Decreet Sport voor Allen

Kerninfo

Vlaanderen wil via het decreet Sport-voor-Allen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten in samenwerking met gemeenten en provincies zoveel mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve sportbeoefening. In het decreet  is er aandacht voor een gevarieerd aanbod, zowel in clubverband als erbuiten en is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen


Het huidig decreet Sport voor Allen (geldig tot en met 2013) legt voor gemeenten en provincies 3 voorwaarden vast:

 • Goedgekeurd sportbeleidsplan
 • Sportraad
 • Sportgekwalificeerde ambtenaar

Gemeenten die voldoen aan deze voorwaarden, ontvangen een beleidssubsidie van 1,5 euro per inwoner per jaar

 

Het decreet richt zich op een gevarieerd aanbod met ruime aandacht voor:

 • Ondersteuning van sportverenigingen (minstens 50% van de beleidssubsidie)
 • Anders georganiseerd sporten (minstens 20% van de beleidssubsidie)
 • Toegankelijkheid en diversiteit van aanbod (minstens 10% van de beleidssubsidie)
 • Infrastructuur
 • Kwaliteitsverhoing van jeugdsport

Met de beleids -en beheerscyclus en het planlastendecreet komt er vanaf 2013 een nieuwe manier van plannen op gemeenten af. Concreet betekent het dat plannen en subsidieaanvragen onderdeel zijn van een gemeentelijk meerjarenplan en dus niet langer een sportbeleidsplan of tussentijdse evaluatie subsidiëringsvoorwaarden kunnen zijn.

Wetgeving

Publicaties

FAQ's

Wat is het decreet Sport-voor-Allen?

Het decreet Sport-voor-Allen schept een kader om subsidies te verkrijgen vanuit Vlaanderen. Vlaanderen wil in samenwerking met gemeenten en provincies zoveel mogelijk mensen stimuleren, uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve sportbeoefening. In het decreet is er aandacht voor een gevarieerd aanbod, zowel in clubverband als erbuiten en  is er bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Wie komt in aanmerking voor subsidiëring via het decreet Sport-voor-Allen? 

Enkel gemeenten, provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie komen -mits voldaan de voorwaarden-in aanmerking voor subsidies via het decreet Sport-voor-Allen.

Waarom zou je als gemeente of provincie intekenen op het decreet?

Gemeenten ontvangen -indien voldaan aan de voorwaarden- maximaal 1,5 euro per inwoner per jaar, berekend op het aantal inwoners van het voorgaande jaar. provincies ontvangen 0,2 euro per jaar per inwoner.

Hoe kunnen gemeenten in aanmerking komen voor subsidiëring via het decreet?

Gemeenten moeten een goedgekeurd sportbeleidsplan, een sportgekwalificeerd ambtenaar en een sportraad hebben om in aanmerking te komen voor subsidiëring via het decreet. In het sportbeleidsplan moeten volgende hoofdstukken opgenomen worden:

 • Ondersteuning van sportverenigingen (minstens 50% van de beleidssubsidie)
 • Anders georganiseerd sporten (minstens 20% van de beleidssubsidie)
 • Toegankelijkheid en diversiteit van aanbod (minstens 10% van de beleidssubsidie)
 • Infrastructuur

Verder dienen gemeenten jaarlijks een verslag, na drie jaar een tussentijdse evaluatie en na zes jaar een eindevaluatie te maken.

Over welke periode is het decreet Sport-voor-Allen van toepassing?

Het decreet Sport-voor-Allen is van toepassing voor een periode van 6 jaar. Het huidige decreet is dus van toepassing van 2008 tot en met 2013. 

Extra info

Het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen–beleid werd goedgekeurd in het Vlaamse Parlement op 28 februari 2007 en bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 9 maart 2007 (Belgische staatsblad 4 mei 2007).

 

Het decreet is in voege getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007 voor wat de opmaak van een sportbeleidsplan betreft; de subsidiëring is gestart vanaf 1 januari 2008.


Bij opmaak, uitvoering en evaluatie van het sportbeleidsplan staat een interactieve bestuursstijl centraal.

 

Guy Redi gaf tijdens een infomoment voor de lokale sportsector toelichting over het decreet sport voor Allen.

 

Het uitvoeringsbesluit inzake algemene bepalingen en het verkrijgen van de beleidssubsidie werd op 19.07.07 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.


De Vlaamse Regering gaf op 19.09.08 de definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit dat de impulssubsidies in het kader van het Decreet Sport voor Allen-beleid regelt.


Het uitvoeringsbesluit betreffende een aanvullende subsidie voor de verenigingssportbeleidsplannen in de randgemeenten ter uitvoering van artikel 8 van het SVA-decreet is goedgekeurd door de Vlaamse regering op 17 oktober 2008.

 
 • ShareDelen
 • Afdrukken
 • Mail een vriend

  Doorsturen

  Gegevens verzender