Actualiteitsflits: Vlaams sportbeleid met lokale impact

16 februari 2015

Integratie Decreet Lokaal Sportbeleid in gemeentefonds, Bloso en CJSM worden Sport Vlaanderen. 

 

Recent nam de Vlaamse overheid enkele beslissingen op vlak van sportbeleid met impact op steden en gemeenten. ISB geeft hierbij enige duiding.

 

Integratie van subsidies Decreet Lokaal Sportbeleid in het gemeentefonds

In de Beslissingen van de Vlaamse Regering van 30-01-2015 stond het volgende:

 

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat diverse decreten wijzigt over de subsidiëring van de lokale besturen. Het is de bedoeling om, overeenkomstig het regeerakkoord, verschillende subsidieregelingen aan lokale besturen te integreren en over te gaan naar een meer onvoorwaardelijke basisfinanciering (in plaats van een voorwaardelijke sectorale financiering). Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van VLABEST, de SAR CJSM, de SAR WGG, de VlOR en de SARiV.


Dit op voorstel van viceminister-president Liesbeth Homans.

 

Deze beslissing is een eerste concrete stap in de uitvoering van de beleidskeuze in het regeerakkoord om de verschillende sectorale subsidies (sport, jeugd, ...) aan gemeenten te integreren in het gemeentefonds en het schrappen van de diverse voorwaarden (beleidsprioriteiten) voor subsidiëring. 

 

Op 19 februari wordt de Vlaamse sportraad om haar advies gevraagd. Vervolgens zal ook het parlementaire debat hieromtrent nog gebeuren. Men beoogt een concrete toepassing vanaf 2016. In 2015 is dus nog gewoon het Decreet Lokaal Sportbeleid van toepassing (incl. de verantwoording van deze subsidies van 2015 in 2016). ISB zal dit dossier vanuit de raad van bestuur nauw opvolgen en jullie hierover informeren.

 

Alle info over het Decreet Lokaal Sportbeleid, nieuwe elementen in het regeerakkoord en de houding van ISB.

 

Bundeling Bloso en CJSM in agentschap Sport Vlaanderen

Om de dienstverlening voor alle Vlamingen en alle sportorganisaties efficiënter, transparanter en klantgerichter te organiseren, besliste de Vlaamse regering op 9 februari 2015 om al haar bevoegdheden i.v.m. sport vanaf 1 januari 2016 te bundelen in één agentschap Sport Vlaanderen.


Met deze beslissing voert de Vlaamse Regering het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 uit. Daarin staat dat het agentschap Bloso en de sportbevoegdheden van het departement CJSM (Cultuur, Jeugd, Sport en Media) zullen samensmelten.

 

Lees de volledige conceptnota

"Daardoor kan de Vlaming vanaf 1 januari 2016 voor alle sportaangelegenheden terecht bij één aanspreekpunt binnen de Vlaamse overheid, zowel voor beleidsvoorbereiding als beleidsuitvoering, zowel voor Sport voor Allen als voor Topsport. In de loop van 2015 zal er een rebranding van naam en logo gebeuren om het eengemaakte Agentschap Sport Vlaanderen naar buiten uit te dragen. Daarbij zal rekening gehouden worden met de waarde en de bekendheid van de in Vlaanderen vertrouwde merknaam Bloso. Hoe dan ook zullen de naam en het logo de doelstellingen en de missie van het agentschap Sport Vlaanderen weerspiegelen, en voor de Vlaming helder uitdrukken wat het agentschap is en doet", stelt de berichtgeving op de websites van Bloso en het Departement CJSM. 


Meer weten wat Vlaanderen van plan is met impact op lokaal sportbeleid? Op vlak van sport, maar ook op vlak van milieu, toerisme, cultuur en jeugd, onderwijs ...? Kom dan naar het ISB-Congres en volg sessie 18 op woensdag 18 maart 'Wat brengt het Vlaams beleid'. 
  • ´╗┐ ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender