Samenstelling sportraden

11 februari 2013

Het is mogelijk om al in 2013 een sportraad op te richten volgens het  nieuwe Decreet Lokaal Sportbeleid.

 

Dankzij een aantal overgangsbepalingen in de regelgeving is het mogelijk om al in 2013 een sportraad op te richten volgens het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid. Dit laat toe om de adviesorganen bij de start van de nieuwe legislatuur te stroomlijnen met de nieuwe regelgeving van het Decreet Lokaal Sportbeleid (wat een ook voorbeeld is van de geest van het Decreet Planlastvermindering om de Vlaamse timing van regelgeving te laten samenlopen met de lokale timing). Een sportraad samengesteld op basis van huidige Sport voor Allen-decreet is echter ook in orde aangezien deze niet strijdig is met de nieuwe bepalingen.

 

Rond de timing voor de samenstelling was er enige onduidelijkheid na de provinciale infomomenten in december over het Decreet Lokaal Sportbeleid. Naar aanleiding van overleg tussen ISB en Bloso, mocht iedere sportdienst vorige week een e-mail van Bloso ontvangen met verduidelijking over de timing.

 

Enkele andere verschilpunten op een rijtje:

  • Waar de sportraad volgens het decreet Sport voor Allen-beleid een afzonderlijke autonome sportraad moest zijn (art. 28), is in het nieuwe decreet Lokaal Sportbeleid bepaald dat de sportraad autonoom advies moet kunnen uitbrengen.
  • Ten opzichte van het decreet Sport voor Allen bevat het decreet Lokaal Sportbeleid minder bepalingen over de samenstelling van de sportraad. In het decreet Sport voor Allen-beleid werd er gesteld dat de sportraad representatief moet zijn voor alle vormen van sportbeoefening. Het bestuur betrekt in de sportraad de actoren die de Nederlandstalige sport bevorderen. Van de sportraad zijn lid: 1° de afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven o.a. sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisatie, zowel private als publieke die sportieve activiteiten ontplooien op het van toepassing zijnde grondgebied; 2° deskundigen inzake sport. Het verdwijnen van deze bepalingen betekent echter niet dat representativiteit niet meer van tel is. Integendeel via het Gemeentedecreet (art. 200) wordt gesteld dat de gemeenteraad de nadere voorwaarden vaststelt voor de representativiteit. Ook in het Cultuurpact wordt vermeld dat elke overheid alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen moet betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid (nvdr: in het Cultuurpact valt sport onder cultuur).
  • Het decreet Lokaal Sportbeleid legt niet meer op dat de sportraad uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw wordt samengesteld en erkend. Maar als deze (of een andere) termijn wel in de statuten vermeld staat, moet dit natuurlijk gerespecteerd worden.

Op 27/02/2013 en 05/03/2013 organiseert ISB de sessies 'Een adviesraad sport met toekomst'. Meer info en inschrijven.

 

Een brochure met informatie en inspiratie voor de samenstelling en werking van de sportraad vertrekt in die periode ook richting sportraden en sportdiensten.

 

  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken