Sportraad

Kerninfo

De hoofdopdracht van de sportraad is advies geven over het sportbeheer en -beleid in de gemeente. De sportraad is een onafhankelijk orgaan.

 

Wetgeving

Voor de besturen die instappen in het decreet lokaal sportbeleid wordt de sportraad geregeld via dit decreet. Artikel 15 bevat de bepalingen met betrekking tot de sportraad. Voor gemeenten die niet instappen in het decreet lokaal sportbeleid wordt de sportraad geregeld via het cultuurdecreet.


Inzake adviesorganen blijft ook het gemeentedecreet (provinciedecreet) van kracht voor al wat niet geregeld wordt in het  (vb. man/vrouw-verhouding). Naast het decreet Lokaal Sportbeleid is volgende regelgeving relevant voor de samenstelling of structuur van de sportraad:

Relevante regelgeving voor de werking van de sportraad:

Publicaties

Uit 't veld

FAQ's

 

Wat is de taak van sportraad?

 

De sportraad heeft als taak advies aan de overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek, voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.

Het gemeentebestuur moet de sportraad betrekken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning met betrekking tot het beleidsveld sport en de sportraad hieromtrent ook om advies vragen. De sportraad bespreekt ook jaarlijks de door de gemeente opgemaakte jaarrekening met betrekking tot het beleidsveld sport.

 

Wat staat in de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportraad

 

Strikt genomen omvatten de statuten of het huishoudelijk reglement de interne organisatie van de sportraad. De relatie tussen gemeente en sportraad kan in een aparte afsprakennota opgenomen worden maar mag ook in de statuten bepaald worden.

 

Binnen welke termijn na de installatie van een nieuwe gemeente- of provincieraad dient een sportraad opnieuw samengesteld en erkend te worden?


Het decreet lokaal sportbeleid legt niet meer op dat de sportraad uiterlijk zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad opnieuw wordt samengesteld en erkend. Maar als deze (of een andere) termijn wel in de statuten vermeld staan, moet dit natuurlijk gerespecteerd worden.

 

De statuten (al dan niet gewijzeigd) worden steeds goedgekeurd op de eerste Algemene vergadering van de sportraad en voor goedkeuring op de gemeenteraad

 

Wie kan lid worden van de sportraad?

 

De voorwaarden tot lidmaatschap worden bepaald in de statuten van de sportraad. Over de inhoud van de statuten is er lokale autonomie mits de decretale voorwaarden. 

 

Het decreet lokaal sportbeleid bevat geen bepalingen over de samenstelling van de sportraad. Er staat wel vast dat

 • de sportraad autonoom advies geeft
 • de schepen of het collegelid, bevoegd voor sport, de vergaderingen als waarnemer kan bijwonen
 • het lidmaatschap van de sportraad niet als voorwaarde voor subsidëring kan worden gesteld

 De representativiteit van de sportraad wordt gewaarborgd via het Gemeentedecreet en Cultuurpact:

 • Gemeentedecreet (art. 200): de gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit
 • Cultuurpact: elke overheid moet alle erkende representatieve verenigingen en alle ideologische en filosofische strekkingen betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid

Het Gemeentedecreet stelt ook dat gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn.

Is een vzw-structuur voor een sportraad altijd voordelig?

 

Neen. De keuze van een vzw-structuur hangt samen met de rol die de sportraad heeft in de gemeente. Indien het louter gaat om een adviesorgaan heeft de sportraad er geen voordeel bij om te kiezen voor een VZW-structuur. Indien de sportraad ook financiële en organisatorische verantwoordelijkheid draagt, heeft de sportraad er wel voordeel bij. Een VZW-structuur (AV-RVB) kan indien gewenst wel gebruikt worden binnen een feitelijke vereniging.

 

Zijn de bepalingen met betrekking tot de sportraad in het decreet lokaal sportbeleid van toepassing op alle gemeenten?

 

Neen. Enkel op gemeenten die instapten in het decreet lokaal sportbeleid. Gemeenten die niet instapten kunnen het gemeentedecreet en cultuurdecreet hanteren.

 

Moet het autonoom gemeentebedrijf ook advies vragen?

 

De gemeente draagt een gedeelte van haar bevoegdheden over aan het autonoom gemeentebedrijf (AGB). Juridisch is het AGB niet verplicht om advies aan de sportraad te vragen. Daarom zou dit best vastgelegd worden in de afsprakennota en in de beheersovereenkomst met de AGB.

 
 • ´╗┐ ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender