Vlaamse Sportraad en Vlabest geven advies over uitvoeringsbesluit Decreet Lokaal Sportbeleid

17 september 2012

De Vlaamse Sportraad gaf een positief advies, Vlabest was heel wat kritischer.

 

Recent gaven de Vlaamse sportraad een positief en Vlabest een zeer kritisch advies bij het eerste ontwerp van het uitvoeringsbesluit Decreet Lokaal Sportbeleid. Deze adviezen worden nu in overweging genomen door de Vlaamse regering om in het najaar (ten laatste 30/10/2012) de regelgeving te finaliseren, zodat o.a. gemeenten tijdig op de hoogte zijn voor de nieuwe beleidsperiode.

 

De Vlaamse Sportraad gaf een positief advies aan het voorliggende ontwerp van uitvoeringsbesluit. Ook de voorliggende bestedingspercentages werden positief geadviseerd (ondanks de bezorgheid hieromtrent in eerdere adviezen). De sportraad liet wel noteren dat een tussentijdse evaluatie na 3 jaar belangrijk zal zijn. De sportraad vraagt de Vlaamse overheid om ook waakzaam te zijn voor de toekomst van de sportdiensten, de kwalificaties van de sportambtenaar en de werking van de sportraad.

Vlabest (de Vlaamse adviesraad omtrent bestuurszaken) was heel wat kritischer op het voorliggende uitvoeringsbesluit. Vlabest gaf midden september gelijktijdig advies over de regelgeving van cultuur, jeugd en sport. Volgende samenvatting van hun advies is te lezen op hun website:

 

De Raad is van oordeel dat de ontwerpbesluiten betreffende cultuur en jeugd over het algemeen op een correcte manier de principes uit het planlastendecreet vertalen. VLABEST formuleert daarbij enkele bedenkingen en vragen. De belangrijkste bekommernis van de Raad is dat er moet op worden toegezien dat de planlasten niet worden vervangen door nieuwe indicatoren- of rapporteringslasten.

 

De Raad is minder positief over het ontwerpbesluit betreffende het lokaal sportbeleid. Dit ontwerp vertrekt duidelijk vanuit een andere visie op de lokale besturen en legt een veel grotere mate van inputsturing op. De Vlaamse overheid heeft het binnen deze sector moeilijk om de eigen detaillistische prioriteiten los te laten. Dit vertaalt zich in heel scherp en uitvoerig beschreven beleidsprioriteiten en bestedingspercentages waar besturen moeten aan voldoen bij het intekenen op de subsidies. Er is weinig ruimte voor eigen invulling volgens de lokale uitdagingen en verwachtingen.

 

Ten slotte betreurt VLABEST dat niet van de gelegenheid gebruik is gemaakt om het beleidsdomeinoverschrijdend karakter van de drie sectoren in de verf te zetten en de prioriteiten op elkaar af te stemmen, en wijst de Raad op de niet te onderschatten impact op de personeelsbezetting.

ISB maakte eind augustus ook een nota als bijdrage aan het debat omtrent het uitvoeringsbesluit van het Decreet Lokaal Sportbeleid. Heelwat van bovenstaande opmerkingen werden hier ook in aangereikt. Momenteel kunnen we vaststellen dat voorliggende adviezen en nota's in overweging worden genomen door de Vlaamse regering. Het reeds goedgekeurde decreet en het ontwerp van uitvoeringsbesluit kan je raadplegen op de website van Bloso.

  •  ShareDelen
  • Afdrukken
  • Mail een vriend

    Doorsturen

    Gegevens verzender