Verenigingswerk

Sportbegeleiders, scheidsrechters, juryleden ... kunnen sinds 15 juli 2018 vergoed worden via het statuut verenigingswerk.

 

Het statuut verenigingswerk is een onderdeel van de regeling rond bijklussen. Die bijklusregeling bepaalt dat je binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden onbelast mag bijverdienen bovenop je beroepsinkomsten.

 

Deze wetgeving reikt een instrument aan om een antwoord te geven op de grijze zone tussen de onkostenvergoeding in het kader van vrijwilligerswerk en verloning in het kader van professionele arbeid.

 

Bijverdienen versus vrijwilligerswerk en professionele arbeid

 

Verenigingswerk heeft een andere finaliteit dan vrijwilligerswerk en professionale arbeid. Het vrijwilligerswerk is een zeer waardevol en essentieel onderdeel van de sportsector en dit statuut mag geen afbreuk doen aan vrijwillig engagement en het eventueel voorzien van een onkostenvergoeding voor vrijwilligers.

 

Daarnaast moet het de ambitie zijn en blijven van de sportsector om verder te professionaliseren en waar mogelijk te gaan voor volwaardige jobs en zo duurzaam te professionaliseren. Bovendien staat het streven naar kwaliteitsvolle begeleiding los van het statuut waarin men als sportbegeleider actief is en moet via diverse instrumenten (subsidie, opleiding, campagnes, ondersteuningsbeleid, ...) hier steeds aan gewerkt worden.

 

Het verenigingswerk kan mogelijks wel een antwoord bieden op het oneigenlijk gebruik van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers en een opstap zijn naar professionele arbeid in de sportsector. Bovendien kan het instrument zijn voor een transparantere en gerichte vergoeding van semi-professionele activiteiten in de sportsector binnen een algemeen kwaliteitsbevorderingsbeleid.

 

  • Voorwaarden voor verenigingswerk

  Ook lokale besturen kunnen verenigingswerkers inzetten


  Verenigingen, maar ook openbare besturen, vooral uit de lokale sector, treden vaak op als organisator van initiatieven in de socioculturele sfeer. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, dan moeten voor de betaalde diensten die personen die in hun vrije tijd komen verrichten, geen belastingen of sociale bijdragen betaald worden.

   

  Hou er wel rekening mee dat verenigingswerk niet mag ter vervanging van een personeelslid en dat er beperkingen zijn voor de combinatie met vrijwilligerswerk (zie verder).

   

  Specifieke informatie voor een openbaar bestuur: flyer voor openbare besturen


  Voor wie?

  • De regeling geldt enkel voor particulieren: werknemers die minimaal 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep, gepensioneerden
  • Op de website www.bijklussen.be staat een gedetailleerd overzicht.

  Welke activiteiten?

  • Niet-commerciële activiteiten die op de lijst van toegelaten activiteiten staat. Wat niet op deze lijst staat is niet toegelaten.
  • Voor de sportsector gaat dit onder andere om sportlesgevers, jeugdsportcoördinatoren, scheidsrechters/juryleden, conciërge van sportinfrastructuur, verstrekker van opleidingen, lezingen ... bij sportverenigingen, hulp bieden bij het opstellen van nieuwsbrieven en websites, etc.
  • Op de website www.bijklussen.be staat steeds de meest actuele lijst van toegelaten activiteiten.

  Limieten?

  • 6.000 euro per jaar en maximaal 500 euro per maand (jaarlijkse indexatie)
  • Let op: in die 6.000 euro per jaar zijn verplaatsings- en andere onkosten inbegrepen, het bedrag geldt voor de drie soorten klussen samen (verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie)
  • Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en een eerste indexering vond reeds plaats. Voor 2020 zijn de maxima: 6.340 euro per jaar en 528,33 euro per maand
  • Voor specifieke activiteiten die met sport te maken hebben, is er een uitzondering. Daar ligt de maandelijkse limiet op 1.000 euro per maand (jaarlijkse indexatie). Het geïndexeerd bedrag voor 2020 bedraagt 1.056,66 euro per maand. Let op, er is geen uitzondering voor de jaarlimiet, die blijft wel dezelfde.
   Volgende profielen komen voor deze uitzondering in aanmerking:
   • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
   • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

  Beperkingen?

  • Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever (tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst) of bij dezelfde vereniging waar je in dezelfde periode vrijwilligerswerk met een onkostenvergoeding doet.
  • Verenigingswerk mag niet ter vervanging van een personeelslid.


 • Administratieve verplichtingen bij verenigingswerk

  Registratie

  • Online aangifte via www.bijklussen.be  vóór aanvang van de prestatie van de verenigingswerker.
  • In de FAQ's op www.bijklussen.be vind je een overzicht van de gegevens die je nodig hebt om een aangifte te doen.

  Bijkluscontract

  • Er moet een samenwerkingsovereenkomst op basis van de modelovereenkomst afgesloten worden die minstens het type dienst, de duurtijd van de dienst en de vergoeding vermeldt. 

  Verzekering

  • Wie een beroep doet op een verenigingswerker moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering lichamelijke schade hebben.

 • Veelgestelde vragen verenigingswerk

  Zijn verenigingswerkers die activiteiten begeleiden die onder de polis van de ISB-sportverzekering vallen ook via deze polis verzekerd?

  • Wie een beroep doet op een verenigingswerker moet voor deze persoon een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering lichamelijke schade hebben. Het is de werkaanbieder die hier voor instaat.
  • Als voldaan is aan de voorwaarden van de ISB-sportverzekering (hoofdorganisator, type activiteit, etc.), zijn zowel vrijwilligers als verenigingswerkers  die instaan voor de begeleiding van de activiteit via de ISB-sportverzekering verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke verdediging. 

 • Meer informatie over verenigingswerk

  Veelgestelde vragen
  • Op de website www.bijklussen.be staan zowel vanuit het perspectief van een openbaar bestuur of vereniging als vanuit het perspectief van de bijklusser heel wat praktische vragen met het antwoord.
  • Met vragen kan je telefonisch of via een contactformulier terecht bij de betrokken federale overheidsdiensten: helpdesk

  Relevante websites

  Infosessies

  • Het Dynamo Project en Sportwerk Vlaanderen slaan de handen in elkaar en organiseren eind september 2018 en begin oktober 2018 provinciale infoavonden over het verenigingswerk.
  • Meer info via www.dynamoproject.be/bijscholingen

 • ShareDelen
 • Afdrukken