Uitvoeringsbesluit Decreet: bijdrage van ISB aan het debat

30 augustus 2012

ISB bezorgde minister Muyters een nota omtrent het ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het Decreet Lokaal Sportbeleid.

In de loop van juli gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het eerste ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het Decreet Lokaal Sportbeleid. In de maand augustus was er ruimte voor advies en debat hieromtrent. Naast het advies van de Vlaamse Sportraad en VLABEST (Vlaamse adviesraad omtrent bestuurszaken), maakte ook ISB een nota waarmee het namens het werkveld zijn bijdrage wil leveren aan het debat omtrent dit uitvoeringsbesluit.

 

De voornaamste elementen uit de ISB-nota:

 • De essentiële opmerking van ISB gaat omtrent de voorgestelde bestedingspercentages die worden opgelegd bij de beleidsprioriteiten. 80% van de Vlaamse subsidies worden nl. al door Vlaanderen ingekleurd. Volgende 2 bedenkingen worden door ISB hieromtrent geformuleerd:
  • Een zo vergaande inkleuring van de middelen gaat voorbij aan de geest van het Planlastendecreet, waarbij meer autonomie voor gemeenten wordt vooropgesteld. De vier beleidsprioriteiten zijn trouwens al verplicht en lagere percentages zouden meer ruimte geven om op maat van de lokale context de vier beleidsprioriteiten in te vullen.
  • De hoge bestedingspercentages van 25% en 35% op de eerste twee beleidsprioteiten omtrent sportclubs gaan voorbij aan de algemene tendens dat (potentiële) sporters steeds meer willen sporten of bewegen in andersgeorganiseerd verband of in lichte gemeenschappen
 • ISB stelt voor om max. 50% van de middelen in te kleuren, met een min. van 10% per beleidsprioriteit en een Vlaams accent van 20%. Wanneer Vlaanderen toch wil vasthouden aan de voorgestelde percentages, vanuit de gedachte dat men bij de legislatuurwissel, in vooral startende gemeenten, de continuïteit van het jonge Decreet Sport voor Allen wil bewaken,  stellen wij minstens voor om een evaluatie van de bestedingspercentages na 3 jaar in te schrijven in het uitvoeringsbesluit.
 • Het is positief dat er bij de concrete invulling van de beleidsprioriteiten meer autonomie wordt gegeven aan de gemeenten. Zo zullen gemeenten bv. zelf de kwaliteitscriteria kunnen bepalen bij de directe subsidiëring van sportclubs in de eerste beleidsprioriteit. Bij de tweede beleidsprioriteit kan er verder ingezet worden op de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider, maar is er ook de ruimte om in te zetten op professionalisering of samenwerking tussen clubs.
 • De Beleids-en Beheerscyclus en de bijhorende integrale meerjarenplannen zijn een zeer belangrijke ontwikkeling in gemeenten met een veel grotere impact dan het licht aangepaste Decreet Lokaal Sportbeleid. ISB is bezorgd dat het voorliggende uitvoeringsbesluit de lokale sportsector, in vergelijking met andere sectoren, veel meer extra administratieve verplichtingen gaat vragen van het lokale planningsteam: 6+3 indicatoren, bestedingspercentages, ... 

Raadpleeg de volledige ISB-nota aan minister Muyters omtrent het uitvoeringsbesluit.

 

ISB was nauw betrokken bij de tot standkoming van het Decreet Lokaal Sportbeleid en het uitvoeringsbesluit via een stuurgroep met het kabinet en Bloso. Dit interactieve proces en de communicatie wordt sterk gewaardeerd door ISB en het werkveld. Bovenstaande essentiële opmerking in verband met de bestedingspercentages werd echter reeds vele malen gegeven op stuurgroepvergaderingen, tijdens de hoorzitting in het parlement en bij een reactie op het ontwerp van decreet. Echter zonder gehoor.

 

Vanuit onze missie is ISB het verplicht om namens het werkveld een formele bijdrage te leveren aan dit debat. Vandaar de nota namens de Raad van Bestuur aan de minister. Als ISB willen we hiermee de nodige duiding en helderheid geven aan de leden bij alle elementen van het decreet en het uitvoeringsbesluit. ISB respecteert de bevoegdheid van de minister om beleidskeuzes te maken. In deze fase van de besluitvorming vinden wij een open debat en duiding over alle elementen echter belangrijk, vandaar de voorliggende nota. In een volgende fase zal ISB echter ook zijn verantwoordelijkheid opnemen om gemeenten te ondersteunen bij de invulling van de door Vlaanderen gemaakte beleidskeuzes.

 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender