Vlaams Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

In uitvoering van de Vlaamse Beleidnota Sport 2009-2014 gaf Vlaams minister van Sport, Muyters de opdracht aan het Platform Sport voor Allen om een actieplan op te stellen ter concretisering van zijn beleidsnota. In eerste fase in 2011 maakte het Platform Sport voor Allen, samengesteld uit alle Vlaamse sportactoren onder voorzitterschap van Bloso een visietekst op. Op basis hiervan formuleerde de minister 32 beleidsprioriteiten die in het voorjaar 2012 door het platform in een actieplan werden uitgewerkt met alle actoren.

Met het bijna 100 pagina's dikke rapport kreeg de minister van het platform concrete voorstellen om zijn beleidsnota 2009-2014 te realiseren. De actiepunten zijn geclusterd rond 8 thema's. Als ISB lichten we er hieronder enkele aansprekende voorgestelde actiepunten voor gemeenten en sportdiensten uit (met vermelding van de pagina waar je het actiepunt kan vinden):

 1. Professionalisering en tewerkstelling:
  • Professionalisering in sportclubs o.a. via het aangepast Decreet Lokaal Sportbeleid (p 8)
  • Creëren van volwaardige jobs o.a. op basis van ervaringen met sociale economie (bv. zaalwachters) (p 10)
  • Uitwerken statuut semi-agorale arbeid ( p 12)
 2. Sportkaderopleidingen
  • Samenwerkingen opzetten met onderwijs, VDAB en andere partners voor specifieke sportberoepen (redder, sportaccommodatiemedewerker, ...) (p 19)
 3. Transversale samenwerking
  • Uitbreiding SNS-pas en Sportsnack door heroriëntering en uitbreiding aantal FOLLO's (o.a. via regionale samenwerking tussen gemeenten (en scholen) p 28)
  • Samenwerking omtrent kinderopvang (o.a. bv. via een pilootproject met combinatiefuncties van lesgevers in sportdienst, club én kinderopvang (p 31).
  • Samenwerking omtrent gezondheid (p 34)
 4. Laagdrempelig sport en beweegaanbod
  • Oprichten/aan de slag van/met 4 strategische groepen rond 4 doelgroepen: personen met een handicap, mensen in armoede, etnisch culturele minderheden en senioren
 5. Sportpromotie en evenementenbeleid
  • Oprichting van een permanent overlegorgaan sportpromotie (p 54)
  • Aandacht voor communicatie vooral naar niet-sporters (p 55) en monitoring van effecten (p 60)
  • Verdere uitbouw van MTB-netwerken en loopomlopen en ontwikkelen van nieuwe 'kleinschalige Fito-Fun-parken (p 59)
 6. Sport en ruimtelijke ordening
  • Oprichting van een Vlaams kennis- en infoloket (p 65)
  • Oprichten van een 'aankoopfonds' voor gronden voor bovenlokale sportinfrastructuur met bijzondere impact op ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur (p 70)
 7. Sportinfrastructuur
  • Opmaken van een brochure met goede praktijken rond energieverbruik in sportinfrastructuur, een onderzoek naar 'beste technieken' en oplijsten van mogelijke premies rond energie (vanaf p 77)
  • Subsidie voor kleinschalige, wijkgerichte sportinfrastructuur of recreatieve sportvoorzieningen (p 79)
  • Ontwikkelen van een subsidie voor de realisatie van sportinfrastructuur via regionale en/of lokale samenwerking tussen lokale actoren (gemeenten, sportclubs, ...) (p 81)
  • Opstarten van een overlegforum sport en onderwijs met als finaliteit een intentieverklaring van de ministers van sport en onderwijs (p 86) en onderhandelen van de verplichting om gesubsidieerde sportinfrastructuur van scholen open te stellen (p 86)
 8. BTW-problematiek(p 89)
  • Hier gebeurde een gedetailleerde oplijsting van de knelpunten als basis voor overleg met de bevoegde overheden en het ontwikkelen van kennis en expertise.

ISB was actief betrokken bij het algemeen platform en de 8 werkgroepen via het team en talrijke vrijwilligers uit de Raad van Bestuur of commissies. De andere actoren van het Platform Sport voor Allen zijn: Bloso, kabinet sport, Departement CJSM, SVS, VVP, VVSG, VSF, Vlabus en de VGC.

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender