Erkenning en subsidies sportverenigingen

Kerninfo

Sportverenigingen kunnen op diverse manieren ondersteund worden. Subsidiëring is één van de mogelijkheden en dient altijd ingebed te zijn in het gemeentelijk ondersteuningsbeleid.

 

Door in te tekenen op het decreet lokaal sportbeleid kunnen gemeenten Vlaamse subsidies ontvangen in kader van een rechtstreeks financiële ondersteuning van sportverenigingen. Subsidie is voor de gemeentelijke overheden een veelgebruikt beleidsinstrument. De financiële steun van de overheid betekent voor veel verenigingen en initiatieven een welkome bron van werkingsmiddelen.

 

Een subsidiereglement maakt het mogelijk een evenwichtige, rechtvaardige en verantwoorde subsidiëring uit te bouwen. Daarnaast kan de overheid met een subsidiereglement aangeven wat ze belangrijk vindt, en de verenigingen aanmoedigen om daaraan aandacht te besteden.

 

Voor de opmaak van een gemeentelijk subsidiereglement voor sportverenigingen verwijzen we naar het handboek 'gemeentelijk subsidiereglement'.

Wetgeving

 • Decreet van 2 maart 1977 houdende regeling van de erkenning en de subsidiëring van de landelijk georganiseerde sportverenigingen
 • Decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (1)
 • Bepalingen in het Decreet Sport-voor-Allen van 9 maart 2007 voor het opstellen van subsidiereglementen:
  • Minstens 50% van de Vlaamse beleidssubsidies dienen aangewend te worden voor de directe financiële ondersteuning van sportverenigingen.
  • Alleen van toepassing voor sportverenigingen, dus niet voor éénmalige sportinitiatieven.
  • Topsport en competitiesport op hoog niveau komen niet in aanmerking.
  • De subsidies worden verdeeld op basis van een subsidiereglement waarin objectiveerbare kwaliteitscriteria worden gehanteerd.
  • Om de subsidie aan sportverenigingen te kunnen inbrengen voor Vlaamse subsidies dient de sportvereniging vooreerst erkend te zijn door de gemeente.
  • Elke door de gemeente erkende sportvereniging kan subsidies ontvangen maar de gemeente is niet verplicht
  • Een gemeente kan autonoom beslissen om subsidievoorwaarden te koppelen aan het subsidiereglement afhankelijk van de lokale noden en behoeften en beleidsdoelstellingen.
  • Enkel subsidies aan sportverenigingen aangesloten bij een unitaire sportbond niet meer ingebracht worden in de beleidssubsidie, noch in de cofinanciering of overgangssubsidie m.b.t. hoofdstuk 1.
  • Alleen het structureel en actief sportaanbod kan via dit hoofdstuk ondersteund worden.Het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld.
  • De gewone sportbegroting en de bestaande financiële ondersteuning aan sportverenigingen vermindert niet in vergelijking met het jaar 2006.
  • Als de subsidiereglementen wijzigen, moeten ze bij het jaarlijks verslag worden gevoegd.
  • Om in een vlotte en regelmatige uitbetaling van de subsidies te voorzien, moeten in de subsidiereglementen uiterste betalingsdata opgenomen worden.
  • Indien geen 50% van de beleidssubsidie besteed wordt volgens de decretale voorwaarden kan het geheel of een gedeelte van de beleidssubsisie teruggevorderd worden. 
 • Bepalingen voor het erkennen van sportclubs:
  • Een sportvereniging aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie moet erkend zijn door de gemeente.
  • De gemeente zelf bepaalt welke andere sportverenigingen ze erkent.
  • Gemeenten kunnen extra erkenningsvoowaarden toevoegen. vb: Nederlandstaligheid, minimum aantal leden, actief in de gemeente, minimum x activiteiten per jaar...

Publicaties

Uit 't veld

Extra info

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender