Telex Raad van Bestuur: najaar

19 december 2017
Telex Raad van Bestuur: najaar

Een kort overzicht van de dossiers en projecten besproken op ISB-bestuursniveau.

 

 • Op de Raad van Bestuur van december stelden we ons Jaaractieplan 2018 op. Onze rol als kenniscentrum en een breed vormingsaanbod (met Learning Labs en de Trefdagen Sportinfrastructuur en Sportparticipatie/Buurtsport) zijn de speerpunten volgend jaar. Het ISB-Congres in Gent zal weer hét ontmoetingsmoment zijn voor de sector. Via ons aanwezige netwerk, tools en aanbod bieden we gericht ook ondersteuning aan regio- en burensportdiensten op vlak van sportbeleid, sportinfrastructuur en sportclubondersteuning. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zal de hierin een focus van ondersteuning liggen. Er werd ook een nieuw Jaaractieplan 2018 ingediend bij Sport Vlaanderen i.k.v. onze beheersovereenkomst. We hadden ook overleg met Sport Vlaanderen en het kabinet Muyters met oog op actualisering van onze overeenkomst in 2018 (i.k.v. de ontmanteling van het Decreet Lokaal Sportbeleid).
 • Bij de start van het najaar werd de campagne Zet je Gemeente in Beweging! en de brochure Bouwstenen voor een Sterk Lokaal Sportbeleid gelanceerd samen met een communicatiebureau. Hiermee zetten we in op meer 'sportbeleidskracht' met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
 • In het najaar werd het ISB-Congres 2018 voorbereid. De Raad van Bestuur legde het thema 'De Verbindende Kracht van Sport' vast, ging van een long-list naar een concrete line-up van plenumsprekers en grote lezingen. Er werd ook een kwaliteitschecklist opgesteld naar organisatie, concept en catering om een optimale congresbeleving te blijven garanderen. We onderzoeken ook de mogelijke locaties voor 2019 en 2020.
 • In oktober besprak de Raad van Bestuur een conceptnota omtrent verdere ondersteuning van de sector omtrent de leerlijn zwemmen en de zwembrevetten. Er zal gefocust worden op kwaliteitsverbetering en -stimuleren (o.a. via gratis opleidingen) en het ondersteunen van zwembaden, zwemscholen en lesgevers. Er was in het najaar ook een nieuw platform leerlijn zwemmen met alle partners in het Vlaamse zwemlandschap (onderwijs, federaties, experten ...). Ook de nieuwe brevetten waterveiligheid en reddend zwemmen werden opgevolgd.
 • We volgden de werking van EU Sport Link, het samenwerkingsverband tussen ISB en VSF omtrent Europa, op. We stellen vast dat steeds meer Vlaamse projecten de weg vinden naar Europese subsidies of ervaringsuitwisseling. O.a. door structureel overleg met Sport Vlaanderen vinden we ook steeds meer ons weg in de EU-lobby om de belangen van onze leden te vertegenwoordigen. 
 • De Raad van Bestuur besliste ook dit concept in te zetten voor diverse sensibiliserende boodschappen i.s.m. met oa. ICES en RisicoVechtsportPlatform.
 • ISB volgde het dossier omtrent semi-agorale arbeid - verenigingswerk op i.f.v. informeren van onze leden en bewaken van de belangen van lokaal sportbeleid.
 • De Raad van Bestuur besprak de recente actualiteit omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport.
 • We maken deel uit van een werkgroep van VVSG en de lokale vrijetijdsactoren rond het nieuwe 'Decreet Naschoolse Opvang in samenwerking met Vrijetijd'. We onderschrijven de visie om open te staan voor samenwerking voor kwaliteitsvolle opvang complementair met de eigen doelstellingen van lokaal sportbeleid.
 • ISB gaf input omtrent wijzigingen in de Vlarem-reglementering. Heel wat opmerkingen van ISB werden meegenomen in de nieuwe Vlaremtrein, die de komende maanden zal geommuniceerd worden. ISB diende ook een offerte in om een onderzoek te doen naar de veiligheid in zwembaden en een eigentijdse regelgeving hieromtrent. De opdracht werd door de Vlaamse overheid aan ISB toegewezen en zal in 2018 worden uitgevoerd met Envicas. Deze opdracht zal naast onze rol als ondersteuner en belangenbehartiger van de publieke zwembaden worden opgenomen.
 • De subsidie-oproepen omtrent schoolsportinfrastructuur door ministers Muyters en Crevits werden opgevolgd. In de nieuwe oproep werden diverse aandachtspunten vanuit gemeenten en steden meegenomen (college-nota, advies sportraad, mogelijkheden voor hogescholen, uniefs en schoolzwembaden, ...).
 • Het eindresultaat van het onderzoek door VUB naar 'Wat maakt dat Buurtsport Buurtsport is?' werd opgevolgd. Resultaat zijn 8 bouwstenen van een eigentijds en sterk buurtsportbeleid. Momenteel wordt werk gemaakt van een tool hiervoor.
 • ISB deed een voordracht van bestuurders bij Sportwerk Vlaanderen (AV en Raad van Bestuur) vanuit steden en gemeenten. Door het uitstappen van de provincies zullen de statuten van Sportwerk aangepast worden. Ook voor SVS werd een nieuwe vertegenwoordiger aangeduid.
 • Samen met de recreatiedomeinen werd gewerkt aan een nota voor de bevoegde federale minister omtrent veiligheid in recreatiedomeinen.
 • De Raad van Bestuur besliste de premie voor de ISB-Sportverzekering in 2018 te behouden zoals de voorbije jaren. Het aanbod van Zeker Sporten, waarop werd ingespeeld door meer dan 90 gemeenten, werd opgevolgd. 
 • In 2018 biedt ISB opnieuw een Bedrijfspartnership aan aan bedrijven in sport en recreatie. Het concept van het aanbod blijft behouden en de ambities en scenario's werden vastgelegd. In 2018 zullen we dit herbekijken.
 • Als ISB hebben we overleg met kabinet sport en werk van minister Muyters, VTS, RedFed en de VDAB omtrent redders in zwembaden, zwemvijvers en recreatiedomeinen. We deden o.a. een bevraging om de regionale behoefte in te schatten. We experimenteren ook met een nieuwe manier van vacatures plaatsen.
 • We volgden de betrokkenheid op van ISB en de rol van lokale besturen in het project omtrent het beleidsvoerend vermogen van sportclubs dat wordt uitgevoerd door VSF.
 • Ook in 2018 zal het ISB-team, zoals nieuw in 2017, versterkt blijven met een junior staffunctie met de focus op ondersteuning kenniscentrum en coördinatie basis opdrachten/dossiers/projecten. Hierdoor blijven we kwaliteit garanderen in onze rol als kenniscentrum en creëren we ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen, projecten en het verdiepen van diverse ondersteuning.
 • ISB maakt van 2018 een planningsjaar voor de opmaak van een nieuw ISB-Beleidsplan. Op de voorjaarsvergaderingen van de ISB-afdelingen zal je hier zeker meer van vernemen. Noteer ook 24 mei 2018, want dan organiseren we onze jaarlijkse Algemene Vergadering.

 

Telex?

Om je als lid van onze ledenvereniging op de hoogte te houden van de dossiers en projecten waar ISB op bestuursvlak mee bezig is, geven we regelmatig via de ISBzine een kort 'telex-overzicht' van de items besproken op de ISB-bestuursorganen. 

 

Uitgebreide toelichting en duiding vind je uiteraard in aparte en specifieke berichten in de ISBzine per dossier of project.

 

Wanneer concrete informatie beschikbaar en relevant is, wordt zoals gewoonlijk specifiek over de betreffende dossiers gecommuniceerd naar de leden. In het telexbericht geven we enkel puntsgewijs een overzicht.

 

Indien je meer wil weten over een punt, neem gerust contact op met een van de bestuursleden of het ISB-team.

 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender