld worden, samen met het gebrek aan autonomie en vertrouwen op vlak van concrete (financiële en operationele) invulling van de beleidsprioriteiten door sportdiensten. Momenteel wordt een duidelijk signaal over de concrete vertaling van de geest van het decreet planlastvermindering naar het decreet sport voor allen nog gemist. Daarentegen mogen we wel concluderen dat de algemene inhoud van de voorgestelde beleidsprioriteiten niet negatief ontvangen werd. Ook het verderzetten van de thema's van het vorige decreet en bv. het vragen van co-financiëring is positief. 

 

Graag vernemen wij nog reacties (pluspunten, minpunten én suggesties) die we namens ISB als input vanuit het werkveld kunnen benutten bij bespreking van de consequenties van mogelijke keuzes.

 

Meer info, vragen, reacties: david.nassen@isbvzw.be en roel.vancaenegem@isbvzw.be

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender