Nu ook personeelskost ter verantwoording van middelen via Decreet Lokaal Sportbeleid

03 augustus 2015
Nu ook personeelskost ter verantwoording van middelen via Decreet Lokaal Sportbeleid

Elke gemeente kreeg een brief van Bloso. Wat betekent dit concreet? 


Tegen 31 juli moesten alle gemeentebesturen hun jaarrekening 2014 indienen bij de Vlaamse overheid. Daarin moesten zij ook de subsidies verantwoorden voor de sectorale decreten zoals het Decreet Lokaal Sportbeleid. Dit laatste gebeurt in principe via de vermelding van de codes van de Vlaamse beleidsprioriteiten sport.  


Brief van Bloso 

Eind juli richtte Bloso namens de minister van Sport hierover een schrijven aan de colleges. De sportdiensten ontvingen hiervan een kopie via e-mail op 31 juli:

 

In dit schrijven wordt gemeld dat voor de verantwoording van de subsidie (incl. de cofinanciering) ook de personeelskost ingebracht kan worden a rato van de door het personeel geleverde inzet i.f.v. de respectievelijke  beleidsprioriteiten 2, 3 en 4 (niet 1=subsidie).

Indien dit nodig is voor de verantwoording van een welbepaalde BPS, rest of cofinanciering dient de gemeente deze informatie bijkomend aan te leveren aangezien deze kost meestal niet gekoppeld is aan een LSBVBP-code.

 

Volgende informatie dient bijgevolg aangeleverd te worden:

 • Naam personeelslid
 • Functie/opdracht/werkzaamheden i.f.v. acties beleidsprioriteit 2 en/of 3 en/of 4
 • Bedrag afzonderlijk i.f.v. beleidsprioriteit 2 en/of 3 en/of 4 (incl.berekening)

Zij die reeds bezwaar hebben ontvangen of nog ontvangen vóór einde augustus kunnen de inhoud van dit schrijven eventueel gebruiken in het kader van hun bezwaardossier.

 

Wat betekent dit?

Als je als gemeente of sportdienst vaststelt dat je niet voldoende uitgaven hebt om de subsidies te verantwoorden op basis van de codes van de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport, dan krijg je de kans om deze uitgaven alsnog te verantwoorden door extra informatie te bezorgen. Bovendien kan je voor Beleidsprioriteit 2, 3 en 4 ook nog de gemaakte personeelskosten inbrengen.  

 

Binnen de maand (tegen 31 augustus 2015) moet je aan Bloso extra informatie bezorgen over gedane uitgaven. Dit kan als je van Bloso een mail kreeg over tekorten. Het kan ook als je nog geen mail kreeg, maar als je zelf weet dat je jaarrekening 2014 niet alle subsidie verantwoordt.

 

Verantwoording met personeelskosten

Bezorg niet de totale loonkost van een medewerker. Hanteer de loonkost specifiek voor de acties bij een bepaalde BPS a rato van de tijdsinvestering, bijvoorbeeld:

 • A rato van het aantal deelnemers uit kansengroepen (voor bijvoorbeeld BPS4)
 • De loonkost van een sportpromotor a rato van het aantal uren voor een activiteit in BPS3 of 4
 • ...

 

Ook voor werkingsjaar 2015

Dit geldt zowel voor 2014 maar ook voor de verantwoording van werkingsjaar 2015 die zal gebeuren in juli 2016. In 2016 zal je namelijk nog verantwoording afleggen voor 2015 op basis van het huidige Decreet Lokaal Sportbeleid.

 

Vanaf werkingsjaar 2016 zal de inkanteling van het Decreet Lokaal Sportbeleid (en de andere sectordecreten) in het gemeentefonds in voege zijn. Er zijn dan geen Beleidsprioriteiten meer (en bijhorende %'s).

 

In juli 2017 zal je hier dus bij de jaarrekening 2016 geen rekening meer mee moeten houden. De bedragen die je gemeente of stad in 2016 zal krijgen bij de inkanteling liggen nu al vast. De afrekening van werkingsjaar 2014 of 2015 verandert hier niets meer aan.  

 

Een gewaardeerd voorstel

Als ISB zijn we ervan overtuigd dat gemeenten de nodige inspanningen deden met bijhorende uitgaven voor de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport. We stelden vast dat het voor sportambtenaren niet altijd evident is om, met het oog op de verantwoording, binnen het gemeentelijke systeem van de BBC vat te hebben op de specifieke bepalingen van het Decreet Lokaal Sportbeleid.

 

We waarderen dus de inspanning en het voorstel van Bloso zoals hierboven toegelicht. We willen de gemeenten dan ook aanbevelen om in de mate van het mogelijke gebruik te maken van de voorgestelde mogelijkheden om zo de aangereikte subsidies optimaal te gebruiken.

 

Meer info

Met vragen kan je in eerste instantie contact nemen met je dossierbeheer bij Bloso. Voor extra uitleg kan je ook bij ISB terecht.

 

 

 

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender